http://gotoknow.org/file/techno4512/tammwbook.pdf

http://gotoknow.org/file/techno4512/longpowiriyang.pdf

http://gotoknow.org/file/techno4512/wattammamongkol.pdf