ใบงานการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล

ส่งภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 กับอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาจงตอบคำถามตามใบงานด้านล่างนี้ เขียนคำตอบใส่กระดาษ ไม่ต้องลอกโจทย์ส่งอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท้ายชั่วโมง ภายในเวลา 50 นาที  


ใบงานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล สำหรับชั่วโมงการฝึกปฏิบัติการสืบค้น

ข้อ 1    ถ้าท่านต้องการสืบค้นงานวิชาการ เรื่อง  การออกกำลังกายในนักศึกษาพยาบาล   โดยเน้นที่เป็น วิทยานิพนธ์  หรืองานวิจัย ท่านจะสืบค้นข้อมูลอย่างไร          จงระบุ keyword  และวิธีการสืบค้น    

ข้อ 2   ท่านได้รับมอบหมายให้สืบค้น full text เรื่อง การออกกำลังกาย ระหว่างการนวดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ ผ้าเย็น กับการนวดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ผ้าร้อน โดย  ชาติตะการ สิทธิพันธุรักษ์  จงระบุ keyword     และ วิธีการสืบค้น  

ข้อ 3    จากการสืบค้นข้อมูลเรื่องไขมันในเลือดสูง จาก web site   2  แห่งข้างล่าง  

1)            http://www.ku.ac.th/e-magazine/apr49/know/fat.htm

2)            http://www.thaiheartweb.com/index.htm

   ให้นักศึกษาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้  ตามหัวข้อที่ได้เรียนมาแล้ว

ข้อ 4    ให้นักศึกษาเลือกเว็บไซต์มา 1 เว็บไซต์ที่สามารถจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษาได้ในปัจจุบัน และอนาคตโดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ    ของสารสนเทศในเว็บไซต์นั้นๆ              

4.1) พิจารณาว่าเว็บไซต์นั้นมีโดเมนเนม (Domain name) อย่างไร  บ่งบอกอะไรแก่นักศึกษาบ้าง จงอธิบาย            

4.2) ใคร(บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นต้น) เป็นผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นั้น            

4.3) บุคคลในข้อ 4.2) มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศนั้นๆ อย่างไร             

4. 4) เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจอย่างไร จงบรรยายตามความคิดเห็นของท่าน      

สร้างใบงานโดย  ผศ.เอมอร ชินพัฒนะพงศา และ อ.ดร. อัญชลี  ชูติธร   

 เผื่อเวลาท้ายชั่วโมงไว้ให้ 10 นาที สำหรับเฉลยคำตอบให้ค่ะ 

 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ให้นักศึกษาเข้า post การบ้าน ขึ้น blog ตามที่อยู่ link นี้นะคะ

http://gotoknow.org/blog/ittrc/161377

 จะได้ไม่ปะปนกัน ส่วนบันทึกนี้ครูจะได้เอาไว้เขียนเฉลย แบบฝึกหัด ข้อ 1-3 ไว้ในนี้ แทน

เขียนเมื่อ 

เฉลยแบบฝึกหัด ข้อ 1- 3 นะคะ

ข้อ 1 และ 2  ควรเข้าฐานข้อมูลเชิงวิชาการ เช่น สถาบันการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลฯ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงควรใช้แหล่งประโยชน์การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อย่างเป็นประโยชน์คุ้มค่าที่สุด  ขอแนะนำ 

คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย http://cuir.car.chula.ac.th/ 

   เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลด้านงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ที่สามารถเข้าถึง full text  abstract ได้ค่อนข้างครบถ้วน

