สรุปบทความ


1.การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ. การจักทำKM ทางคณะแพทย์ของ มอ. จะมีการแชร์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซด์ ให้แพทย์ พยาบาล มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการแชร์ความรู้จากประสบการณ์จริง ส่วนใหญ่จะรู้กันภายในองค์กร 2.บริษัท True การจัดทำKM ของ true นั้นเป็นการจักการความรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทำมีมากในขณะนี้ วิสัยทัศน์ของ True คือ เป็นการให้บริการทางด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลัก มีกระบวนการทำงานดังนี้ 1.การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม 2.การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร 3.การจัดหากระบวนการ 4.การเรียนรู้ 5.การวัดและติดตามประเมิณผล 6.การสร้างแรงจูงใจ 3.กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นพันธกิจเป้นหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน จะจัดวางเป้าหมาย กำหนดแนวทางการบริหาร 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานตามเป้นหมาย 3.ขั้นตอนติดตามและประเมินผล จะติดตามดูผลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วนำมาประเมินผล เพื่อจะปรับปรุง แก้ไข 4.บริษัทปูนซีเมนต์ มีอุดมการณ์ดังนี้ - ตั้งมั่นในความเป็นธรรม - ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ - เชื่อมั่นในคุณค่าของคน - ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม - มีกลยุทธ์ คือ เน้นคุณธรรม มีเหตุผล และการสรรหา 5.บริษัท TOYOTA ใช้หลัก 5 whys คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ โดยมีการตตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา 5 ข้อ เรียกว่า หลัก 5 whys เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา 6.gotoknow เป็น wab สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จถ่ายทอดผ่านทาง บล็อก 7.ส.ค.ส การจัดการความรู้มีดังนี้ - สนับสนุน - จัดแบ่งงาน - กำหนดโจทย์และตีโจทย์ - แบ่งกลุ่มทำงาน - มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป - นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม - นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่ - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำ โดยบล็อก 8.ไม้เรียง ไม้เรียง คือ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เนื่องจากการขายยางพาราไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแชรืความรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9.กรมอนามัย มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดการองค์กร คือ - ฐานความรู้ - เครื่องมือในการสื่อสาร - เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภา 10.โรงเรียนชาวนา เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจ.สุพรรณบุรี หลักสูตรมุ่งเน้นการทำนาไม่ใช้สารเคมี และการกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพรต่าง ๆ กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา - เวทีชาวบ้าน - เวทีวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ - เวทีอื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา 11. พิจิตรเข็มแข็ง เป็นการพึ่งพากันภายในหมู่บ้านโดยการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรณ์ เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง ตัวชีวัดคุณภาพชีวิตรของประชากรณ์ -ด้านเศษฐกิจ -ด้านสังคม -ด้านจิตวิญญาณ -ด้านสิ่งแวดล้อม -ด้านสุขภาพ 12.โรงพยาบาลศิริราช การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช จะเน้นเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้ โดยมีเครือข่ายของหน่วยงานศิริราชเองและเครือข่ายของหน่วยงานอื่น เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ทันกับองค์อื่น 13.AIS การพัฒนาความรู้อันเนืองมาจากการต่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น การสร้างวิทยากรภายใน -การกำหนดขอบเขต -การกำหนดชือหลักสูตร -แต่งตั้งค ระทำงาน -จัดทำคู้มือการสอน 1.กำหนอจุดประสงค์หลักของหลักสูตร 2. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน -เขียนแผนการสอน -จัดทำสือการสอนและอุปกร -จัดทำคู้มือผู้สอนบรรจุเอกสารลงในแฟ้ม -ทดสอบสอน -ติดตามผล -ขึ้นเวทีจริง -ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14989เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2006 09:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี