บริหารหรือทำอย่างไรจึงเรียกว่าทำอย่าง TQM

TQM
- ทำอย่างมีหลักการ (Scientific) โดยอาศัยข้อมูล (Data) และเหตุผล (Logic)

 

- ทำอย่างมีระบบ (Systematic) โดยอาศัยวงจร PDCA

 

- ทำอย่างทั่วถึง (Total หรือ Company-wide) คือทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานต้องทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนความรู้บนเครือข่ายความเห็น (0)