 พร้อมทั้งการใส่ keywords หรือ คำสำคัญ  ควรแยกใส่เป็นคำย่อยๆ ไม่ใช่วลีที่ยาวๆ

 เช่น ในข้อ 1  ใส่  ออกกำลังกาย   นักศึกษา  พยาบาล  

         ในข้อ 2 ใส่   ชาติตะการ + สิทธิพันธุรักษ์

                       หรือเลือก ใส่ชื่อเรื่อง การนวด + ชาติตะการ  ก็ได้ 

ส่วนข้อ 3  คงลงในรายละเอียด โดยเฉพาะ credibility ของเจ้าของ website ที่เป็นผู้อยู่ในวงการการศึกษาทางการแพทย์ เป็นอดีตอาจารย์แพทย์ มีข้อความเตือนให้ใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมุลจากเว็บ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความจำกัดของเว็บไซต์นี้คือ ไม่มีการ update ข้อมูลตั้งแต่ปี 2000  ซึ่งนานกว่า 8 ปี  ลักษณะรูปแบบ interface ของเว็บ ไม่ดึงดูดความสนใจ ไม่มี graphic รูปภาพที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ 

 

นางสาวรณพร อะทอยรัมย์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

http://whodoc.moph.go.th/

Domain name คือ go.th บอกถึงว่า เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่สร้างเว็บไซด์ขึ้นมา  และมีความน่าเชื่อถือทางข้อมูลว่าปลอดภัย

ผู้สร้างเว็บไซด์  ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวงหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 131 ประเทศ ( ธันวาคม พ.ศ. 2511) องค์การนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก

เอกสารจากองค์การอนามัยโลก (ฉบับภองค์การอนามัยโลก สำนักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางการแพทย์และ สาธารณสุข โดยการจัดตั้ง "ฐานข้อมูลความรู้ของกระทรวงสาธารณสุข" เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้ของรัฐบาล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology) เป็นเครื่องมือสำคัญ

เอกสารต่าง ๆ ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการปฏิบัติงานขององค์การในปัจจุบันมัลักษณะกว้างขวางเพียงใดบ้าง เอกสารเหล่านี้นักวิจัยแพทย์ พยาบาล ครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาและนักเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บริหารงานในด้านนี้ได้จัดหานำไปใช้ประโยชน์ตลอดเวลามา องการอนามัยโลกพร้อมที่จะให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้สนใจในเอกสารดังที่มีกล่าวถึงไว้โดยย่อต่อไปนี้ และยินดีจะให้ความร่วมมือในทุก ๆ ทางที่จะทำได้ รายชื่อเอกสารที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ต่อไปนี้ผู้สนใจโปรดมีจดหมายไปติดต่อขอทราบได้ที่ สำนักงานเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความชำนาญด้านสุขภาพและข้อมูลทางการพยาบาลและทุกด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ

เนื้อหาสารสนเทศมีความน่าสนใจดังนี้

1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางการพยาบาล

2.มีฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

3.มี link ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการพยาบาลมากมาย

4.ข้อมูลในเว็บไซด์มีความน่าเชื่อถือ

5.เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

นางสาวรณพร อะทอยรัมย์

แสดงว่าไม่ได้อ่านของครูเลยว่าให้ไป post ที่ไหนคะ อ่านก่อนค่ะ

 

นางสาวอนุธิดา ภาระวงค์ เลขประจำตัว 5010138
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www3.ipst.ac.th/index2.php

1.  Domain name คือ  ac.th  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษา  จึงมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่จะได้รับ 

2.  ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์  คือ  คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.  บุคคลมีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศ  คือ   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ  และผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคคลที่ทำงานทางด้านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสาระบนเว็บไซต์แล้ว           วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไชต์นี้  คือ 
  1. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนรู้วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
  2. . ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมครู อาจารย์  นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน  แบบฝึกหัด  เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
  5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ถึง 5
 ตัวอย่างการวิจัยด้านการศึกษาจัดทำโครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ได้แก่โครงการ TIMSS 2007 โครงการ PISA โครงการ SITES 2007ตัวอย่างการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชน จัดทำข่าว บทความผลงานของ สสวท. บทความเยาวชน  เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน  รายการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 นิตยสาร สสวท.  นิทรรศการผลงานของ สสวท. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ

