KM Internship Program

ฝึกอบรมเข้มโดยการปฏิบัติ

KM Internship Program (โครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด)

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
เรื่อง โครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด

     สคส. ขอประกาศรับบุคคลเข้าโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด  (KM Internship Program)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.       รับสมัครรอบแรก ๑ – ๒ คน    เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เต็มเวลา โดยต้องไม่มีภาระงานอื่นเลย    และต้องออกปฏิบัติงานในวันหยุดได้ หากจำเป็น
2.       ผู้สมัครอาจเป็นข้าราชการ    พนักงานบริษัท    เป็นผู้ประกอบการเอง    หรือผู้ยังไม่มีงานทำแต่มีความรักจะเป็นวิทยากร KM  ก็ได้
3.       เมื่อฝึกงานครบ ๓ เดือน    จะมีความสามารถระดับต้นในการทำหน้าที่ “คุณอำนวย” “คุณลิขิต” และ วิทยากร KM    ผู้ที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจาก สคส.
4.       หลังจากกลับไปปฏิบัติงานระยะหนึ่ง วิทยากรฝึกหัดอาจกลับไปฝึกฝนทักษะระดับก้าวหน้าที่ สคส. อีกก็ได้     ทั้งนี้เป็นไปตามที่จะตกลงกันระหว่างเจ้าตัว   หน่วยงานต้นสังกัด  และ สคส. 
5.       สคส. ไม่คิดค่าสอน     ไม่มีค่าตอบแทนให้    กรณีผู้รับการฝึกหัดมาจากต่างจังหวัด สคส. ไม่มีค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังกรุงเทพฯให้    และไม่มีค่าที่พักให้    แต่ในกรณีออกไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก เช่นเดียวกันกับพนักงานของ สคส.
6.       สคส. รับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙    และจะเชิญผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นไปรับการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะในการทำงาน ที่ สคส. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙    และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙
7.       ผู้สนใจส่งใบสมัครที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองพอสังเขป   (คล้ายใบสมัครงาน)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการทำงาน การศึกษา ความสามารถในการทำงานได้ด้วยตนเองทั้งหมด และความสามารถในการเป็นวิทยากร    รวมทั้งเขียนเรียงความ เรื่อง “ความคาดหวังในการเข้ารับการฝึกหัดเป็นวิทยากร KM”  ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 14 point size   เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกรู้จักท่านและพิจารณาความเหมาะสมได้    ท่านที่มีหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีใบรับรองหรือใบแจ้งความประสงค์ของหัวหน้างานระดับที่มีอำนาจอนุมัติให้ไปรับการฝึกอบรมแนบมาด้วย   
 
                               ประกาศมา ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
                                                        วิจารณ์ พานิช
                                                        ผู้อำนวยการ
                                                        สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)