การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ    เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงาน “ราชภัฏเชียงใหม่  ร้อยดวงใจ  เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชัน             

ผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ สักเรื่องหนึ่งครับ คือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เนื่องในงาน "ราชภัฏเชียงใหม่  ร้อยดวงใจเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชัน  ระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ศกนี้  

        

วัตถุประสงค์การจัด

  

         ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระปรีชาสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเป็นเลิศ และได้รับการถวายการยกย่องว่าเป็น พระบิดาแห่งภาษาไทย

 

         ๒. เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน คนไทย ได้รู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นปีแห่งภาษาไทย

 

         ๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณค่าภาษาไทยไปสู่สังคมโลก เพื่อให้ภาษาไทยเป็นที่นิยมศึกษาของชาวต่างประเทศมากขึ้น

  

 

หัวข้อการพูด

    รอบคัดเลือก

    

               หัวข้อเรื่อง  คนไทยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในความรู้สึกของข้าพเจ้า    เนื้อหาสาระว่าด้วยความรู้สึกที่ได้เห็นความจงรักภักดีและความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคนไทยในด้านต่างๆ  การแสดงออกของคนไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   (ผู้พูดเตรียมตัวฝึกซ้อมการพูดล่วงหน้า) 

 

              เวลาที่พูด        -  ๑๐ นาที

  

  รอบชิงชนะเลิศ

                หัวข้อเรื่อง    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะกำหนดหัวข้อการพูดแบบฉับพลันให้ โดยจะจับสลากเพื่อจัดลำดับการพูดก่อน-หลัง  และให้เวลาเตรียมตัวพูด  ๑๕  นาที (เตรียมตัวในห้องที่กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำ) 

 

              เวลาที่พูด     ๓ - ๕  นาที

  

การสมัคร

  

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน  

     

             ๑. เป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่กำลังศึกษาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา

 

             ๒.จัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

 

                 ๒.๑ กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก

 

                 ๒.๒ กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่เรียนวิชาอื่นเป็นวิชาเอก

 

             ๓. นักศึกษาที่เรียนวิชาอื่นๆ เป็นวิชาเอกสามารถสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกได้  แต่กลุ่มที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มที่เรียนวิชาอื่นๆ เป็นวิชาเอกได้

  

จำนวนผู้สมัคร     สถาบันคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าสมัครได้กลุ่มละ ๑ คน  รวม ๒ คน   หลักฐานการสมัคร    ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่าย และสถาบันเซ็นรับรองคุณสมบัตินักศึกษา

   ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐    

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่    อาจารย์กรเพชร  เพชรรุ่ง สาขาวิชาภาษาไทย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐

 โทรศัพท์    ๐-๕๓๘๘-๕๕๕๕  โทรสาร   ๐-๕๓๘๘-๕๕๕๖  

 

กำหนดการแข่งขัน รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศ          วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐

                                  

รายงานตัว  กองอำนวยการ ภายในจตุราคาร  สถานที่แข่งขัน   เวทีใหญ่ภายในจตุราคาร

  

เวลาที่แข่งขัน    ๐๘.๓๐ ๑๐.๓๐  น. 

  

         ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และผู้ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

           

 

กติกาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน  ใช้ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

 

          ๑. เนื้อหาสาระ                         ๓๐  คะแนน

 

                  ๑.๑  ตรงหัวข้อที่พูด

 

                  ๑.๒ เรียงลำดับความดี  ไม่สับสน

 

                  ๑.๓  มีข้อมูลสนับสนุนการพูดดี มีน้ำหนัก

 

         ๒. การออกเสียง                       ๒๐  คะแนน

 

                 ๒.๑ ออกเสียงอักขระชัดเจน  ถูกต้อง

 

                 ๒.๒ น้ำเสียงเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

 

         ๓. การใช้ภาษาไทย                 ๔๐  คะแนน

 

                 ๓.๑ การเลือกคำมาใช้ได้เหมาะสม

 

                 ๓.๒ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา

 

         ๔. เวลาที่ใช้พูด                        ๑๐  คะแนน  

 

                 ๔.๑ พูดขาดหรือเกินเวลาที่กำหนดได้ไม่เกิน  ๑๕  วินาที

  

คณะกรรมการตัดสิน

              ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๔ ท่านและภายใน ๑ ท่าน  รวม ๕ ท่าน 

 

กรรมการจับเวลา     อาจารย์ณัฐพร  จาดยางโทน     สาขาวิชาภาษาไทย

  

พิธีกรดำเนินรายการ   อาจารย์อัมพวรรณ   สุริยะไชย  และ อาจารย์สุทธิมั่น  ปิยะโกศล

  

 

รางวัล   (ทั้งสองกลุ่ม)

 

       ชนะเลิศ                     เงินรางวัล    ,๐๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

   

       รองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล 

    

       รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล   ,๐๐๐  บาท    พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

 

       ชมเชย ๑ รางวัล          ได้รับประกาศนียบัตร

   

ผมขอประชาสัมพันธ์ทางเว็บบอร์ด ก็เพื่อรีบแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจทราบก่อน เพราะไม่แน่ใจว่าประชาสัมพันธ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการส่งเรื่องได้ทันกาลหรือไม่  จึงขอแจ้งการสมัครมาก่อนครับ   หากสถาบันใดสนใจจะส่งนักศึกษาต่างประเทศเข้าแข่งขัน ก็สามารถแจ้งได้ที่ผมโดยตรงครับ 

  การแข่งขันครั้งนี้ น่าสนใจมากครับ เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันทักษะความสามารถการพูดภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเราน่าจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับที่ ภาษาไทย เป็นที่สนใจเรียนของชาวต่างประเทศมากขึ้น  จึงน่าจะส่งเสริมกิจกรรมประเภทนี้ให้แพร่หลายกว้างขวางต่อไป ครับ