ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน1.      ผู้ทำวิจัยยังคงทำงานตามปกติของตน2.      ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย3.      ไม่มีข้อมูลจำนวนมาก  และไม่ต้องใช้สถิติ4.      ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต  การพูดคุย  และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา5.      ไม่ต้องทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง6.      ใช้เวลาทำวิจัยไม่นาน  ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและจำนวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข7.      ความยาว  2 3  หน้าต่อเรื่อง8.      ผู้เรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา9.      ไม่มีการระบุประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  การสุ่มตัวอย่าง10. ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง  และไม่มีระดับนัยสำคัญ11. ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง12. ไม่มีตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม13. ไม่มีกลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม14. เป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ  มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ15. เน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของผู้เรียนบางคน  บางเรื่อง

จากเอกสารประกอบการบรรยาย 

  การพัฒนาตนและพัฒนางานด้านวิจัย   

โดยนายณรงค์  ช้างยัง    ศึกษานิเทศ  ชำนาญการพิเศษ

ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัย  5  ปี            

           เด็กวัย  5  ปี  ถึงแม้จะเจริญเติบโตในหลาย ๆด้าน  แต่ช่วงความสนใจของเด็กยังไม่สามารถสนใจในสิ่งใดได้นานนัก  แต่มีลักษณะของการขยายความสนใจในเรื่องต่าง ๆมากขึ้น  มีการใช้ภาษาดีขึ้น  พูดจาเป็นประโยคและมีความหมายมากขึ้นยาวขึ้น  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้กว้างขวางขึ้นเนื่องจากสามารถรู้คำศัพท์ได้ถึง  2,000  คำ  เวลาเล่นสมมุติตามจินตนาการจะใช้ถ้อยคำที่เคยได้ยินและจำไว้  ส่วนใหญ่ชอบพูดลดเลี้ยวเลยเถิดไปเรื่อย  เนื่องจากเป็นเพราะชอบเพ้อฝันและต้องการหลีกเลี่ยงความเป็นจริง   ชอบซักถามในลักษณะของการหาคำตอบเพื่อความเข้าใจ  มีความสามารถในการจดจำตัวอักษร  ตัวเลข  จำนวน  และสีต่าง ๆได้ถึง  10  สี  และสามารถเรียกชื่อสีได้อย่างน้อยที่สุด  คือ      4  สี  คือแดง  เหลือง  น้ำเงิน  ขาว  เริ่มสนใจการอ่านเขียน  มีความพร้อมในการเรียนรู้กฎเกณฑ์ง่าย ๆทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อยากรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและต้องการหาเหตุผล  สามารถแยกแยะเรื่องจริงและเรื่องที่สมมุติออกจากกันได้  มีการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา  ชอบการเล่นเกมที่มีกติกาง่าย ๆรวมทั้งการเล่นกลง่าย ๆ  ชอบเรื่องที่สนุกสนานและขบขัน  ผลงานทางศิลปะแสดงให้เห็นถึงความคิดและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ  ชอบร้องเพลง  ฟังนิทาน  และเรื่องราวต่าง ๆรวมทั้งบทร้อยกรอง