ครูเชี่ยวชาญ โดยนางพิศมัย พานโฮม

พานโฮม
การเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
    หลักเกณฑ์และวิธีการของเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 1. ผู้ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       1.1 ดำรงตำแหน่งครู  ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   หรือดำรงตำแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี   หรือดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
       1.2  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.4
       1.3  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ    และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
 2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
       2.1  ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยพิจารณาจาก
             2.1.1  การมีวินัย  (เป็นแบบประเมิน จำนวน 20 ข้อ)
             2.1.2  การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (เป็นแบบประเมิน จำนวน  20 ข้อ)
             2.1.3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม (แบบประเมิน จำนวน 20 ข้อ)
             2.1.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (แบบประเมิน จำนวน 20 ข้อ)
             2.1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (แบบประเมิน จำนวน 20 ข้อ)
***  ด้านที่  1 จะเป็นการประเมินตามแบบฟอร์มของสพฐ. มีจำนวน
100 ข้อ***

      2.2  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
             2.2.1  สมรรถนะหลัก
                  (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์
                  (2)  การบริการที่ดี
                  (3)  การพัฒนาตนเอง
                  (4)  การทำงานเป็นทีม
             2.2.2  สมรรถนะประจำสายงาน
                  (1)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์
                  (2)  การออกแบบการเรียนรู้
                  (3)  การพัฒนาเรียนรู้
                  (4)  การบริหารจัดการชั้นเรียน

  ด้านที่  2 จะมีรายการประเมิน  8  รายการ และแต่ละรายการจะมีรายละเอียดไว้แยกย่อยออกไปอีกนะค่ะ
     2.3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก
             2.3.1  ผลการปฏิบัติงาน
                    (1)  การจัดการเรียนรู้
                    (2)  การพัฒนาวิชาการ
                    (3)  ผลที่เกิดกับผู้เรียน
                     (4)  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
             2.3.2  ผลงานทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 2 รายการ   ซึ่งต้องเป็นงานวิจัย 1  รายการ  และงานวิชาการอื่น  1 รายการ
     3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน      ให้พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้
     4. การประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ และอาจให้ผู้ขอนำเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
      ในกรณีที่  ก.ค.ศ.   เห็นสมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ   ให้ผู้ขอปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายใน 6 เดือน  นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ   แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา
     5. เกณฑ์การตัดสิน
     ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
           5.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   และด้านคุณภาพ     การปฏิบัติงาน   ผลการประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคน  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
          5.2 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
    ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
    ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
    คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75   
         ทั้งนี้   ผู้ที่ผ่านการประเมินในข้อ 5.2    จะต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์  โดยเป็นเอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม
       6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ.  ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ     ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
        7. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ    จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
           ผลการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง    ให้นำไปใช้ในการขอให้มีวิทยฐานะได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงวิทยฐานะ
          8. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
          9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ให้หมายถึงส่วนราชการด้วย     และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย

วิธีการ

 1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  เพื่อตรวจสอบและรับรอง   แล้วเสนอผู้บังคับ-บัญชาตามลำดับ    ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
                    4.1 คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานให้   อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษา      ตั้งคณะกรรมการ จำนวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญเป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
  กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินเป็นกรรมการได้ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาอื่นได้ตามความเหมาะสม
                4.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
          ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ   การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน
 5. การประเมินด้านวินัย   คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน   ให้ดำเนินการพร้อมกัน แล้วนำผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
               5.1 กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาในการที่จะขอรับการประเมินใหม่
               5.2 กรณีผ่านการประเมินทั้งสองด้าน  ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ อย่างละ 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง   แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในรอบปีที่เสนอขอ หากไม่ส่งตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 6. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ. หรืออาจตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อช่วยกลั่นกรองก็ได้
 7. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการประเมินด้านวินัย   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน  1  ชุด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ จำนวนอย่างละ 4 ชุด ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดำเนินการ
 8. ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
 9. กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ   ผู้ขออาจส่งคำขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป  สำหรับผู้ที่ส่งคำขอเดือนเมษายน   จะส่งคำขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไป  ส่วนผู้ที่ส่งคำขอเดือนตุลาคม  จะส่งคำขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
         กรณีอนุมัติ ถ้าผู้ขอผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
 10. เมื่อดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้สำนักงาน  ก.ค.ศ. ภายใน  7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง

    ผลงานทางวิชาการ  2 รายการ 
  1. งานวิจัย  1  รายการ  จากประสบการณ์ที่ดิฉันทำมีผู้เชี่ยวชาญ  ละนักวิชาการแนะนำควรทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ  หรือวิจัยและพัฒนา
  2. ผลงานวิชาการอื่น  1  รายการ
  ผลงานวิชาการที่เป็นงานวิจัย  และผลงานวิชาการอื่นต้องเป็นผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง และต่อเนื่องอย่างน้อย  2 ปี

   ***  ผลงานวิชาการด้านที่ 3  ของครูเชี่ยวชาญ จะต้องส่งไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. จะต่างจากสายบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)  จะตรวจที่จุดตรวจตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  2 จะมีจุดตรวจที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ย

คำสำคัญ (Tags)#ครูเชี่ยวชาญ#โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#นางพิศมัย พานโฮม#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

หมายเลขบันทึก: 155714, เขียน: 24 Dec 2007 @ 20:35 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ข่าวมาว่า  ช่วงวันที่ 1-30  เมษายน  2551  จะมีเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  และครูเชี่ยวชาญพิเศษ  มีรายการที่ผู้ขอรับการประเมินต้องส่งมากมาย  และดิฉันขอแนะนำให้อ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ได้ที่ เว็ปไซต์ครูไทย  ซึ่งเป็นฉบับร่าง และดิฉันติดตามข่าวมาตลอดว่า วันที่ 24 ธันวาคม  ท่าน ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน  จะดำเนินการพิจารณาเกณฑ์การประเมินใหม่ไม่ทราบว่าผลจะออกมาอย่างไร (รวมทั้งตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ด้วย)

เขียนเมื่อ 
 • แนะนำครูอ้อยด้วยนะคะ
 • เดือน เมษา นี้ ครูอ้อยจะตีตั๋ว เดินทาง ถนน ครูเชี่ยวชาญค่ะ

นับถือค่ะ

พิศมัย พานโฮม
IP: xxx.26.197.104
เขียนเมื่อ 

ถึง  ครูอ้อย ที่เคารพ
      คนเก่งอย่างครูออ้ยทำก็ผ่านสบายๆเลย 
      ช่วงนี้งานกำลังยุ่งมากเลยไม่มีเวลาได้อ่านงานเขียนของครูอ้อย  อ่านแล้วติดใจ  ต้องใช้เวลานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์  อย่างน้อย  2  ชั่วโมง

         ครูปุ๋ย   

เขียนเมื่อ 

ครูปุ๋ย ที่รัก

 • ครูอ้อย มารายงานให้ท่านทราบว่า  ครูอ้อยได้ส่งแบบขอรับการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญเมื่อ 30 เมษายน ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
 • แล้วครูปุ๋ย ร่วมเดินทางไปก่อนครูอ้อยแล้วใช่ไหมคะ

รุ่นพี่แนะนำครูอ้อยด้วยการคารวะ 1 จอกค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีพี่อ้อย

-ขอเรียกพี่อ้อยด้วยคน คงไม่ว่าอะไรนะคะ

-หนูส่งผลงานวิชาการ(ครูเชี่ยวชาญ) ด้านที่ 3 ตั้งแต่ 27 กันยายน 2550 กำลังรอผลการประเมิน

- เดือน เมษายน 51 ไม่สามารถส่งแบบประเมินเพื่อขอรับครูเชี่ยวชาญได้เนื่องจากรอผลการประเมินอยู่

- ถ้าไม่ผ่าน ก็คงต้องประเมินแบบใหม่ ในโอกาสต่อไป

- ขอให้กำลังใจพี่อ้อย (ว่าที่ครูเชี่ยวชาญ)

เขียนเมื่อ 
 • โอ้โฮ พี่ หน้าแตกเลย  คนเเก่งของพี่  แบบนี้  คารวะ 2 จอกเลยค่ะ
 • แนะนำ พี่ บ้างนะคะ น้องรัก

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะครูปุ๋ยและครูอ้อย

* ครูพรรณา ... คารวะสองเด้งเลย

* เด้ง ๑ คนขึ้นรถแล้ว...รอถึงที่หมาย

* เด้ง ๒ คนตีตั๋ว...อิอิ

* ขอให้ถึงที่หมายทั้งสองคนนะคะ

* ส่วนครูพรรณา...ยังหาหน่วยกู้ภัยไม่พบค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีพี่ก้อย

ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้กำลังน้อง

ครูปุ๋ย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องปุ๋ย

งานของน้อง ผ่านแล้วใช่ไหมคะ  ไม่มาทักทายกันเลย

ยินดีด้วยใจจริงค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดี พี่อ้อยคนเก่ง

- ยังไม่รู้ผลการตรวจเลยค่ะ (ส่ง กันยายน 2550)

- ใจหายค่ะกลัวไม่อนุมัติและของพี่อ้อยเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

- ทราบผลจะแจ้งให้ทราบนะค่ะ

- ขอบคุณมากค่ะ

- ขอให้พี่อ้อยมีความสุข สดชื่น สมหวัง ตลอดปี 2552 นะค่ะ

น้องปุ๋ย

นิยดา
IP: xxx.47.108.20
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องอ้อย

น้องอ้อย และ เพื่อนครูทุกคน เสนอโครงการกับ สสส มาสานอุดมการณ์ บ้างซี

นิยดา

ประหยัด ปรินทอง
IP: xxx.121.135.8
เขียนเมื่อ 

แนะนำผมด้วยนะครับอยากก้าวหน้าเหมือนกัน  มีผลงานเกี่ยวการสอนภาษาอังกฤษก็อนุเคราห์ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

IP: xxx.26.202.251
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความช่นชมพี่คนเก่ง เกณฑ์ใหม่เริมใช้ได้หรือยังคะน้องพัฒนางานมา 2 ปีแล้วอยากส่งเหมือนพี่บ้างเพราะเต็มขั้น คศ3 แล้วค่ะ

จากน้องยโสธรค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องปุ๋ย

 • เวลาที่เราทำ เราก็ทำเต็มที่ ไม่ได้หวังอะไรมากนัก
 • พอส่งไปแล้ว กลับมาเห็น ช่องโหว่มากมาย ที่คิดว่าเบื่อ ก็ต้องกลับมาทำอีก
 • ขอบคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะ
อำไพ นาคเงิน
IP: xxx.27.137.20
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางภาษา การขับเสภาต้องการตัวอย่างการอ่านที่ดีมาให้นักเรียนฟัง แต่หายากมาก

ครูมุก
IP: xxx.142.168.91
เขียนเมื่อ 

อยากเก่งเหมือนครูปุ๋ย ครูอ้อยจังเลย

วรรณี ส่งนาก
IP: xxx.180.196.234
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ครูปุ๋ย

ยินดีมากที่เจอคุณ ขอบคุณเทคโนโลยี ที่นำพาให้เจอกัน อยากเป็นครูเชี่ยวชาญเหมือนครูปุ๋ย น้องเป็นคนภาคใต้ต้องการฟังความขยันหมั่นเพียรของคุณ

สวัสดีคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครุปุ๋ย

ไม่ได้ติดต่อกันนาน ผลการตรวจ ออกมาแล้ว นะคะ  ไม่อนุมัติค่ะ  ก็เริ่มทำใหม่ ค่ะ ไม่เครียด  ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะ

ขอให้ ครุปุ๋ย โชคดีเสมอนะคะ

เขียนเมื่อ 

สัวสดีค่ะ

ขอบคุณมากที่แวะเข้ามาทักทาย

ขอเป็นกำลังใจ เริ่มทำใหม่อีกครั้งค่ะ

ครั้งต่อไปอาจจะเป็นของเรา

ปรานอม แก้วสุข
IP: xxx.53.86.191
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครูอ้อยนะคะสู้ๆๆค่ะ เคยงานของครูอ้อยครูอ้อยเก่งมาก คนตรวจใจร้ายจัง ครั้งต่อไปไม่พลาดแน่ สู้ๆ

ครูปลา เมืองโอ่ง
IP: xxx.204.91.25
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านครูเชี่ยวชาญ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังทำผลงานนะครับ

นางนิสากร คุณโท
IP: xxx.93.182.124
เขียนเมื่อ 

ส่งผลงานเชี่ยวชาญ แบบ ว17 โดยส่งที่เขต เดือนตุลาคม ปี54 แล้วนําผลงานมาส่งที่ สพฐ เดือนเมษา 55 ตอนนี้ยังไม่ทราบผลเลยก็ไม่รู้จะสอบถามใครว่าเขาเอาของเราไปตรวจหรือยัง