• การบริหารจัดการเครือข่าย

 • หลักในการทำงานเครือข่ายมีดังนี้ (de la Sierra, 1995 และ ส.ย.ช., 2541)

 • ๑. สร้างความผูกพันและรับผิดชอบต่อการสร้างเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน เอาด้วย มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน

 • ๒. การสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลา ผู้บริหารต้องให้เวลากับการสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

 • ๓. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ข้อนี้เป็นสำคัญยิ่ง หากไม่ไว้ใจในองค์กรหรือบุคคลที่จะเข้าไปสร้างเครือข่ายด้วย เลิกคิดเรื่องการสร้างเครือข่ายได้ 

 • ๔. ยึดหลักเสมอภาคในการทำงาน และมีความโปร่งใส

 • ๕. ยึดอัตตาและประโยชน์ของตัวองค์กรให้น้อย มองให้ชัดถึงเป้าหมายของเครือข่าย

 • ๖. ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็น สมาชิกอาจต้องยอมเสียสละบางอย่างเพื่อเครือข่ายประสบความสำเร็จ

 • ๗. การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ต้องทำอย่างรอบคอบและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

 • ๘. ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร เพราะสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และต้องเข้าใจในข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย

 • ๙. ต้องมีความคาดหวังที่ตรงกันและมีความสุขในการทำงานเครือข่าย

 • ๑๐. ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพื้นที่

 • ๑๑. ตระหนักในความเป็นอิสระขององค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่าย

 • ๑๒. รับผิดชอบในความสำเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน

 •  
 •           นอกจากหลักในการทำงานแล้ว เราจำเป็นต้องทราบว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการบริหารเครือข่าย และองค์ประกอบใดที่จะทำให้การทำงานเครือข่ายประสบความสำเร็จได้
 •  
 •  
 • ปัจจัยที่สำคัญต่อการบริหารเครือข่าย

 •           Badaracco, 1998: p. 193-194 เสนอว่า จุดเริ่มต้นที่จะเข้าใจในการบริหารเครือข่ายก็คือ การตรวจสอบปัจจัยที่สนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลของเครือข่าย ซึ่งมีน้ำหนักไม่เท่ากันในแต่ละสถานการณ์ ได้แก่

 • l ความชัดเจนในเป้าหมายของเครือข่าย

 • l   แรงจูงใจที่จะสร้างและแบ่งปันความรู้ในการทำงาน มีทรัพยากรต่างๆอย่างเพียงพอ รวมถึงคนที่มีคุณภาพด้วย

 • l มีผู้นำที่ให้ความสำคัญด้วย

 • l ทำงานเป็นทีมและมีความผูกพันต่อความสำเร็จของทุกองค์กรที่เป็นเครือข่าย

 • l สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเผชิญความสำเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน

 • l ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 •  
 •  
 • องค์ประกอบความสำเร็จในการทำงานแบบเครือข่าย

 •           ความสำเร็จของการทำงานแบบเครือข่ายมิได้ตัดสินกันเพียงจำนวนสมาชิกหรือภาคีเครือข่ายเท่านั้น แต่ต้องมองให้ถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางร่วมกันไว้ (Eberherd E. Scheuing, 1994)

 • l          มีพันธสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน (Commitment)

 • l          มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Continuous improvement)

 • l          มีพันธกรณีระยะยาว (Long-term Commitment)

 • l          การเสริมพลัง (Empowerment)

 • l          สร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared value)

 • l          มีภาวะผู้นำ (Leadership)

 •  
 • นอกจากความเข้าใจในแนวทางที่จะบริหารเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จแล้ว  ควรทำความเข้าใจจุดอ่อนหรือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับการทำงานแบบเครือข่าย
 •  
 • ปัญหาในการทำงานแบบเครือข่าย 

 • ในการทำงานแบบเครือข่ายย่อมจะมีปัญหาด้วยเช่นกัน เมื่อได้ทำงานแล้ว เราอาจพบปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มิได้อยู่อย่างโดด แต่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ดังนี้

 • 1. ขาดบุคคลากรที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคนต่างมีงานประจำของตนเอง และไม่ต้องพึ่งพิงเครือข่าย ทำให้ไม่ค่อยมีกิจกรรมและความเคลื่อนไหว

 • 2. ขาดความสามารถในการประสานงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานแบบเครือข่าย รวมทั้งเงินทุนและวิธีการประเมินประสิทธิผลเครือข่าย

 • 3.  มุ่งเน้นความสำเร็จเฉพาะหน้ามากเกินไป จึงขาดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน

 • 4. ขาดความชัดเจนในกระบวนการทำงานทั้งในระดับลึกและกว้าง และขาดความต่อเนื่อง

 • 5. ขาดแนวร่วมในการทำงาน ปกติจะมีแต่องค์กรประเภทเดียวกันเท่านั้น ควรมีแนวร่วมในระดับกว้างด้วย เช่น นักวิชาการและสื่อต่างๆ

 • 6. ขาดผู้นำที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์

 •  
 •  
 • บทบาทของเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน

 •           การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย หรือเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย มีพลังในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หรือเรียกร้องสิทธิต่างๆ เช่น เครือข่ายเกี่ยวกับผู้บริโภค เครือข่ายเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร เครือข่ายเหล่านี้เป็นองค์กรชุมชนที่สามารถสร้างพลังต่อรองเพื่อสังคมโดยรวมได้  เพราะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆย่อมจะรับฟังเสียงของคนหมู่มากที่โยงกันได้

 •           เครือข่ายองค์กรชุมชนในประเทศไทย ประสานงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐ  ที่ได้ดำเนินการมานาน และเป็นที่รู้กันดีคือ  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย (กพ.อพช.)  ถือว่าเป็นเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย  นอกนั้นยังมีอยู่อีกหลายเครือข่าย และมีบทบาทสำคัญดังนี้

 • ·       แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สื่อ อุปกรณ์
 • ·       ประสานงานทำให้ไม่ซ้ำซ้อน หรือแข่งขันกันเอง ทำงานเร็วขึ้น มีผลกระทบวงกว้างขึ้น
 • ·       เครือข่ายเชื่อมคนต่างระดับ ต่างภูมิหลัง ต่างองค์กร ซึ่งหากไม่มีเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ (คนทำงานนโยบาย ผู้บริหาร ชาวนา เอ็นจีโอ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ)
 • ·       ช่วยให้คนร่วมมือ ให้กำลังใจ ช่วยเหลือกัน ประสานพลังเป็นหนึ่งในการดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 •  

 • การรวมตัวขององค์กรชุมชนมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ·       แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความคิด แนวทาง วิธีการแก้ปัญหา ทักษะความชำนาญ แบ่งปันทรัพยากร ผลผลิต เครื่องมือ
 • ·       ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมต่อเนื่องสม่ำเสมอ บางอย่างเป็นครั้งคราว บางอย่างลงทุนลงแรงลงขันร่วมกัน
 • ·       ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้กำลังใจ รวมพลังสามัคคี
 • ·       สร้างระบบการผลิต การจัดการ การตลาด แลกเปลี่ยนสินค้า พัฒนาวิสาหกิจ และระบบเศรษฐกิจชุมชน
 •  
 • ความยั่งยืนของเครือข่าย

 •  

 • เมื่อจุดประสงค์ของการตั้งเครือข่ายก็เพื่อดำเนินกิจกรรม เมื่อกิจกรรมลุล่วง เครือข่ายก็น่าจะสลายตัวไป ในทางปฏิบัติ มีทั้งเครือข่ายที่สลายตัวไปเมื่องานสำเร็จ และเครือข่ายที่สลายตัวไปเพราะไม่มีกิจกรรม

 • เครือข่ายองค์กรชุมชนจะเติบโตและยั่งยืนได้ หาก “ชุมชนเป็นเจ้าของ” เครือข่าย ผู้นำชุมชนเป็นแกนนำและเป็นหลักสำคัญ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม เป็นตัวประสาน เป็นผู้เสริมให้เครือข่ายเข้มแข็ง เครือข่ายองค์กรชุมชนเป็น “สมบัติ” ของชุมชนพวกเขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่สมบัติของหน่วยงานใด

 • เครือข่ายที่เติบโตและยั่งยืนจะมี วัฒนธรรมเครือข่าย ซึ่งจัดความสัมพันธ์แนวราบ เคารพให้เกียรติกัน ไม่ใช่จัดองค์กรแบบเจ้านาย หัวหน้าลูกน้อง แต่ “เป็นพี่เป็นน้อง” สัมพันธ์กันด้วยใจ ด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์

 • ·       มีการพบปะ ไปมาหาสู่ สื่อสารกันเป็นประจำ
 • ·       มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันทุกฝ่าย เช่น การพึ่งตนเอง
 • ·       มีแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน เช่น วิสาหกิจชุมชน
 • ·       มีกลุ่มแกนนำ ทำหน้าที่นำและประสานด้วยความมุ่งมั่น
 • ·       ร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่แข่งขันกัน
 • บทสรุป
 •      การดำรงรักษาและการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมนี้  จะต้องขึ้นอยู่กับ คนแม้ธรรมชาตินั้นมีความเชื่อมโยงกันตามวิถีทางและลงตัวของมัน  แต่คนก็มีส่วนอย่างมากที่ทำให้เกิดการเสียสมดุล  เช่น เรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมกันอย่างมโหฬารทั่วโลก  ฉะนั้นเครือข่ายทางสังคมนี้  เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคน  และเรื่องของคนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การพิจารณาองค์ความรู้ที่นำเสนอนี้จึงไม่ควรจะมองแบบแยกส่วน  แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกัน  หากเครือข่ายทางสังคมจะบริหารจัดการให้เป็นไปตามธรรมชาติ  พึ่งพาอาศัยกัน  เกื้อหนุนกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด  มีพลังอย่างสร้างสรรค์  เป็นภาพของความร่วมมือที่สวยงามยิ่ง