ระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา

โปรแกรมประยุกต์ใช้และแนวปฏิบัติในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา
เกริ่นนำ                 การบริหารการศึกษาในยุดปัจจุบันที่สถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคล  สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารควรคำนึงถึงคือ  การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งการบริหารแนวใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญสำนึก  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องรวบรวม  จัดระบบ  และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้มากที่สุด  เมื่อความต้องการข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันสมัย  และมากเพียงพอสำหรับเป็นส่วนประกอบในการวางแผน  ตัดสินใจ  และดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา  ตลอดจนเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาในรูปของโปรแกรมประยุกต์  ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงขอนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ใช้และแนวปฏิบัติในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา  เทคนิควิธีปฏิบัติ                 โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีรายละเอียดและแนวปฏิบัติ  จำแนกรายโปรแกรม  ดังนี้                 OBEC   เป็นโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา    วันที่  10  มิถุนายน  เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา  การจัดตั้ง  การจัดสรรงบประมาณ  การวางแผนทางการศึกษา  และการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม  B-OBEC,  M-OBEC, P-OBEC  และโปรแกรมอื่นๆ  การดำเนินการกำหนดเป็น  2  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ 1  ข้อมูลต้นปีการศึกษา  ระยะที่ 2  ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา                 SMIS   เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (School Management Information System : SMIS)  พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วยทะเบียนโรงเรียน  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล  และข้อมูลงานวิชาการ  กำหนดจัดเก็บเป็น  2  ระยะ  ได้แก่  ข้อมูล    วันที่  10  มิถุนายน  และข้อมูล    วันที่  10  พฤศจิกายน                 M-OBEC   เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึก  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ                 B-OBEC   เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึกข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ                 Data  On  Web   เป็นการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ.  www.obec.go.th   ซึ่งกำหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ  ได้แก่  ครั้งที่ 1  ข้อมูล    วันที่  16  พฤษภาคม  ครั้งที่ 2  ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  และอัพเดตข้อมูลในทุกวันที่  10  ของเดือน                 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS)   เป็นระบบที่นำเอาระบบแผนที่กราฟฟิค (Geographic)  มาทำงานร่วมกับฐานข้อมูล (Database)  ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ  แก้ไข  ปรับปรุง  สืบค้น  จัดการวิเคราะห์  แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ                  ศูนย์ปฏิบัติการ  (Operation Center)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1  นำเสนอข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ  ในรูปของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  AOC  ที่เว็บไซต์  http://202.143.161.13/aoc  เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (POC)  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DOC)  และระดับกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)  เพื่อให้ทุกหน่วยงานและองค์กรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและแผน

คำสำคัญ (Tags)#ข้อมูลสารสนเทศ#kmชุมพร

หมายเลขบันทึก: 161138, เขียน: 24 Jan 2008 @ 14:01 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ผกาพันธ์
IP: xxx.120.63.23
เขียนเมื่อ 

องค์การทุกๆองค์การไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ระดับครัวเรือนหรือระดับชาติทั้งในและนอกประเทศ จนถึงสภาวะทุกอย่างในโลกนี้ ขึ้นอยู่กับคำว่า "นโยบายและแผน" จะเป็นเรื่องใหญ่และสำคัยมากเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดให้เป็นนโยบายและแผนขึ้นมาแล้วต้องชี้นำและกำหนดทุกอย่างเพื่อให้ดำเนินการตามแผนองค์การนั้นๆ

ดังนั้นทุกอย่างในประเทศไทยที่ลองผิดลองถูกเสียหายอยู่ทุกวันนี้ ดิฉันเข้าใจผิดหรือเปล่าวคะ ว่าเป็นการวางนโยบายและแผนเพื่อสู่การปฏิบัติของคนในชาติผิด หรืออยู่ในระบบ ขั้นตอนใด.....เรามาช่วยกันหาปัญหา....งงงงงง....ใครจะช่วยคุณ.. ก็เนื้อหาความรู้ที่คุณนำมาเสนอนั้นมันเป็นความรู้ที่คนในชาติและองค์การที่พัฒนาแล้วจะทำได้และเป็นองค์การที่มีการวางระบบนโยบายและแผน ที่ทุกเครือข่ายของคุณจะต้องเป็น E-Knowledge แน่นอน Data จะถูกจัดเก็บด้วยระบบอยู่แล้วพร้อมใช้เมื่อใช้นิ้วกด - Enter

สิ่งสำคัญเรามาช่วยกันคิดดีกว่า...... คุณจะคิดหรือไม่ก็ได้.....

ถ้าเราเป็นนักนโยบายและแผนเราจะวางแผนอย่างไรให้องค์การ(ทางการศึกษา)ผลิตคนในชาติอีก 5 - 10 ปี คนจะไม่ตกงานและมีความสามารถที่ตรงกับงานที่นายจ้างต้องการทั้งภายในและภายต่างประเทศ.....และที่สำคัญ....Competencyของผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนทางการศึกษาน่าจะเป็นอย่างไรจึ้งจะสามารถแก้ปัญหาระดับชาติอย่างนี้ได้......ตายและเกิดใหม่จะคิดออกหรือ! ...

