ในการสอบแข่งขันเพื่อรับราชการของ ก.พ.  เป็นที่ทราบกันดีว่า ระดับปริญญาโทจะดำเนินการสอบเดือนละหนึ่งครั้ง ในวันจันทรสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน  โดยรับสมัครสอบทาง Internet ใน Website ของสํานักงาน ก.พ.  ส่วนในระดับปริญญาตรี  เรียกว่า นาน ๆ ถึงจะสอบที  อย่างไรก็ตามทางสำนักงาน ก.พ. ได้มีแผนการจัดสอบแข่งขันระดับปริญญาตรี ในปี 2549 โดยคาดว่าจะสอบภาค ก ในช่วงเดือน มิถุนายน 2549 และสอบภาค ข ในเดือนสิงหาคม 2549  และที่สำคัญครั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ คือเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้สอบ โดยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก   โดยการสอบจะกระจายไปสอบยังศูนย์เครือข่ายฯ ต่าง ๆ ทั้ง ภาคเหนือ ใต้ อีสาน  ซึ่งภาคอีสานก็มีสองศูนย์คือที่จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดขอนแก่น ( สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น) อย่างไรก็ตามรายละเอียดต้องอดใจรออีกนิด  ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่    Website ของสํานักงาน ก.พ. ที่  http://www.ocsc.go.th  และ Website ของสํานักงาน ก.พ. เครือข่าย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ http://home.kku.ac.th/ocsc_kku/     ……น้อง  รายงาน