การประเมินวิทยะฐานะด้านที่ 1 และ 2


เมื่อผู้ที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะยื่นแบบ วฐ.1 แล้ว จะได้เข้ารับการอบรม และหลังจากการอบรมไม่เกิน 30 วัน จะมีคณะกรรมการมาประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2
  • การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 คณะกรรมการจะมาประเมินถึงที่ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินด้านที่ 1 คือ คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ 2 คือ คุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ถูกประเมินจะต้องเตรียมหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ เพื่อเสนอต่อกรรมการ โดยจัดเตรียมตามหลักเกณฑ์ที่มีในแบบประเมินของกรรมการ
  • การประเมินด้านที่ 2 จะต้องเตรียมแฟ้ม 8 แฟ้ม เกี่ยวกับคุณภาพงานด้านต่างๆ ดังนั้น จึงขอนำเอาตัวอย่างการบันทึกร่องรอยของการประเมินด้านที่ 2 ของผู้เข้ารับการประเมินที่ผ่านการประเมินด้านนี้แล้ว มาเสนอเป็นตัวอย่าง และต้องขอบขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ตัวอย่างการบันทึกร่องรอยดังกล่าว และถ้ามีตัวอย่างของท่านอื่นอีก จะนำมาเป็นตัวอย่างต่อไป

 

บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
­­---------------------------------
สมรรถนะหลัก

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีความคิด     ริเริ่มสร้างสรรค์  และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.1  คุณภาพงาน       ด้านความถูกต้อง        ครบถ้วน  สมบูรณ์ 1.1.1  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2549  เรื่อง รายงานผลคะแนนเฉลี่ย GPA / PR ภาคเรียนที่ 1/25491.1.2  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2548   เรื่อง  รายงานผลนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่  1/25491.1.3  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2549    เรื่อง   รายงานผลนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่  1/25491.1.4  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2549  เรื่อง  รายงานนักศึกษารายบุคคลภาคเรียนที่  1/25491.1.5  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  3  เมษายน  2549  เรื่อง  รายงานผลนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาที่ลงทะเบียน  ภาคเรียนที่ 2/2548

1.1.6  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  7  เมษายน  2549   เรื่อง  รายงานผลนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่  2/2548

1.1.7   บันทึกข้อความ  ลงวันที่  1  มีนาคม  2549  เรื่อง  คู่มือการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  (Advanced Network Administrator) พร้อมหนังสือราชการ1.1.8   บันทึกข้อความ  ลงวันที่  19  มีนาคม  2549   เรื่อง  ข้อมูล GPA/PR  ภาคเรียนที่  2/25481.1.9   หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์  ที่  ศธ  0210.42/78  ลงวันที่  17  มกราคม  2549   เรื่อง  ขอขอบคุณ  
4  -  ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน          สมบูรณ์เกือบทุกรายการ  และเป็น        แบบอย่างได้3  -   ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน        สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่2  -   ผลงานครบถ้วน  สมบูรณ์  แต่มี        ข้อผิดพลาดเล็กน้อย1  -   มีผลงานเป็นไปตามที่ได้รับ        มอบหมาย  แต่มีข้อผิดพลาด        ค่อนข้างมาก
 
