น้ำฟ้าและดวงดาว

     ลมฟ้าอากาศ  หมายถึง สภาพของอากาศในสภาวะต่างๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น  เมฆ  หมอก   ฝน อุณหภูมิอากาศ   ความชื้นในอากาศ   ลม  เป็นต้น   ซึ่งสภาพของอากาศต่างๆ  เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้  จึงทำให้ลักษณะของอากาศในแต่ละวัน หรือแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน ครับ  .........