GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสอบภาค ก และ ข ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2549

สำนักงาน ก.พ. มีแผนในการจัดสอบภาค กและ ข ระดับปริญญาตรี โดยจะกระจายการสอบตามศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ
     ในการสอบแข่งขันเพื่อรับราชการของ ก.พ.  เป็นที่ทราบกันดีว่า ระดับปริญญาโทจะดำเนินการสอบเดือนละหนึ่งครั้ง ในวันจันทรสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน  โดยรับสมัครสอบทาง Internet ใน Website ของสํานักงาน ก.พ.  ส่วนในระดับปริญญาตรี  เรียกว่า นาน ๆ ถึงจะสอบที  อย่างไรก็ตามทางสำนักงาน ก.พ. ได้มีแผนการจัดสอบแข่งขันระดับปริญญาตรี ในปี 2549 โดยคาดว่าจะสอบภาค ก ในช่วงเดือน มิถุนายน 2549 และสอบภาค ข ในเดือนสิงหาคม 2549  และที่สำคัญครั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ คือเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้สอบ โดยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก   โดยการสอบจะกระจายไปสอบยังศูนย์เครือข่ายฯ ต่าง ๆ ทั้ง ภาคเหนือ ใต้ อีสาน  ซึ่งภาคอีสานก็มีสองศูนย์คือที่จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดขอนแก่น ( สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น) อย่างไรก็ตามรายละเอียดต้องอดใจรออีกนิด  ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่    Website ของสํานักงาน ก.พ. ที่  http://www.ocsc.go.th  และ Website ของสํานักงาน ก.พ. เครือข่าย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ http://home.kku.ac.th/ocsc_kku/     ……น้อง  รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การสอบ
หมายเลขบันทึก: 15005
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ในการสมัครสอบ ก.พ. เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา  ดิฉันได้สมัครไปแล้ว  พร้อมทั้งชำระเงินเรียบร้อย  แต่ไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ค่ะ   ต้องทำอย่างไรดีคะ

อยากทราบว่าการสอบ ภาค ก. สามารถสอบได้กี่ครั้ง

สำหรับคนที่สอบไม่ผ่านจะมีสิทธิแก้ตัวไหม

ปี 51 ตอนไหนมีสอบภาค ก . ครับ