KM in Frito-Lay

การจัดการความรู้ของมันฝรั่งทอด

Frito-Lay ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปทั่วภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเมื่อผู้จัดจำหน่ายต้องการทราบข้อมูลของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ก็จะสอบถามไปยังตัวแทนขายหรือนักการตลาดของบริษัท ปัญหาในการ share ข้อมูล และการสื่อสารจึงเป็นที่มาที่ทำให้ผู้บริหารของ Frito-Lay ใช้ KM เข้ามาจัดการในกิจกรรมการขาย

Frito-Lay ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อสะดวกต่อการดึงข้อมูล พร้อมทั้งกระจายข้อมูลนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มต่างๆ  และเป็นที่มาของการสร้าง KM ใน intranet ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนการสร้าง KM ของ Frito-Lay ได้ให้ตัวแทนขายในลักษณะผู้ทดสอบตลาด ซึ่งจะสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง รวมถึงผลิตภัณฑ์และ promotion ต่างๆ เป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลทีกระจายอยู่ทั่วประเทศเปรียบเสมือนเป็นสะพานข้ามเขตแดนเพื่อแบ่งปันข้อมูลภายในของบริษัทระหว่างภูมิภาคต่างๆ โดยผู้บริหารของ Frito-Lay ได้ให้เป้าหมายในการสร้างข้อมูล คือ เป็นความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์จริง และเป็นข้อมูลที่ร่วมกันคิดในทีมขาย  ข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนขายที่ชำนาญในพื้นที่หนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวางแผนการส่งเสริมกาตลาด การกำหนดราคาขายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ จะมีประโยชน์ต่อตัวแทนขายในพื้นที่อื่น ตัวผู้บริหารเอง  และรวมถึงตัวแทนขายใหม่ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจะเป็นความลับของทางบริษัท และจะ share ข้อมูลเฉพาะภายในทีมขายของ Frito-Lay

ในเดือนมกราคม ปี 2000 KM ของ Frito-Lay ได้รู้จักภายใต้ชุมชน Customer Community Portal (CCP) ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนขายหรือจากการสำรวจตลาด โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายสามารถเข้าไป search ข้อมูลได้ใน intranet ของ Frito-Lay โดยผลที่ได้รับนั้นทำให้ทีมขายสามารถทำงานได้โดยสะดวกขึ้น เนื่องจากลดภาระในการเดินทางและสามรถใช้ข้อมูลจากการสำรวจตลาดที่ได้รับอย่างรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน naiyanajaturanonความเห็น (0)