ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน

PraPin
การวิจัยในชั้นเรียน

ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1.      ผู้ทำวิจัยยังคงทำงานตามปกติของตน 2.      ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย 3.      ไม่มีข้อมูลจำนวนมาก  และไม่ต้องใช้สถิติ 4.      ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต  การพูดคุย  และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 5.      ไม่ต้องทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6.      ใช้เวลาทำวิจัยไม่นาน  ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและจำนวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข 7.      ความยาว  2 3  หน้าต่อเรื่อง 8.      ผู้เรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา 9.      ไม่มีการระบุประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  การสุ่มตัวอย่าง 10. ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง  และไม่มีระดับนัยสำคัญ 11. ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง 12. ไม่มีตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 13. ไม่มีกลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม 14. เป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ  มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ 15. เน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของผู้เรียนบางคน  บางเรื่อง

จากเอกสารประกอบการบรรยาย 

  การพัฒนาตนและพัฒนางานด้านวิจัย   

โดยนายณรงค์  ช้างยัง    ศึกษานิเทศ  ชำนาญการพิเศษ

ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัย  5  ปี              

           เด็กวัย  5  ปี  ถึงแม้จะเจริญเติบโตในหลาย ๆด้าน  แต่ช่วงความสนใจของเด็กยังไม่สามารถสนใจในสิ่งใดได้นานนัก  แต่มีลักษณะของการขยายความสนใจในเรื่องต่าง ๆมากขึ้น  มีการใช้ภาษาดีขึ้น  พูดจาเป็นประโยคและมีความหมายมากขึ้นยาวขึ้น  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้กว้างขวางขึ้นเนื่องจากสามารถรู้คำศัพท์ได้ถึง  2,000  คำ  เวลาเล่นสมมุติ ตามจินตนาการจะใช้ถ้อยคำที่เคยได้ยินและจำไว้  ส่วนใหญ่ชอบพูดลดเลี้ยวเลยเถิดไปเรื่อย  เนื่องจากเป็นเพราะชอบเพ้อฝันและต้องการหลีกเลี่ยงความเป็นจริง   ชอบซักถามในลักษณะของการหาคำตอบเพื่อความเข้าใจ  มีความสามารถในการจดจำตัวอักษร  ตัวเลข  จำนวน  และสีต่าง ๆได้ถึง  10  สี  และสามารถเรียกชื่อสีได้อย่างน้อยที่สุด  คือ      4  สี  คือแดง  เหลือง  น้ำเงิน  ขาว  เริ่มสนใจการอ่านเขียน  มีความพร้อมในการเรียนรู้กฎเกณฑ์ง่าย ๆทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อยากรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและต้องการหาเหตุผล  สามารถแยกแยะเรื่องจริงและเรื่องที่สมมุติออกจากกันได้  มีการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา  ชอบการเล่นเกมที่มีกติกาง่าย ๆรวมทั้งการเล่นกลง่าย ๆ  ชอบเรื่องที่สนุกสนานและขบขัน  ผลงานทางศิลปะแสดงให้เห็นถึงความคิดและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ  ชอบร้องเพลง  ฟังนิทาน  และเรื่องราวต่าง ๆรวมทั้งบทร้อยกรอง  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย

หมายเลขบันทึก: 152701, เขียน: 10 Dec 2007 @ 23:12 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)