การจัดการความรู้ของโรงเรียน


ยุทธศาสตร์ 5 สร้าง เพื่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้

วันนี้ครูเอียดขอเล่าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน  ว่ามียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ให้ประสบผล ดังนี้ ....               

ดร.สมลักษณ์ สุเมธ รองครูใหญ่ เป็นหนึ่งในทีมแกนนำจัดการความรู้ อธิบายถึงยุทธศาสตร์ 5 สร้างไว้ดังนี้

1.       สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการความรู้ที่โรงเรียนจะดำเนินการ โดยพยายามตอกย้ำถึงภารกิจหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งความรู้และภูมิปัญญาพัฒนาผู้เรียนครบทุกมิติ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสังคมโลก ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของทุกคน

 

2.       สร้างทีมงาน โดยคัดเลือกคนที่มาเป็นแกนนำที่มีตำแหน่งทางการบริหาร เช่น ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้างาน หัวหน้าช่วงชั้น และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก อาทิ มีความรับฟิดชอบ รักองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญคือ ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี

3.       สร้างความกลมกลืนกับงาน โดยบูรณาการการจัดการความรู้เข้าไปในเนื้องาน และไม่เน้นการฝึกอบรม แต่จะใช้วิธีการพูดคุย เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ทบทวน และลงมือทำ ในช่วงแรกจะไม่ดำเนินการ  ปูพรมทั้งโรงเรียน เพราะโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรค่อนข้างมาก ทำให้ดำเนินการทั้งโรงเรียนพร้อมๆ กันไม่ได้ จึงเลือกจุดที่จะเข้าไปดำเนินการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะเรื่องก่อน

4.       สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ มีทุนทางวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอยู่แล้ว เช่น บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นกัลยาณมิตร ไม่แก่งแย่งแข่งขัน มีการยอมรับและให้เกียติกัน    ถ้าไม่จำเป็นทางโรงเรียนจะไม่เชิญวิทยากรจากภายนอก แต่จะพยายามเสาะหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากภายในผลัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดเป็นตลาดนัดใต้ต้นไม้ มีใบงานมีฐานบังคับ ฐานเลือก ครูของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จึงเคยชินกับวัฒนธรรมที่ยอมรับและฟังซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นโรงเรียนได้สร้างให้ครูรู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครูต้องแสวงหาความรู้ แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและลูกศิษย์

5.       สร้างความมั่นคง มีเครือข่ายในการทำงาน มีการวางแผนอย่างดี มีการแสวงหาพันธมิตรร่วมทำให้ครูทุกคนรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในวิชาชีพ

หมายเลขบันทึก: 151948เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2007 08:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี