เมื่อระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2551 จังหวัดอนงคาย  มีบรรยากาศ และภาพถ่ายมาฝาก

  • เริ่มจากผู้ส่งเข้าขอรับรางวัล ปีนี้
    • กำนัน จำนวน 9 ท่าน แต่ต้องการเพียง 3 ท่าน ตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ ว่า จังหวัดใดที่มีจำนวน ตั้งแต่ 16 อำเภอขึ้นไป สามารถให้รางวัลได้ กำนัน 3 คน ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน 
    • ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 12 ท่าน แต่ต้องการเพียง 3 ท่าน ตามเหตุผลดังกล่าว แต่เมื่อเริ่มตรวจไปแล้ว พบว่า ขอถอนตัวไป 2 ท่าน คงเหลือให้คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมิน 10 ท่าน
  • บรรยากาศ สำหรับวันนี้จะนำมาฝากเล็กน้อย คราวหน้าจะนำมาต่อเติม และรายงานผลให้ทราบเพราะตอนนี้ยังไม่ประกาศครับ