หมายเลขบันทึก: 157723เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2008 13:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 21:30 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)
สมรรถนะหลัก1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีความคิด     ริเริ่มสร้างสรรค์  และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.1  คุณภาพงาน       ด้านความถูกต้อง        ครบถ้วน  สมบูรณ์ 1.1.10 บันทึกข้อความ  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2548   เรื่อง  รายงานผลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่  2/25481.1.11  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2548  เรื่อง  รายงานผลนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่  1/25481.1.12  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2548  เรื่อง  รายงานผลนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาที่ลงทะเบียน  ภาคเรียนที่ 1/25481.1.13  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2548  เรื่อง  ข้อมูล  GPA/PR  ภาคเรียนที่  3/25471.1.14  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  30  กันยายน  2549  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  25491.1.15  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  30  กันยายน  2549  เรื่อง  สรุปวัสดุคงเหลือประจำปี  25491.1.16  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2548  เรื่อง รายงานผลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่  1/25481.1.17  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ  0210.118/57   ลงวันที่ 21  มกราคม 2548  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะ-กรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน ผลงานของบุคคล  พร้อมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  4  -  ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน          สมบูรณ์เกือบทุกรายการ  และเป็น        แบบอย่างได้3  -   ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน        สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่2  -   ผลงานครบถ้วน  สมบูรณ์  แต่มี        ข้อผิดพลาดเล็กน้อย1  -   มีผลงานเป็นไปตามที่ได้รับ        มอบหมาย  แต่มีข้อผิดพลาด        ค่อนข้างมาก
บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน­­--------------------------------- สมรรถนะหลัก1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีความคิด     ริเริ่มสร้างสรรค์  และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.1  คุณภาพงาน       ด้านความถูกต้อง        ครบถ้วน  สมบูรณ์ 1.1.18 หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย  ที่  ศธ  0210.84/004  ลงวันที่ 4 มกราคม 2548   เรื่อง  ขออนุเคราะห์วิทยากร (มีภาพกิจกรรมพร้อมวุฒิบัตรประกอบ)1.1.19 หนังสือสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่  ศธ  04005/110   ลงวันที่  28  ธันวาคม 2547   เรื่อง  ขอขอบคุณ 1.1.20 หนังสือสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ที่  ศธ  04005/004  ลงวันที่  8  ธันวาคม 2547  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร  การอบรมหลักสูตการเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนพร้อมโครงการอบรมหลักสูตรการเผยแพร่สารสนเทศด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (มีภาพกิจกรรมประกอบ)1.1.21  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2548  เรื่อง  การจัดทำข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์1.1.22  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2548  เรื่อง  รายงานนักศึกษารายบุคคลภาคเรียนที่  2/25481.1.23  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2548  เรื่อง  รายงานการจัดกิจกรรมตามแบบ สส.จ.1  สส.จ.21.1.24  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2548  เรื่อง  รายงานความเคลื่อนไหวของโครงการ  ITEd  4  -  ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน          สมบูรณ์เกือบทุกรายการ  และเป็น        แบบอย่างได้3  -   ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน        สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่2  -   ผลงานครบถ้วน  สมบูรณ์  แต่มี        ข้อผิดพลาดเล็กน้อย1  -   มีผลงานเป็นไปตามที่ได้รับ        มอบหมาย  แต่มีข้อผิดพลาด        ค่อนข้างมาก
บันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน­­--------------------------------- สมรรถนะหลัก1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  มีความคิด     ริเริ่มสร้างสรรค์  และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.1  คุณภาพงาน       ด้านความถูกต้อง        ครบถ้วน  สมบูรณ์ 1.1.25  รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ1.1.26  รายงานการวัดผลประเมินผล1.1.27  รายงานการเรียนการสอนและการอบรม1.1.28  รายงานการใช้โปรแกรมสารบรรณ                        4  -  ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน          สมบูรณ์เกือบทุกรายการ  และเป็น        แบบอย่างได้3  -   ผลงานมีความถูกต้อง  ครบถ้วน        สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่2  -   ผลงานครบถ้วน  สมบูรณ์  แต่มี        ข้อผิดพลาดเล็กน้อย1  -   มีผลงานเป็นไปตามที่ได้รับ        มอบหมาย  แต่มีข้อผิดพลาด        ค่อนข้างมาก
 
ตัวบ่งชี้ บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.2  ความคิดริเริ่ม       สร้างสรรค์  การนำ       นวัตกรรม/       ทางเลือกใหม่ ๆ       มาใช้เพื่อเพิ่ม       ประสิทธิภาพ       ของงาน 1.2.1  บันทึกข้อความ    ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2549   เรื่อง  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์1.2.2  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา  ที่  ศธ  0210.72/ว  252  ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  (Advanced Network Administrator)  (มีภาพกิจกรรมประกอบ)                1.2.3  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี  ที่  ศธ  0210.24/262  ลงวันที่ 16  มีนาคม  2549  เรื่อง  เชิญเป็นวิทยากร                โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  (Advanced Network Administrator) (มีภาพกิจกรรมประกอบ)                 1.2.4  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี  ที่  ศธ  0210.65/229    ลงวันที่  1  มีนาคม  2549  เรื่อง  เชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   (Advanced Network Administrator)  (มีภาพกิจกรรมประกอบ)1.2.5  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  ที่  ศธ  0210.19 (กผ.)/265  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549  เรื่อง  เชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  (Advanced Network Administrator) (มีภาพกิจกรรมประกอบ)1.2.6  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี  ที่  ศธ 0210.24/740  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Course  C  จังหวัดชลบุรี 4  -   มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือ        ประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดย        มีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่เป็น        รูปธรรมชัดเจน  และมีการเผยแพร่        ในวงกว้าง3  -   มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำ        เอกสารประกอบการศึกษางาน        ใหม่ ๆ โดยมีการบันทึกหรือกล่าวถึง        ในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใด        ลักษณะหนึ่ง  ไม่มีการเผยแพร่ใน        วงกว้าง2  -   มีการนำนวัตกรรม/วิธีการใหม่ ๆ มา         ใช้ในการพัฒนางาน  สามารถระบุ         ลักษณะ/ประเภทนวัตกรรมได้  แต่         ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์         อักษร1  -   ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ  ยังไม่มี         การนำนวัตกรรมวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
 
ตัวบ่งชี้ บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.2  ความคิดริเริ่ม       สร้างสรรค์  การนำ       นวัตกรรม/       ทางเลือกใหม่ ๆ       มาใช้เพื่อเพิ่ม       ประสิทธิภาพ       ของงาน 1.2.7  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา  ที่  ศธ  0210.36/907  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2548  เรื่อง  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  (มีโครงการอบรมหลักสูตร Computer Graphic พร้อมใบประกาศประกอบ)1.2.8  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา  ที่  ศธ  0210.72/534    ลงวันที่ 24  พฤษภาคม  2548  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจัดอบรมโครงการ  ITEd  หลักสูตร  C                   1.2.9  หนังสือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา  ที่  ศธ  0210.72/ว  252   ลงวันที่  20  มีนาคม  2548  เรื่อง  เชิญเข้ารับการอบรมโครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  (Advanced Network Administrator)               

1.2.10 รายงานนวัตกรรมที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

              
4  -   มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือ        ประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดย        มีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่เป็น        รูปธรรมชัดเจน  และมีการเผยแพร่        ในวงกว้าง3  -   มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำ        เอกสารประกอบการศึกษางาน        ใหม่ ๆ โดยมีการบันทึกหรือกล่าวถึง        ในเอกสาร/หลักฐานลักษณะใด        ลักษณะหนึ่ง  ไม่มีการเผยแพร่ใน        วงกว้าง2  -   มีการนำนวัตกรรม/วิธีการใหม่ ๆ มา         ใช้ในการพัฒนางาน  สามารถระบุ         ลักษณะ/ประเภทนวัตกรรมได้  แต่         ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์         อักษร1  -   ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติ  ยังไม่มี         การนำนวัตกรรมวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
 
ตัวบ่งชี้ บันทึกร่องรอยคุณภาพ(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน) คะแนนผลการตัดสิน(วงกลมล้อมตัวเลข)
1.3  ความมุ่งมั่นในการ       พัฒนาผลงานอย่าง       ต่อเนื่อง 1.3.1  หนังสือสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ  0210.02/4475  ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2549  เรื่อง  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการ  Web  Server  และใช้สถานที่จัดประชุม  (มีภาพกิจกรรมประกอบ)1.3.2  บันทึกข้อความ  ลงวันที่ 26  มกราคม  2549  เรื่อง  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced  Network Administrator) (มีภาพกิจกรรมและโครงการประกอบ)1.3.3  บันทึกข้อความ   ลงวันที่    ตุลาคม  2548   เรื่อง  ขออนุมัติโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร  ประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  15  ชั่วโมง  (มีภาพกิจกรรมและโครงการประกอบ)1.3.4  บันทึกข้อความ  ลงวันที่  12   ตุลาคม  2548  เรื่อง   โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำ  GPA/PR   ภาคเรียนที่  1/2548  พร้อมหนังสือราชการ1.3.5   หนังสือราชการ  ที่   ศธ  0210.913  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2548   เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  (มีภาพกิจกรรมและโครงการประกอบ)            4  -  มุ่งมั่น  กระตือรือร้นในการพัฒนา        ผลงานทุกรายการที่ได้รับมอบหมาย        จนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพ  เป็นที่        ยอมรับในองค์กรและนอกองค์กร  ที่        เกี่ยวข้อง3  -   มุ่งมั่น  กระตือรือร้นในการพัฒนา        ผลงานที่ได้รับมอบหมาย  จนผลงาน        เป็นที่ยอมรับในองค์กร2  -   มุ่งมั่น  กระตือรือร้นในการพัฒนา        ผลงานให้บรรลุเป้าหมาย1  -   มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่        ได้รับมอบหมาย
 

ข้อเสนอตัวอย่างการบันทึกร่องรอย ในบางหัวข้อเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

ขออนุญาตนำบล็อคดีดีของท่านเข้าแพลนเน็ตค่ะ

ยินดีครับ และผมได้แอบเข้าไปเยี่ยมบล็อคของอาจารย์แล้วครับ และขอนำมาเข้าแพลนเน็ตด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท