มาฆบูชา

ภาทิพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาฆบูชา

 ห้องเรียนครูภาทิพ

 

มาฆบูชาเทศน์ถ้อย
คืนค่ำบำเพ็ญบุญ
วารโอวาทคอยจุน
เพ็ญพร่างทางธรรมเยื้อง

ธรรมคุณ
บาทเบื้อง
จิตสว่าง ไสวแล
ย่างย้ายขยายธรรม ๚


๏ พันสองร้อยห้าสิบถ้วน
เผยแพร่ธรรมพุทธองค์
หมายมุ่งกลับคืนคง
เวฬุวันเหมือนแม้น

พระสงฆ์
ออกแคว้น
ราชคฤห์ พร้อมนา
ดั่งได้นัดหมาย ๚

๏ โอวาทปาติโมกข์เน้น
ละชั่วกรวดตะกอน
ทำดีขจายขจร
จิตผ่องผุดผาดเกื้อ

นำสอน
กร่อนเนื้อ
จบทั่ว สกนธ์แฮ
ก่อให้โลกงาม ๚


๏ ดอกบัวเทียนธูปน้อม
อรหังสัมมาขาน
นะโมตัสสะสาร
อิติปิโสแล้ว


นมัสการ
แจ่มแจ้ว
สามจบ กระจ่างนา
สืบถ้วนสรรเสริญ ๚


"องค์ใดพระสัมพุทธ"ซร้อง
สวากขาโตเพียง
"ธรรมะคือคุณากร"เคียง
สุปฏิปันโนย้ำ


สืบเสียง
เพราะล้ำ
ขานสดับ จิตนา
อย่าได้ลืมหลง ๚


"สงฆ์ใดสาวก"ผู้
พาหุงสหัสฯผจง
ตาม"ปางเมื่อพระองค์"
"อัชชายัง"ประจวบครั้ง


ดำรง ศาสน์นอ
จิตตั้ง
เอิบอิ่ม ฤทัยแล
แต่เบื้องพุทธกาล ๚


"มาฏะนักขัตตะ"แล้ว
สามจบทักษิณา
รำลึกพระพุทธา
พระธรรมพระสงฆ์ไซร้


เวียนขวา
นิ่งไว้
อิติ ปิโสแล
เสร็จสิ้นมาฆวาร ๚ ๛

 

  ภาทิพ ศรีสุทธิ์
23 ก.พ.48

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยกรอง...ของภาทิพความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

P

ภาทิพ

 

  • อนุโมทนา

เจริญพร

เขียนเมื่อ 
  • สดับโคลงมาฆะฯร้อย     กรองกานท์
  • อนุโมทนาสาร              ศาสน์ซ้อง
  • ครูภาทิพเจือจาน           จากจิต
  • สาธุชนเรียกร้อง            สิ่งนี้นำเสนอ
เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า  และธรรมสวัสดีค่ะคุณพิสูจน์

 

                            หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติ

         หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลัก

คำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคำสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธ

ศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้

    หลักการสามตามคำสอนวอนยึดถือ       หนึ่งนั้นคือละเลิกชั่วอันมัวหมอง

สร้างกุศลทุกอย่างทางครรลอง                ข้อที่สองเน้นย้ำทำความดี

ข้อสามสงบใจใสสะอาด                         ไม่อาฆาตฟุ้งซ่านพาลโน่นนี่

หลักการสามปกป้องผองชีวี                    ในวิถีสุขแท้แก่ทุกคน


     อุดมการณ์สี่หลักธรรมนำมาสอน         ละเลือดร้อนอดกลั้นบันดาลผล

ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ฝืนทน                   ปฏิบัติตนสงบกายวาจาใจ

อุดมการณ์สามข้อพอคงมั่น                   เป็นเกราะกั้นคุ้มครองให้ผ่องใส

นำมรรคแปดมาดับระงับภัย                   หมดห่วงใยจุดจบพบนิพพาน
  

    วิธีการหกไม่ว่าร้ายใส่ไคล้เขา            คอยขัดเกลาจิตใจให้อ่อนหวาน

ไม่ทำร้ายหมายรุกล้ำเขารำคาญ             รู้ประมาณกินใช้ให้พอดี

ระเบียบกฎกฏิกาพาเคารพ                    รู้ขนบสังคมบ่มวิถี

อยู่สถานลานสงบสงัดมี
                         ชำระจิตบ่งชี้มีสุขเอย