สรุปรายงานERP

ERP
รายงานสรุปเนื้อหาจากการบรรยาย
บทที่ 1 บทบาทหน้าที่ของธุรกิจ   กระบวนการ   และข้อมูลที่สำคัญในทางธุรกิจ
การเข้าใจ  ERP  คุณต้องทำความเข้าใจก่อนถึงการทำงานทางธุรกิจ  โดยต้องเข้าใจถึงพื้นที่การทำงานทางธุรกิจ  จะเรียกว่า  “functional areas of operation”
ซึ่งในองค์กรธุรกิจจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 4 ฝ่ายคือ  1. การตลาด และการขาย 2. การผลิต และการจัดการวัตถุดิบ 3.การบัญชี และการเงิน และ4. ทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปและต้องมีการประสานงานกันของทุกฝ่ายเพื่อทำให้กิจกรรมธุรกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ ERP ก็มีส่วนช่วยให้การประสานงานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น
บทที่ 2 การพัฒนาของระบบ Enterprise Resource Planning
                เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถที่จะแข่งขันกับองค์กรธุรกิจอื่นได้นั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีความเข้มแข็งและที่สำคัญการที่องค์กรสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจได้รวดเร็วถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้มีสิ่งที่เข้ามาตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจได้แก่ระบบสารสนเทศ  โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นก็ประกอบได้ด้วย 2  ส่วนสำคัญคือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ และส่วนของซอร์ฟแวร์ (ที่ใช้กับการจัดการองค์กรธุรกิจ)
ส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นในอดีตยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอกับความต้องการของระบบธุรกิจ  จนกระทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีประสิทธิภาพสูงและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบธุรกิจอย่างยิ่งยวดในปัจจุบัน
ส่วนของซอร์ฟแวร์ (ที่ใช้กับการจัดการองค์กรธุรกิจ) ได้มีหลายบริษัทได้ทำการผลิตซอร์ฟแวร์ขึ้นมามากมาย แต่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็คือ ซอร์ฟแวร์ของ SAP ซึ่งจะจัดแบ่งหน้าที่และระบบสารสนเทศเป็นโมดูลต่างๆ มากมาย โดยที่องค์กรธุรกิจจะเป็นผู้เลือกใช้โมดูลเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ee451091083ความเห็น (0)