สรุปผลงานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ปี 2550


ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

วันที่ 14  มกราคม 2551  ได้เวลาส่งสรุปผลงานของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย -ของปี พ.ศ. 2550

สรุปแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 

งานบริการพยาบาล  ประจำปี  2550

 

 
ศูนย์/กิจกรรมบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ผลลัพธ์ 
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย จำนวน 6 ครั้ง
2 โครงการติดตามการทำวิจัย    -  นักวิจัยหน้าใหม่ที่ผ่านการอบรมกระบวนการวิจัย จำนวน 8 คน    -กลุ่มที่ขอทุนวิจัย

 -   ทำวิจัยและขอทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ เรื่องผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Outcome Research)และมีเรื่องย่อยจากหอผู้ป่วยต่างๆ 8 เรื่อง   

-28 มีนาคม 2550  จัดให้มีการนำเสนอโครงร่างการทำวิจัย Outcome Research  ครั้ง จำนวน 8 เรื่อง

-  25 มกราคม 2551   ติดตามการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิจัย Outcome Research โดยเชิญนักวิจัยมานำเสนอ  

- In-service เรื่อง การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่นักวิจัย

-  ติดตามพยาบาลที่ขอทุนวิจัยที่ได้ทุน Invitation Research จำนวน 10 ทุน ในปี พ.. 2549

2

โครงการ  “การเขียนบทความทางวิชาการ  (Paper Writing)  เลขรหัสหลักสูตร 1-02-000-0612-7010

 
พยาบาล จำนวน 50 คน

-  สอนหลักการเขียนและตีพิมพ์ให้ถูกต้อง   กำลังติดตามผู้ที่เข้าอบรมในการเขียนบทความเพื่อเตรียมตีพิมพ์

-  ผู้ที่ทำวิจัยเสร็จแล้ว กำลังเขียนรายงานวิจัยประมาณ 10 เรื่อง

-  ผลการอบรมผู้เข้าอบรมประเมินในระดับดีมาก   เป็นการอบรมที่เป็นประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้เขียนบทความทางวิชาการและวิจัย  ควรมีการอบรมต่อเนื่อง   เป็นโครงการที่ดีมาก

3 สนทนาวิจัยวิจารณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2550วันที่ 5 ตุลาคม 2550  พยาบาล 20 คน  - นำเสนอ Journal  club  เรื่อง   unplanned  extubation โดย  นางสาวจิราพร  พรหมพิทักษ์กุล  พยาบาลชำนาญการ 8  หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1  
4 โครงการ  “ติดตาม โครงการนำผลการวิจัยมาใช้โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence- Based Practice: EBP)”วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 พยาบาล 20 คน

-  นำเสนอความก้าวหน้า 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 มีการนำเสนอ 3 เรื่อง  

ครั้งที่ 2 นำเสนอ 1 เรื่อง คือ

-   นำเสนอผลงานEBP  โดยการนำเทคนิคผ่อนคลายมาลดปวดในผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัด     โดย  นายธงนำ  เต็มเปี่ยมเจนสุข  พยาบาล ระดับแผนกการพยาบาลจักษุ โสตฯ-   

มีผลงานที่ทำสำเร็จและกำลังขอผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง

5 สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง Research Utilization Project :การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล  เรื่อง การใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อหลอดเลือดดำ เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็มฉีดยาชนิดล็อคสิงหาคม 2550 

 พยาบาลจำนวน

194 คน
ติดตามผลลัพธ์การนำแนวปฏิบัติไปใช้และกำลังเขียน manuscript
6 โครงการ  “การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในคลินิกเฉพาะสาขา”(APN: Advanced Practice Nurse)จัดวันที่ 12 กรกฎาคม 2550  พยาบาลจบปริญญาโท จำนวน 20 คน

 สอบ APN ได้ 2 คน คือ

นางเพชรรัตน์ บุตะเขียวและ

นางสาวรัชนีพร คนชุม

7 โครงการสรุปและสัมมนาแผนปี 2551จัดวันที่ 23-24 สิงหาคม 2550 

คณะกรรมการวิจัย 13 คน  

วิทยากร  3 คน  

ทีม ผู้บริหารคน

รวม 20  คน
 สรุปงานและจัดทำแผนใน ปี 2551
8 จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ บุคลากรงานบริการพยาบาล สรุปส่งให้สภาการพยาบาล
9 พิจารณาทุนวิจัย Invitation บุคลากรส่งโครงร่างขอทุน จำนวน 2 คน  ให้ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและได้รับพิจารณาได้ทุน จำนวน 1 คน
10 บริการวิชาการแก่สังคม

 บุคลากรแผนกฯกุมาร 

10 คน 

พยาบาลของโรงพยาบาล รพ หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์  100 คน

11 นำเสนอผลงานวิจัยที่ต่างประเทศ -A Research Utilization Project: Using Evidence-Based for Development of Clinical Nursing Practice Guideline of practical knowledge and self-care management for cancer patient receiving chemotherapy 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550    ICN nurses 3,000 คน นำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected โดย อุบล จ๋วงพานิช

ได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนอจากคณะแพทยศาสตร์ 

  นำเสนอผลงานวิจัยที่ต่างประเทศ -Patient,s Right Practice of Health providers and clients at Srinagarind University Hospital    ICN nurses 3,000 คน  นำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected โดย นางพนอ เตชะอธิก                          

ได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนอจากคณะแพทยศาสตร์ 

 
-Effects of distraction techniques on pain from venipuncture or intravenous  cannulation in school-age children with cancer
ICN nurses 3,000 คน  นำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected
โดย  นางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล

ได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนอจากคณะแพทยศาสตร์ 

12
เผยแพร่ผลงาน  ของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ใน Blog  go to know 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนทำงาน

มีการเขียน blog ทั้งหมด  12 เรื่อง

ได้มีผู้สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนแนวคิดอันเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับแผนของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยได้เป็นอย่างดี 

 

สรุปผลงาน แล้วเราก็เริ่มทำงาน ตามแผนในปี 2551

หมายเลขบันทึก: 160039เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2008 19:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 21:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ปีนี้กำลังขออนุมัติจัด

อบรมกระบวนการวิจัย

Paper writing  และEBP

รอติดตามข่าวนะคะ

สวัสดีค่ะน้องอุบล...อุบล จ๋วงพานิช

  • ครูอ้อยมาอ่าน แช่นชม ผลงานของน้องค่ะ

เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ

P

สวัสดีค่ะครูอ้อย

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจเสมอค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี