สคร ๖ ( ๕ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Community of Practice

ชุมชนแนวปฏิบัติต้องมีหรือไม่

 ผมได้รับคำถามจาก ทีมงาน สคร ๖ เรื่องการจัดตั้ง ชุมชนแนวปฏิบัติ Community of Practice ว่าจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่

 คำตอบคงต้องให้ทีม "สคร ตอบกันเอง ว่า จะมีไว้เพื่ออะไร" หากศึกษาใน "ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของแผนปี ๒๕๔๙" ( ภาพข้างล่าง)น่าจะอธิบายได้ครับ

และ แนวคิดของ การนำการจัดการความรู้มาเป็น เครืองมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นั้นเรามีคำอธิบายดังนี้ครับ

 " การจัดการความรู้ คือ กระบวนการ  (process) ที่ดำเนินการ ร่วมกัน  โดย ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อ สร้าง และ ใช้ความรู้ ในการทำงาน ให้เกิด ผล สัมฤทธิ์ที่ ดี ขึ้น กว่าเดิม"

 ดังนั้นการที่เรามี คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ( อาจไม่ได้เรียนมาโดยตรง แต่ สนใน ใส่ใจ เข้าใจ)ก็สามารถนำมา " ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกัน" จัดตั้งเป็นกลุ่ม เพื่อ "เชื่อมโยงให้เกิดเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนา คน งาน และ องค์กร" ตั้งแต่

 ๑.ในที่ทำงานกันเองในสายงานเจ้าของ หรือ

 ๒.ข้ามสายงานที่เรียกว่า Cross Functional Team

 ๓.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ของ สคร ๖ เครือข่ายกับหน่วยงานข้ามกรม เช่น กับ ม.ข

 ๔.ข้ามพื้นที่ของ สคร ที่ใกล้เคียง หรือ กับหน่วยงาน

 ๕.ข้ามพื้นที่ ข้ามกรม ข้ามประเทศ

 ๖.การสร้างเครือข่ายโดยมีแม่ข่ายสนับสนุน

ลองดูครับ  สรุป ผมได้ให้ความเห็นไว้มีทั้ง CoP and network ครับ หากมีเรื่องอันใด ทีม KKU_KM ยินดีมา " ลปรร รอบสองครับ"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

ศรีสุนทร
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณามาให้ความรู้/ให้แนวทาง เป็นวิทยาทานแก่ ชาว สคร.6  ซึ่งดิฉันจะพยายาม ติดตาม กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ ลปรร. ให้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดเห็น/ชี้แนะในรอบสองค่ะ

เมื่อวันที่ 6 กพ.สคร.6 ได้จัดทำ Workshop เรื่อง Technical Competency ของบุคลากรกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ และแต่ละวิชาชีพเป็นการสอบทาน ความหมาย และระดับ เพื่อระบุพฤติกรรมบ่งชี้(กรมได้ทำเป็นตุ๊กตาไว้แล้ว)

วันที่ 10 กพ. จัดทำ Workshop "Organization Diagnosis" เพื่อกำหนดประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนปฏิบัติการตามทางเลือกดังกล่าว โดยใช้กรอบของ PMQA

ซึ่งทั้งสองเรื่อง กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการที่ดิฉันรับผิดชอบ จะต้องจัดทำรายงานสรุปส่งกรม

มีผู้ตั้งคำถามว่า ทั้งสองเรื่องที่เรามีการระดมความคิดเห็นกันนั้น ถือว่าเป็นการ ลปรร. หรือ CoP ได้หรือไม่  ดิฉันเองก็มีความรู้น้อยในเรื่องนี้ แต่ก็ตอบไปว่า สามารถนำมาทำเป็น CoP ได้ โดยรวมกลุ่มผู้ที่สนใจร่วมกันภายในหน่วยงาน ถ้าคิดว่ายังมีความรู้ไม่เพียงพอ ก็ ลปรร.นอกหน่วยงาน (โดยความเป็นจริงแล้ว พวกเรามีความรู้ใน 2 หัวข้อดังกล่าวค่อนข้างน้อย)

จึงเรียนปรึกษา เพื่อขอคำชี้แนะจากอาจารย์ค่ะ

ศรีสุนทร