4.  เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจ  ในเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) นั้นมีความหลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมด้านการวิจัยต่าง ๆ  ทุนการศึกษา  การออกแบบหนังสือเรียนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และได้มีตัวอย่างหนังสือแบบเรียนให้ดู  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น สาขาชีววิทยา  สาขาฟิสิกส์  สาขาเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และข้อมูลทางไอที  ซึ่งเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเนื้อหาข้างต้นนี้ได้จากเว็บไซต์นี้  ซึ่งยังมีรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว  แน่นอนว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ทำให้ท่านตกยุคไอที แน่นอน      

น.ส.จินตหรา ดึงประโคน
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

 เว็บไซต์ที่เลือก  คือ  http://www.gpo.or.th

1. Domain name  คือ  or.th เป็นเว็บไวต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งในที่นี้คือองค์การเภสัชกรรม  ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ

 2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์  คือ  องค์การเภสัชกรรม

 3.บุคคลมีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศ  คือ  องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสนองนโยบายรัฐด้านสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ผลิตยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2509 ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยการรวมกิจการของกองโอสถศาลา (ก่อตั้ง พ.ศ. 2444) และโรงงานเภสัชกรรม (ก่อตั้ง พ.ศ. 2482) เข้าด้วยกัน    ซึ่งบุคคลากรที่ทำงานนั้นล้วนมีความรู้และมีความชำนาญในด้านนี้เป็นอย่างมาก  ได้ชื่อว่า"เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม"

4.  เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจ  ในเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรมนั้น  มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการรักษาอาการป่วย  การใช้ยา  คุณสมบัติของยา  ผลิต จำหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เืพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรมนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาของเรามาก  เพราะพยาบาลต้องมีความรู้เกียวกับยา  เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยหรือหากว่าเรามีความสนใจในยาตัวที่เราไม่รู้จัก  หรือมีความสนใจในยาตัวใหม่ๆเราก็สามารถมาหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์นี้ได้ โดยเข้าไปที่  htt://www.gpo.or.th  วึ่งการเข้าถึงข้อมูลนั้นทำได้สะดวกและรวดเร็ว

นางสาวกฤษณา นิลแดง เลขประจำตัว 5010009
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เว็บไซต์ที่เลือก  คือ  http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=316

1. Domain name  คือ  ac.th เป็นเว็บไวต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งสามารถตรวจสอบและยอมรับข้อมูลได้

 2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์  คือ  ศ.พญ.สุมาลี  นิมมานิตย์
3.บุคคลมีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศ  คือ บุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์แพทย์ของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความรู้ของท่านเป็นที่ยอมรับและนำมาเผยแพร่ได้อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ของห้องสมุดของโรงพยาบาลให้ประชาชนมีการรับทราบถึงข้อมูล

4.  เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจ  พูดถึงโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับ การดูแลรักษาตนเองไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเมื่อเป็นเบาหวานและวิธีศึกษาว่าเราจะรู้ได้ยังไงหากเป็นโรคแทรกว้อนที่เกิดขึ้นกับไต โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ตอน สามารถติดตามได้ที่เว็ปไซดืดังกล่าวโดยตรง ซึ่งเนื้อหาก็มีความเข้าใจที่ง่ายด้วย

นางสาวทัศนีย์ หิรัญคำ
IP: xxx.24.77.138
เขียนเมื่อ 

นางสาวทัศนีย์  หิรัญคำ

รหัสประจำตัว  5010042

เว็บไซต์ที่เลือก คือ  http://www.who.int/en/

1.  โดเมนเนม  คือ  .int  ย่อมาจาก  International  Organization 

  เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นเว็บไซที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและเป็นองค์กรใหญ่ที่รู้จักกันทั่วโลก

2. จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก

3. เป็นองค์กรใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  และมีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้โดยตรง

4.  เนื้อหามีความน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยซึ่งปัจจุบันนี้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น  ในเว็บไซต์นี้สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง