ประชุมสรุปการดำเนินงานของบริษัท

ธีรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมสรุปการดำเนินงานของบริษัท

มีการนัดประชุมสรุปการดำเนินงานของบริษัท

จัดแบ่งหน้าที่ในการสรุปการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ประธาน นัดประชุมสรุปการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายและรวบรวมเอกสาร
  2. ฝ่ายประสานงาน รวบรวมเอกสารการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  3. ฝ่านจัดอบรม รวบรวมแผนการจัดฝึกอบรม และบันทึกการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง
  4. ฝ่ายผลิตสื่อ รวบรวมภาพถ่ายการจัดฝึกอบรบและภาพที่เกี่ยวข้อง
  5. ฝ่ายการเงิน สรุปงบดุล บัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่างๆของบริษัท
  6. เลขานุการ รวบรวมบันทึการประชุม บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้ง และเอกสารข้อมูลของบริษัท

**งานที่มอบหมายให้แต่ละฝ่ายนี้มีกำหนดรวบรวมในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549**

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Theerapat Sudatidความเห็น (0)