ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ผมเองได้มีโอกาสพาบุคลากรในหน่วยงานไปร่วมทำบุญที่วัดจุฬามณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสพาบุคลากรไปร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า นอกจากนี้ได้มีโอกาสไปทำบุญส่วนตัวกับญาติพี่น้องก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งเมื่อได้อ่านบทสวดมนต์และน้อมใจให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งทำให้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต เวลาที่เรามีความสงบความคิดไม่ฟุ้งซ๋านไปในหลาย ๆ เรื่อง ทำให้มีสมาธิในการคิดนึกสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ สุดท้ายแล้วการที่เราจะทำอะไรให้ดีนั้นจะต้องทำเป็นเรื่อง ๆ อย่างเป็นระบย การใช้แผนที่ความคิด Mind Map ในการวางแผนการทำงาน หรือสิ่งใดก็ตามที่เรามีความตั้งใจอยากจะทำ โดยการหากระดาษที่วางเปล่ามาแผ่นหนึ่ง แล้วเขียนหัวข้อเรื่องที่สำคัญไว้ที่กลางกระดาษ แล้วใช้ความนึกคิดต่อว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญที่เราตั้งใจจะทำและทำให้เรื่องดังกล่าวสำเร็จ โดยการลากเล้นต่าง ๆ จากหัวข้อสำคัญที่กลางกระดาษและเขียนหัวข้อย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยทำให้เรามองภาพรวมของเรื่องนั้นอย่างเป็นระบบ ผมนำตัวอย่างการเขียนแผนที่ของคุณบุญศิริ เทพภูธร มาแบ่งปันให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการทราบครับ