• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*ขจิต ฝอยทอง * กาญดา ทองอินทร์ **

บทนํ า จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2542:13-15 ) หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ  พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสํ าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดํ าเนินการดังนี้

1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํ านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทํ าได้ คิดเป็น ทํ าเป็น

รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํ านวย ความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยาการประเภทต่างๆ 6.จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปก ครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกํ าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่ง

เน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนเข้าร่วม

และปฎิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่เลือกเองตามความสนใจอย่าง

แท้จริง 1. ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งได้เป็น 2

ลักษณะดังนี้

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะ

ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ครูผู้สอนทุกคนต้องทํ าหน้าที่แนะแนวให้คํ าปรึกษาด้านชีวิต การ

ศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทํ า

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั่งแต่ศึกษา

วิเคราะห์ ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํ างาน โดยเน้นการทํ างานร่วมกันเป็น

กลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บํ าเพ็ญประโยชน์เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาผู้

เรียนสามารถแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี้ 2.1 กิจกรรมพัฒนาความถนัด ( Aptitude ) ความสนใจ ( Interest ) ตามความต้องการของ

ผู้เรียน ( Need ) เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมความรู้ ความชํ านาญและประสบการณ์ของผู้เรียน

( Experience ) อย่างกว้างขวาง เช่น หมอภาษา งานประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์

งานเกษตร เป็นต้น 2.2 กิจกรรมที่ปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ การทํ าประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ยุวกาชาด ผู้บํ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน เป็นต้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นั้นต้องจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้

ตามสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่

2. ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมายถึงกิจกรรมที่จัดอย่างมีรูปแบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้

เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

อารมณ์และสังคม และสามรถดํ ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

3. เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายดังนี้

3.1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความรู้ ( knowledge ) ความรู้ชํ านาญทั้ง

วิชาการ ( Academic ) และวิชาชีพ ( Professional )

3.2 ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ( Interest )และความถนัดของตนเอง ( aptitude )เห็นช่องการใน

การสร้างงานอาชีพในอนาคต

3.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความรู้ สามารถนํ าเอาประสบการณ์ ( Experience ) เพื่อการพัฒนาตน

เองและการประกอบอาชีพ

3.4 ผู้เรียนพัฒนาบุคลิก เจตคติ ค่านิยมในการดํ าเนินชีวิต เสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรม

3.5 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทํ าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

4. หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

4.1 กํ าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

4.2 จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ( Interest )ความถนัด ( aptitude )

และความสามารถของผู้เรียน ( ability )

4.3 บูรณาการเข้ากับชีวิตจริงให้ผู้เรียนเห็นความสํ าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต

( long - life education )

4.4 ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็น

ประโยชน์สัมพันธ์กับชีวิตจริงในแต่ละช่วงวัย

4.5 จํ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม

4.6 มีการกดํ าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์( Vision ) และ

เป้าหมาย ( Goal ) ของสถานศึกษา

4.7 ผู้เรียนเป็นผู้ดํ าเนินการ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา

4.8 เปิดโอกาสให้ ครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

4.9 มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

5. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1 จัดกิจกรรมให้ส่งเสริมเกื้อกูลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เช่น โครงงานรักษ์วัฒน

ธรรมไทย

5.2 จัดกิจกรรมตามความสนใจ ( Interest ) ความถนัดตามธรรมชาติของผู้เรียนและชุมชน

เช่นชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรีไทยเป็นต้น

5.3 จัดกิจกรรมให้ปลูกฝังและสร้างจิตสํ านึกในการทํ าประโยชน์ต่อสังคม เช่นกิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารี รักษาดินแดน เพื่อนเตือนเพื่อน เป็นต้น

5.4 จัดกิจกรรมให้บริการด้านต่างๆ ฝึกการทํ างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมเช่น

บริการห้องสมุด สหกรณ์ พยาบาล เป็นต้น

6. การดํ าเนินการจัดกิจกรรมผู้เรียนดํ าเนินการได้ดังนี้

6.1 ประชุมชี้แจงครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.2 พิจารณาวิสัยทัศน์ ( Vision ) ของสถานศึกษา

6.3 สํ ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการ

ของผู้เรียน

6.4 วางแผนร่วมกันจัดทํ าแผนงาน/โครงการ ( ดูตัวอย่างตารางโครงการ )

6.5 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กํ าหนด ( ดูตัวอย่างตารางแผนการดํ าเนินงาน)

6.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.7 สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

7. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียน

7.1 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมโดยประเมิน

กิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.2 การประเมินกิจกรรมต้องคํ านึงถึง ( ดูตัวอย่างสรุปการประเมิน )

- เวลาในการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่สถานศึกษากํ าหนด

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

- การบรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรม

8. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1 ครูที่ปรึกษากิจกรรมต้องดํ าเนินการดังนี้

- ดูแลให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์

- รายงานเวลาและพฤติกรรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

- ศึกษา ติดตาม ผู้เรียน กรณีที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

- บันทึกเป็นหลักฐาน การติดตาม และประเมินผลผู้เรียน

8.2 ผู้เรียนต้องปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- มีหลักฐาน/ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

- ถ้าไม่เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม

- ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม

8.3 ผู้ปกครองนักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้

- ร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียน

- บันทึกความเห็นสรุปพัฒนาการนักเรียน

สรุป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับความรู้

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง

8 กลุ่มสาระ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ครูที่ปรึกษาควรดูแล ศึกษา ติดตามผู้เรียนกรณีที่ไม่

เข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการบันทึกเป็นหลักฐานและ

ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545 ) คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

ศึกษาธิการ, กระทรวง. ( 2542 ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพ์คุรุสภา.

