สวัสดีครับท่านผู้อ่าน Blog  ท่านอาจารย์และบุคลากรที่สนใจอ่าน Blog ทุกท่าน  ผมได้ห่างหายจากการเขียน Blog ไปนานพอสมควร      เนื่องจากช่วงที่หายไปผมต้องไปติดต่อประสานงานกับสมศ. ซึ่งในปี พ.ศ.2549  สมศ.จะมาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร แทนบริษัททริส(ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลเมื่อปี พ.ศ.2548)  ดังนั้นในช่วงปี พ.ศ.2549 เป็นต้นไป  สมศ.จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเกี่ยวกับการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย  การบริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  รวมทั้งอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมพร้อมรับการประเมินด้วยการจัดเตรียมข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดให้พร้อม ซึ่งในการเขียน Blog ครั้งนี้ ผมได้นำตัวชี้วัดต่าง ๆ ของก.พ.ร.ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการเจรจากับ สมศ.(ผู้ประเมินผล) เรียบร้อยแล้ว และจะใช้ในการประเมินผลในปี พ.ศ.2549 มาลงไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดูได้ ที่นี่ครับ และในวันที่ 7 มี.ค.นี้   ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ได้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร.ไปเรียบร้อยแล้วต่อไป