งานวิจัยโรคไข้เลือดออก

การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีรรมราช พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 ดุสิต จิตมั่น , สุกัญญา โสธามาด , มนิต พลหลา [email protected] , [email protected]
การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีรรมราช พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
ดุสิต จิตมั่น , สุกัญญา โสธามาด ,มนิต พลหลา
บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลโดยวิธีบ๊อกซ์ - เจนกินส์และพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยการพยากรณ์วิธีกระบวนการของการถดถอยในตัวเองและการเฉลี่ยเคลี่อนที่ (Mixed autoregressive moving average model : ARIMA (p,q)) เก็บรวบรวมข้อมูล จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2536 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยใช้เกณฑ์การวัดค่าความคลาดเคลื่อน 3 แบบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนสมบูรณ์ และค่าเฉลี่ยของค่าสมบูรณ์เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อน
ผลการวิจัยพบว่า อนุกรมเวลาของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นข้อมูลที่มีฤดูกาลได้ ARIMA(2,0,1)(3,1,0)12 ไม่มีค่าคงที่ เป็นงิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากค่าความคลาดคลื่อนน้่อยที่สุด (MSE= 0.045 MAD = 0.174 MAPE = 0.010) และจากค่าพยากรณ์ที่ได้ พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอิทธิพลเนื่องมาจากฤดูกาลและจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยรวมเท่ากับ 4815.961 รายต่อปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพยากรณ์ความเห็น (10)

IP: xxx.146.92.162
เขียนเมื่อ 

ขอ เอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออได้ไหมค่ะ จะเอาไปเป้็นตัว อ้างอิงนะค่ะ

ถ้าอย่างไรติดต่อมาที่ [email protected]

จิรา
IP: xxx.28.248.42
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างด้วยได้ไหมค่ะ จะใช้อ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

รักษ์ติยา สุขยานุดิษฐ์
IP: xxx.175.14.110
เขียนเมื่อ 

ขอ เอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมค่ะ จะเอาไป อ้างอิงคะ ขอบคุณคะ [email protected]

มลฤดี สีส่อง
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

เอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้ป่าวค่ะ เพราะจะนำมาศึกษาในการที่จะทำปัญหาพิเศษตอนจบนะค่ะเกี่ยวกับโรคระบาดคนะค่ะ

จตุรภรณ์ ลีนานนท์
IP: xxx.27.48.166
เขียนเมื่อ 

ขอ เอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมค่ะ จะนำไปใช้อ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

จันทิมา วรรณบวร
IP: xxx.84.141.124
เขียนเมื่อ 

ขอ เอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมค่ะ จะเอาไป อ้างอิงคะ หนูจะไปทำวิจัยตอนจบค่ะ ขอบคุณคะ

ราเชษฐ์ เหมือนเสน
IP: xxx.53.26.34
เขียนเมื่อ 

ขอเอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมครับ

พอดีทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

ราเชษฐ์ เหมือนเสน
IP: xxx.53.26.34
เขียนเมื่อ 

ขอเอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมครับ

พอดีทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ [email protected]

IP: xxx.173.176.85
เขียนเมื่อ 

ขอเอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมค่ะหนูจะเอาไปอ้างอิงทำวิจัยตอนจบค่ะ ขอบคุณคะ

[email protected]

ขอ เอกสารเรื่อง การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไหมค่ะ
IP: xxx.173.173.29
เขียนเมื่อ 

ขอเอกสาร หน่อยได้ป่าวค่ะ

จะไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ [email protected]