การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างกัน ซึ่งจุดเริ่มต้นต้องจัดสรรเวลาในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีเล่าสู่กันฟัง