กำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยให้โรงเรียนสามารถเลือกปฏิบัติได้ 4 วิธี คือ 1. สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุเองแต่จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร, 2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหาร, 3. จ่ายคูปองหรือจ่ายเงินให้นักเรียนโดยตรง และ 4. ซื้ออาหารสำเร็จรูปจากแม่ค้า  วิธีที่ 2  จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหาร  ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีขั้นตอน ดังนี้1.       รายงานขอจ้าง โดยจ้างทำอาหารกลางวันให้กับเด็กทั้งโรงเรียน หรือจำนวนเด็กผู้มีสิทธิ จำนวน.....วัน วันละ.....บาท2.       ใบสั่งจ้าง กรณีวงเงินจ้างเกิน 10,000.- บาท และติดอากร 1,000 บาท ต่อ 1 บาท3.       ใบส่งมอบงานจ้างจากผู้รับจ้าง4.       ใบตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดการตรวจรับทุกวัน5.       ใบสำคัญรับเงิน เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างสัปดาห์ละครั้ง(หากจ่ายรายสัปดาห์)วิธีที่ 3 จ่ายคูปองหรือจ่ายเงินให้นักเรียนโดยตรง  โดยให้นักเรียนในโครงการอาหารกลางวันนำคูปองไปซื้ออาหารจากผู้ขายอาหารในโรงเรียน โดยระบุประเภทอาหารที่สามารถแลกได้ และผู้ขายนำคูปองมาขอเบิกเงินกับโรงเรียนวิธีที่ 4  ซื้ออาหารสำเร็จรูปจากแม่ค้า  ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีขั้นตอน ดังนี้1.       รายงานขอซื้อ โดยซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กทั้งโรงเรียน หรือจำนวนเด็กผู้มีสิทธิ จำนวน.......วัน (ในแต่ละเดือน หากมีการจ่ายเงินให้เดือนละครั้ง)2.       ใบสั่งซื้อ กรณีจัดซื้อเกิน 10,000.- บาท3.       ใบตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดการตรวจรับทุกวัน4.       ใบสำคัญรับเงิน เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายเดือนละครั้ง