A4_หนึ่งแผ่น

ยากเหลือเกินบล็อคนี้...(- -"a)

บทที่ 1 หน้าที่ธุรกิจ กระบวนการ และข้อมูลที่ต้องการ
(Business Function, Processes and Data Requirements)
                Enterprise Resource Planning (ERP) การวางแผนในการจัดหาทรัพยากร (ERP) โปรแกรมที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ERP (อ่านว่า อี อาร์ พี) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการจัดกระบวนการทำงานในบริษัทโดย การรวมเอาฐานข้อมูลและรายงานการบริหารต่างๆมาใช้ ซึ่งโปรแกรม ERP จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการทำธุรกิจ เช่น การขาย, การตลาด, การผลิต, การบัญชี, ฝ่ายบุคคล ทุกวันนี้และในภายภาคหน้า ทุกคนจะเข้าใจถึงว่า ERP นั้น สามารถทำประโยชน์เพื่อบริษัทได้อย่างไร
                หน้าที่ของขอบเขตการทำงาน (Functional area of operation)ในบริษัทต่างๆที่จะมีการผลผลิตและการขายสินค้า จำเป็นต้องมีหน้าที่ของขอบเขตการทำงานในแต่ล่ะฝ่าย และในแต่ละฝ่ายก็จะประกอบด้วยลักษณะการทำงานแตกต่างกันไปของหน้าที่ธุรกิจ (business function) ดังนี้

  1. ฝ่ายการตลาดและการขาย :ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตลาด, การขาย, การสั่งซื้อ, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า,การบริการลูกค้า, การคาดคะเนการตลาด และการโฆษณา
  2. ฝ่ายการผลิตและการบริหารวัตถุดิบ :ซึ่งจะประกอบไปด้วย การจัดซื้อ, การรับเข้าวัตถุดิบ, การจัดส่งและการลำเลียง, การกำหนดตารางการผลิต, ฝ่ายโรงงานและฝ่ายซ่อมบำรุง
  3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน :ซึ่งจะประกอบไปด้วย การทำบัญชี, การจัดสรรและควบคุมราคาค่าใช้จ่าย, การวางแผนการเงิน, การจัดการงบประมาณและการจัดการอัตราเงิน
  4. ฝ่ายบุคคล :ซึ่งจะประกอบไปด้วย การจัดหาบุคคลากรและการว่าจ้าง, การฝึกงาน, เงินเดือน, และสวัสดิการ

บทที่ 2 วิธีการวางแผนระบบเพื่อการพัฒนาบริษัท
(The Development of Enterprise Resource Planning Systems)
โปรแกรม  SAP R/3        

ประกอบด้วย

การขายและการแจกจ่าย Sales and Distribution (SD)
การบริหารวัตถุดิบ Material Management (MM)
แผนการผลิต Production Planning (PP)
การจัดการคุณภาพ Quality Management (QM)
แผนการบำรุงรักษา Plant Maintenance (PM)
จัดสรรทรัพยากรมนุษย์ Human Resources (HR)
การเงิน การบัญชี Financial Accounting (FI)
การควบคุม Controlling (CO)
การจัดการสิ่งของมีค่า Asset Management (AM)
ระบบการวิจัย Project System (PS)
Work Flow (WF)

Industry Solution (IS)

การซื้อโปรแกรม ERP จะมีราคาแพง เวลาที่ต้องการที่จะดำเนินการ และต้องการที่จะให้ลูกจ้างมีความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมแต่มีค่าจ้างที่เพียงพอ สำหรับบางบริษัทจะมีการใช้ ROI ซึ่งอาจจะไม่ปัจจุบันหรือคาดคะเนได้ ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่า ERP จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า การปรับปรุงแผนการและการทำการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงขั้นตอนผ่านทางอินเตอร์เนท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERP นะคับพี่น้อง(จิงป่าว)ความเห็น (0)