Enterprise Resource Planning (ERP).....

ต้องอ่าน
บทที่ 1
ฟังก์ชันทางธุรกิจ กระบวนการและความต้องการทางข้อมูล
หน้าที่และกระบวนการทางธุรกิจ (Function Areas and  Business Processes)
                ก่อนที่จะทำความเข้าใจ ERP จำเป็นต้องเข้าใจหลักการทำงานของธุรกิจที่เรียกว่า “Functional Areas of Operation” ซึ่ง Functional Areas of Operation
                ในบริษัทที่จะมีการผลิตและการขายสินค้า จำเป็นต้องมีฝ่ายเหล่านี้ แต่ละฝ่ายก็จะประกอบด้วยลักษณะการทำงานแตกต่างกันไป ดังนี้
1) ฝ่ายการตลาดและการขาย ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตลาด, การขาย, การสั่งซื้อ, ลูกค้าสัมพันธ์ และโฆษณา
2) ฝ่ายผลิตและจัดการวัตถุดิบ ซึ่งจะประกอบไปด้วย การจัดซื้อ, การรับเข้าวัตถุดิบ, จัดส่ง, กำหนดตารางการผลิต
3) บัญชีและการเงิน ซึ่งจะประกอบไปด้วย การทำบัญชี, ควบคุมราคาค่าใช้จ่าย, วางแผนการเงิน, จัดการงบประมาณและจัดการกระแสเงิน
4) ฝ่ายบุคคล ซึ่งจะมีหน้าที่ในการ จัดหาบุคคลากร และการว่าจ้าง, ฝึกงาน, ค่าจ้าง, และสิทธิพิเศษ
บทที่ 2
การพัฒนาระบบการวางแผนโครงการทรัพยากร
ประกาศการจัดโมดูล(มาตรฐาน) โมดูลที่อยู่ติดกันจะมีหน้าที่และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
การขายและการแจกจ่าย(SD) โดยโมดูลนี้บันทึกเกี่ยวกับคำสั่งการขายและกำหนดการส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
                การบริหารวัตถุดิบ(MM) โมดูลการบริหารเพื่อที่จะได้วัตถุดิบมาจากการจัดหา (การซื้อ)
                แผนการผลิต (PP) โมดูลข้อมูลการปรับปรุงผลผลิต โดยที่ผลผลิตจะถูกวางแผนและกำหนดการ
การประกันคุณภาพ (RM)  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนและจดบันทึกการควบคุมคุณภาพ
แผนการซ่อมบำรุง (PM) ใช้วางแผนเพื่อที่จะหากลวิธีในการจัดการกับระบบ
ทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นระบบที่จะทำให้ลูกจ้างมีแรงจูงใจในการทำงาน โดยมีค่าจ้างและการฝึกฝน
แบบจำลองการเงินการบัญชี (FI) เป็นการรายงานบันทึกของการจัดการภายนอก ตามจุดประสงค์ที่มีไว้
แบบจำลองการควบคุม (CO) ใช้กับการจัดการภายใน ดังนั้นมูลค่าของการผลิตของแต่ละบริษัท จะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์และราคากลาง เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ราคา
แบบจำลองการจัดการทรัพย์สิน(AM) เป็นระบบที่ช่วยบริษัทจัดการซ่อมแซมทั้งระบบหรือกลวิธี แบบจำลองระบบโครงงาน (PS) เป็นระบบที่สามารถให้ควบคุม R&D, สิ่งก่อสร้างและ การตลาด
แบบจำลอง Workflow (WF) ระบบนี้สามารถใช้กิจกรรมที่ทำใน R/3 มาผลิตได้ สามารถใช้ task-flow ในการวิเคราะห์ และ ไวพริบของลูกจ้าง
แบบจำลองผลทางอุตสาหกรรม (IS) ระบบนี้ ประกอบด้วยโครงสร้างของ R/3 มันจะเป็นตัวปรับ SAP ให้เหมาะสมกับแต่ละโรงงาน ระบบจะทำให้เครื่องมือ, อุปกรณ์ใช้ง่ายใน R/3 และทำให้ผู้ซื้อได้รับผลประโยชน์จาก SAP ของโรงงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERP Expert Control Systemความเห็น (0)