จากการประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนที่ครูอ้อยสอนนั้น...

ครูอ้อยในนามเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ได้แนะนำการใช้ประโยชน์จากข้อสอบ อ่าน คิด วิเคราะห์เขียน  ที่จะต้องวัดและประเมิน  และลงคะแนน  เพื่อการตัดสินเพื่อเลื่อนชั้นเรียน  หรือจบการศึกษา  ในระดับชั้นประถมศึกษานั้น 

ครูผู้สอนทุกท่านต้องทำคะแนนในสมุดประจำ หรือเรียกว่า ปพ 5 ในหน้าสุดท้าย เพื่อเป็นการตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  ครูผู้สอน  ต้องพิจารณาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีอยู่ 9 ข้อ  และต้องให้นักเรียนได้ผ่านการทำข้อสอบ อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  ตามหลักการของการออกข้อสอบดังกล่าวด้วย  

หากเราเริ่มต้นทำในปีนี้  จะให้ดีที่สุดก็ต้องเปลี่ยนข้อสอบไปทุกปีการศึกษา  เพราะ บริบทแห่งการเรียนรู้  ทั้งตัวนักเรียนเอง  ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

แม้ตัวเราครูผู้สอนเอง  ยังเปลี่ยนไปเลย  ใครบ้างล่ะ  ที่จะสอนได้คงเส้นคงวาแบบเดิมๆไปทุกปี  โดยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเลย....คงจะไม่มี  

ดังนั้น  หากเรามีภาระ  และไม่ถือว่าเป็นภาระเพิ่มเติม  จากภาระเดิมที่เรามีกันมากอยู่แล้ว    ก็ควรที่จะ  สร้างแบบทดสอบ  ให้ถูกต้อง  จากหน่วยการเรียนรู้  ที่เน้นจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไร  มีกระบวนการอย่างไร  ได้ผลลัพธ์  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไรด้วย...ข้อสอบนั้นจึงจะมีคุณค่า  สมควรนำมาทดสอบกับนักเรียน....

ข้อมูลอ้างอิง......ที่นี่

การแก้ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ : สอนเพื่อสอบ