ชุมชนแนวปฏิบัติต้องมีหรือไม่

 ผมได้รับคำถามจาก ทีมงาน สคร ๖ เรื่องการจัดตั้ง ชุมชนแนวปฏิบัติ Community of Practice ว่าจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่

 คำตอบคงต้องให้ทีม "สคร ตอบกันเอง ว่า จะมีไว้เพื่ออะไร" หากศึกษาใน "ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของแผนปี ๒๕๔๙" ( ภาพข้างล่าง)น่าจะอธิบายได้ครับ

และ แนวคิดของ การนำการจัดการความรู้มาเป็น เครืองมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นั้นเรามีคำอธิบายดังนี้ครับ

 " การจัดการความรู้ คือ กระบวนการ  (process) ที่ดำเนินการ ร่วมกัน  โดย ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อ สร้าง และ ใช้ความรู้ ในการทำงาน ให้เกิด ผล สัมฤทธิ์ที่ ดี ขึ้น กว่าเดิม"

 ดังนั้นการที่เรามี คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ( อาจไม่ได้เรียนมาโดยตรง แต่ สนใน ใส่ใจ เข้าใจ)ก็สามารถนำมา " ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกัน" จัดตั้งเป็นกลุ่ม เพื่อ "เชื่อมโยงให้เกิดเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนา คน งาน และ องค์กร" ตั้งแต่

 ๑.ในที่ทำงานกันเองในสายงานเจ้าของ หรือ

 ๒.ข้ามสายงานที่เรียกว่า Cross Functional Team

 ๓.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ของ สคร ๖ เครือข่ายกับหน่วยงานข้ามกรม เช่น กับ ม.ข

 ๔.ข้ามพื้นที่ของ สคร ที่ใกล้เคียง หรือ กับหน่วยงาน

 ๕.ข้ามพื้นที่ ข้ามกรม ข้ามประเทศ

 ๖.การสร้างเครือข่ายโดยมีแม่ข่ายสนับสนุน

ลองดูครับ  สรุป ผมได้ให้ความเห็นไว้มีทั้ง CoP and network ครับ หากมีเรื่องอันใด ทีม KKU_KM ยินดีมา " ลปรร รอบสองครับ"

JJ