F2F and B2B Workshop

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการรับเป็นผู้ประสานงานจัด KM_WS เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

F2F and B2 B Workshop

 จากการประชุมทีมงาน KKU_KM เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ( Link ) เพื่อให้ "การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ ๒๕๔๒"

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะให้ทีมงาน KKU_KM จัด "สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อ สร้างทีมงาน คุณอำนวย คุณเอื้อ คุณลิขิต" หรือ "แนวทางการสร้างเครือข่าย การสร้างชุมชนแนวปฏิบัติ เทคนิคของสุนทรียสนทนา ( F2F ) หรือ การสื่อสารโดยใช้ Blog ( B2B )" กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่

 รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.พัชรี หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คุณ พิชัย หรือ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ คุณเอื้องฟ้า อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕ ในเวลาราชการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)