**โรงเรียนวิสุธรังษี กาญจนบุรี

เคยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดํ าเนินนอก เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): การจัดการความรู้ 
  หมายเลขบันทึก: 16430
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 32
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (32)

คุณขจิตทำเองหรือเปล่า ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
 • ทำเองครับ
 • ได้ผลดีมากครับ
 • สมัยเป็นครูมัธยมศึกษาครับผม
 • บันทึกนี้คนมาดูมากแต่ไม่มีคนแสดงความคิดเห็นครับ
 • ดีใจไหมครับเป็นคนแรก
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านเลยครับ ถ้าท่านมีข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม พอจะอนุเคราะห์ได้ไหมครับ ถ้าได้ ผมควรทำอย่างไรครับ เพราะตอนนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เดี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยที่ผมเองมีความรู้ด้านนี้น้อยมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ด้านคำแนะนำด้วย  จักขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
 • ขอบคุณอาจารย์ประมวลมากครับ
 • อยากได้ข้อมูลแบบไหนครับ
 • ลูกเสือ หรือกิจกรรมแบบใด
 • ตอนนี้มีหลักสูตรออกมาแล้วครับผม

อยากทราบการจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ เพราะจริงๆ แล้วคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่รวมอยู่กับสาระการงานฯ แต่แยกออกเป็นชมรม ซึ่งต้องทำการประเมินผลกิจกรรม แต่ไม่แน่ใจว่า เราสามารถประเมินจากอะไรได้บ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

ตอนนี้ก็ได้สอนคอมพิวเตอร์ และพึ่งให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานฯ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก็เลยอยากทำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง มันดูว่าสอนก่อนมีหลักสูตร แต่ก็อยากจะเริ่มทำ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี อยากทำหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

ตอนนี้ดิฉันเป็นครูสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ แนะแนว ซึ่งดิฉันอยากได้แผนการสอนแนะแนวระดับประถมศึกษา 4-6 บ้างหรือป่าวค่ะ ถ้ามีขอความอนุเคราะห์ค่ะ หรือท่านใดที่เปิดกระทู้ถ้ามีขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

มาช่วยทำมาหากิน อ้ะ มาช่วยพรวนบันทึกค่ะ :) 

... ชอบ long - life education จะได้เป็น

Society of Learning แล้วขยายผลต่อเป็น

Sustainable Development on Oneself

... แล้วก็ฝันเฟื่องยามเช้าไปอีกว่า จะมี

Simply Living, High Thinking ตามหลัก

ท่านมหาฯ  ... พัฒนาจนกว่าจะได้ ...

... Fraternity Love is all Around ... 5 5

คิดแล้วก็ง๊าย ง่าย นะคะ แต่ลงพท. จริงยากจัง

เฮียกินข้าวเยอะๆ เด้อ .. ต้องไปกวนเด็กหลาย:)

 

 

 • ขอบคุณน้องปู
 • มากครับ
 • แหมๆๆ
 • ไปหามาได้อย่างไร
 • อันนี้เขียนนานมากๆๆเลย
 • อยู่ในวารสารวิชาการ

ดีจังเลย มีคนร่วมเยอะแยะ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รร.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รพ.ก็มีกิจกรรมพัฒนารพ. อิอิ..

 • ขอบคุณพอลล่า
 • อันนี้เขียนไว้นานมากๆๆๆๆๆ
 • ตอนทำวิจัยกับกรมสุขภาพจิต
 • กิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลน่าสนใจนะครับ

สวัสดีค่ะ

ตามมาทักทายนะค่ะ

ดีจังเลยที่ชุมชนมีส่วนร่วม........

ได้ความรู้เยอะเยะจากการร่วมกิจกรรมเลยนะค่ะ

เยี่ยมมากครับ สำหรับข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอ

ผมจะแนะนำให้บุคลากรของโรงเรียนใน สพท.กทม.2

ที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ขอบคุณ ๆ ข้อมูล ที่ทำให้เกิด แนวทาง พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ โรงเรียน นำหลักสูตรปี 2552 มาเล่นล้อก่อนใช้จริง คือ

ชมรมยุวชนอาสาท่องเที่ยวท้องถิ่น

ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

จากการอ่านบทความข้างต้นดิฉันคิดว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเพื่อเป็นการได้พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างหรือความถนัดของแต่ละบุคค และถ้าสถานศึกษาทุกแห่งทำได้เช่นนี้ดิฉันคิดว่าจะสามารถผลิตผู้เรียนออกมาได้เก่งและมีคุณภาพในด้านที่แต่ละคนถนัดได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณคะ สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขออนุญาตนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ

มาอ่านเพื๋อเติมเต็มให้ตัวเอง

มาเกี่ยว เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

ขอบคุณค่ะ

เป็นบทความที่ดีมากค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะค่ะ ขอบคุณที่มีบทความดี ๆ ให้เป็นแนวทางในการจัดการสอน ซึ่งในครั้งนี้ครูษาจะนำความรู้จากบทความนี้ไปใช้ในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมคนพอเพียงค่ะ

ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะค่ะ เจี๊ยบ อังกฤษ หนองรีประชานิมิตค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้ขอข้อมูลนะค่ะ กำลังเรียนโทอยู่ แล้วทำวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ค่ะ ขอใช้ข้อมูลนะค่ะ

ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ ตื่นเต้นๆๆเจอเจี๊ยบที่โรงเรียนเดิม

สนใจกิจกรรมแนะแนว51-52

อาจารย์ครับผมอยากได้แนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชา ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะผมรับผิดชอบทุกระดับตั้งแต่ช่วงชั้ยที่1-3 ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

อยากถามอาจารย์ขจิตว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เราจัดอยู่ในหลักสูตร เราได้หลอมรวมเอาความคิดมาจากการศึกษาของนักวิชาการท่านใดบ้างครับ อยากได้อ้างอิงชาวต่างชาติที่ได้กล่าวไว้นะครับ เพราะตอนนี้ทำวิทยานิพนธ์อยู่ติดตรงที่ไม่มีชาวต่างชาติได้กล่าวถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียนเลยครับ ยังไงขอความกรุณาอาจารย์ขจิต ช่วยชี้ทางสว่างด้วยครับ

อาจารย์คะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร 51 ไม่มีแนวทางในการจัดทำเลยคะ ไม่เหมือนกล่มสาระอื่นที่มีตัวชี้วัดและสาระแกนกลางให้ ถ้าเป็นไปได้อยากดูตัวอย่าง โรงเรียนไหนเสร็จก็ขอขอบคุณมาก ๆ ถ้าจะเผยแพร่นะคะ ทุกระดับตั้งแต่ช่วงชั้นที่1-3 ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • สวัสดีค่ะ อ.ขจิต
 • พวกเราชาว สธ. ตีความกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าข้างตัวเองค่ะ
 • แบบว่าปรารถนาดี อยากเห็นเด็กๆ มีทักษะสุขภาพ ทักษะชีวิต ก็บอกคุณครูว่า  กิจกรรมชมรมด้านสุขภาพนี่ก็น่าจะใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะ 
 • อย่างเช่น กิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต กิจกรรมชมรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ (เด็กไทยทำได้,ยสร. ผู้นำนร.) 
 • ตอนลูกเรียนที่สวนกุหลาบ  เวลาไปรับลูกเห็นเด็กมาตั้งโต๊ะ เชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ เข้าชุมนุม แล้วอดไม่ได้ที่จะแวะไปคุย สร้างสรรค์กันมากค่ะ
 • เวลาไปเยี่ยมโรงเรียน เด็กๆ เอาภาพกิจกรรมมาอวด น่ารักจริงๆ

สวัสดีคะอาจารย์ หนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์คะอยู่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต หนูจบปี2543 ดีใจจังคะ

ขอบคุณทุกๆๆท่านมากครับ รุ่งรวี ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ

ตอนนี้หนูทำงานอยู่ที่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เป็นบรรณารักษ์จ๊ะ วันอังคารที่ 18 หนูไปโคราชมาพอดีไปแข่งขันกีฬารวม 40 ราชภัฏ

แล้วอาจารย์สบายดีนะคะ จะว่าไปอาจารย์ยังไม่แก่เลยนะคะ รู้สึกว่าลูกศิษย์จะแก่กว่าอาจารย์แล้วคะ

รุ่งรวี ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆโลกกลม ตอนนี้ครูอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนครับ

ความคิดเห็นที่ 29 ใครเนี่ย โห มีทะเลาะกับครูด้วย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยังไม่ได้แต่งงาน ถ้าแต่งจะมาช่วยคุณครูไหมครับฮ่าๆๆๆ

มาอ่านอาจารย์กับลูกศิษย์เก่าแซวกัน.....อิอิ..

                 

 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ ไปเอาต้อยติ่งที่ไหนมาครับ สวยมากๆๆ ขอเอาไปฝากน้องดาวนะ วันก่อนน้องหมอดาวมาเจอแล้วไม่รุ้ว่าดอกอะไร ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ

หวัดดีคับอาจารย์ ผมเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ICT)

เทอมหน้าผมต้องออกฝึกสอน เลยอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์

ขอบคุณคับ (ผมชื่อ ทศพล ใจคำแหง_กบ)

[email protected]