จริงๆ ดิฉันว่าเราน่าจะฝึกคิดอย่างนี้และหาอาชีพและตำแหน่งที่สำคัญๆ ของประเทศและสร้าง Loop เป็นโจนย์ปัญหาที่ต้องแก้เพื่อฝึกให้คนในชาติมีนิสัยปฏิบัติเป็นประจำในการดำเนินชีวิตที่จะต้อง

การจัดการความรู้ ที่มีอยู่ในตัวและองค์กรเป็นทั้งความรู้ประสบการภายในภายนอกที่ต้องการและจำเป็นและนำความรู้ดังกล่าวมาบริหารจัดการเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร และนำข้อมูลที่เป็นความรู้เหล่านี้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่าฐานความรู้ (knowledge based )(Marquardt 2002, p.247 )อย่างเป็นระบบที่มีการจัดการความรู้ องค์ประกอบของระบบการจัดการที่จะต้องเอื้อ/เป็นผล/เกี่ยวเนื่องโดยมีด้วยกัน 6 ด้าน ซึ่งขับเคลื่อนไปพร้อม ๆกันแต่ ไม่มีการจัดลำดับเป็นอิสระต่อกัน Michael J. Marquardt (2002, pp, 143-169, 246-247 ) 6 ด้าน ดังนี้

1. การแสวงหาความรู้ บุคคลทุกคนจะต้องรู้จักการรวบรวมข้อมูล(data) และข้อมูลสารสนเทศ (information) จากภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ

2. การสร้างความรู้ คิดและสร้างความรู้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ตั่งแต่นวัตกรรม(innovation) ไปจนถึงการวิจัยที่ทำอย่างละเอียดประณีต และยังรวมถึงการเชื่อมโยงความรู้เดิมด้านต่างๆ โดยใช้วิธีการอุปนัยที่ซับซ้อน

3. การจัดเก็บความรู้ dataทุกอย่างที่ผ่านการinformation)จนเป็นความรู้ต้องจัดทำรหัส(coding) และรักษาคามรู้ที่มีค่าของของตนเองและขององค์กรเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือให้สมาชิกขององค์กรได้รับทราบและสามารถเข้าถึงความรู้นี้โดยทุกเวลาและทุกสถานที่

4. การวิเคราะห์ความรู้และคัดกรองข้อมูล ความรู้ต้างๆการจะนำมาใช้เพื่อตัดสินใจเพื่อเก้ปัญหาจะต้องมีเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการประติดประต่อ(reconstructing) การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล(validating) และการจัดทำรายการหรือจัดระเบียบข้อมูล(inventorying)การคัดกรองข้อมูลจะช่วยให้บุคคลและองค์กรใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้นั้นๆได้อย่างถูกต้อง

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ การที่บุคคลครอบครัวสังคมองค์กรประเทศใดทุกๆคนมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือและปกป้องภัยอัตตรายต่างๆสามารถไว้ใจซึ่งกันและกันทุกๆคนช่วยหรือกันเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนและศูนย์เสียทรัพยากรของประเทศอย่างซ้ำซ้อนในการลองผิดลองถูก มีระบบการทำให้สารสนเทศและความรู้กระจายไปให้ทั่วถึงทั้งบุคคลและองค์กรโดยผ่านช่องทางระหว่างบุคคลและช่องทางที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามได้รับความรู้ข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้องทุดคนเหมือนๆกัน ประชาชนทุกคนในประเทศจะเกิด

6. การประยุกต์ใช้และปรับความรู้ที่ได้รับให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมทั้งใช้และการประเมินความรู้ด้วยตนเองและหรือโดยจากสมาชิกในองค์กรและเกิดการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์ตามความรู้และประสบการณ์ที่มีแต่ละคนได้ใช้และทดลองบอกต่อๆกันจนเป็นความรุ้ที่มีคุณค่าของบุคคลและองค์กร

สรุปการที่บุคคลและองค์การและประเทศจะสามารถพัฒนาคนได้ตาม 6 ด้านนี้ นักนโยบายและแผนจะวางแผนและระบบเพื่อสู่การปฏิบัติอย่างไรเพื่อยกระดับทุนมนุย์ทุนทางสังคมของประเทศ.....ตอบด้วยนะคะจะเป็นได้ความรู้ของคนอื่นๆต่อไป....

ผกาพันธ์

นาย ราเชษฐ์
IP: xxx.29.30.250
เขียนเมื่อ 

กำลังเรียนเรื่องระบบสนสนเทศ

นักศึกษา กศ.บป. รุ่น 28

ช่วยแนะนำด้วยครับ

พุพึค
IP: xxx.53.34.168
เขียนเมื่อ 

พะพะเดเ

*********
IP: xxx.172.21.243
เขียนเมื่อ 

******************

ครับ

ผมเข้ามาเยี่ยมชมครับ

ดีครับ กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศเลยครับ