การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงาน “ราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชัน

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ    เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงาน “ราชภัฏเชียงใหม่  ร้อยดวงใจ  เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชัน             

ผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ สักเรื่องหนึ่งครับ คือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เนื่องในงาน "ราชภัฏเชียงใหม่  ร้อยดวงใจเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชัน  ระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ศกนี้  

        

วัตถุประสงค์การจัด

  

         ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระปรีชาสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเป็นเลิศ และได้รับการถวายการยกย่องว่าเป็น พระบิดาแห่งภาษาไทย

 

         ๒. เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน คนไทย ได้รู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นปีแห่งภาษาไทย

 

         ๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณค่าภาษาไทยไปสู่สังคมโลก เพื่อให้ภาษาไทยเป็นที่นิยมศึกษาของชาวต่างประเทศมากขึ้น

  

 

หัวข้อการพูด

    รอบคัดเลือก

    

               หัวข้อเรื่อง  คนไทยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในความรู้สึกของข้าพเจ้า    เนื้อหาสาระว่าด้วยความรู้สึกที่ได้เห็นความจงรักภักดีและความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคนไทยในด้านต่างๆ  การแสดงออกของคนไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   (ผู้พูดเตรียมตัวฝึกซ้อมการพูดล่วงหน้า) 

 

              เวลาที่พูด        -  ๑๐ นาที

  

  รอบชิงชนะเลิศ

                หัวข้อเรื่อง    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  จะกำหนดหัวข้อการพูดแบบฉับพลันให้ โดยจะจับสลากเพื่อจัดลำดับการพูดก่อน-หลัง  และให้เวลาเตรียมตัวพูด  ๑๕  นาที (เตรียมตัวในห้องที่กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำ) 

 

              เวลาที่พูด     ๓ - ๕  นาที

  

การสมัคร

  

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน  

     

             ๑. เป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่กำลังศึกษาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา

 

             ๒.จัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

 

                 ๒.๑ กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก

 

                 ๒.๒ กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่เรียนวิชาอื่นเป็นวิชาเอก

 

             ๓. นักศึกษาที่เรียนวิชาอื่นๆ เป็นวิชาเอกสามารถสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกได้  แต่กลุ่มที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มที่เรียนวิชาอื่นๆ เป็นวิชาเอกได้

  

จำนวนผู้สมัคร     สถาบันคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าสมัครได้กลุ่มละ ๑ คน  รวม ๒ คน   หลักฐานการสมัคร    ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่าย และสถาบันเซ็นรับรองคุณสมบัตินักศึกษา

   ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐    

 

ส่งใบสมัครมาได้ที่    อาจารย์กรเพชร  เพชรรุ่ง สาขาวิชาภาษาไทย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐

 โทรศัพท์    ๐-๕๓๘๘-๕๕๕๕  โทรสาร   ๐-๕๓๘๘-๕๕๕๖  

 

กำหนดการแข่งขัน รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศ          วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐

                                  

รายงานตัว  กองอำนวยการ ภายในจตุราคาร  สถานที่แข่งขัน   เวทีใหญ่ภายในจตุราคาร

  

เวลาที่แข่งขัน    ๐๘.๓๐ ๑๐.๓๐  น. 

  

         ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และผู้ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

           

 

กติกาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน  ใช้ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

 

          ๑. เนื้อหาสาระ                         ๓๐  คะแนน

 

                  ๑.๑  ตรงหัวข้อที่พูด

 

                  ๑.๒ เรียงลำดับความดี  ไม่สับสน

 

                  ๑.๓  มีข้อมูลสนับสนุนการพูดดี มีน้ำหนัก

 

         ๒. การออกเสียง                       ๒๐  คะแนน

 

                 ๒.๑ ออกเสียงอักขระชัดเจน  ถูกต้อง

 

                 ๒.๒ น้ำเสียงเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

 

         ๓. การใช้ภาษาไทย                 ๔๐  คะแนน

 

                 ๓.๑ การเลือกคำมาใช้ได้เหมาะสม

 

                 ๓.๒ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา

 

         ๔. เวลาที่ใช้พูด                        ๑๐  คะแนน  

 

                 ๔.๑ พูดขาดหรือเกินเวลาที่กำหนดได้ไม่เกิน  ๑๕  วินาที

  

คณะกรรมการตัดสิน

              ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๔ ท่านและภายใน ๑ ท่าน  รวม ๕ ท่าน 

 

กรรมการจับเวลา     อาจารย์ณัฐพร  จาดยางโทน     สาขาวิชาภาษาไทย

  

พิธีกรดำเนินรายการ   อาจารย์อัมพวรรณ   สุริยะไชย  และ อาจารย์สุทธิมั่น  ปิยะโกศล

  

 

รางวัล   (ทั้งสองกลุ่ม)

 

       ชนะเลิศ                     เงินรางวัล    ,๐๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

   

       รองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินรางวัล   ,๕๐๐  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล 

    

       รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล   ,๐๐๐  บาท    พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

 

       ชมเชย ๑ รางวัล          ได้รับประกาศนียบัตร

   

ผมขอประชาสัมพันธ์ทางเว็บบอร์ด ก็เพื่อรีบแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจทราบก่อน เพราะไม่แน่ใจว่าประชาสัมพันธ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการส่งเรื่องได้ทันกาลหรือไม่  จึงขอแจ้งการสมัครมาก่อนครับ   หากสถาบันใดสนใจจะส่งนักศึกษาต่างประเทศเข้าแข่งขัน ก็สามารถแจ้งได้ที่ผมโดยตรงครับ 

  การแข่งขันครั้งนี้ น่าสนใจมากครับ เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันทักษะความสามารถการพูดภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเราน่าจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับที่ ภาษาไทย เป็นที่สนใจเรียนของชาวต่างประเทศมากขึ้น  จึงน่าจะส่งเสริมกิจกรรมประเภทนี้ให้แพร่หลายกว้างขวางต่อไป ครับ                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#อุดมศึกษา#รางวัล#ภาษาไทย#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#การพูด#การแข่งขัน#ราชภัฏเชียงใหม่#สุนทรพจน์#km เชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 148347, เขียน: 22 Nov 2007 @ 09:59 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 00:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

ไข่
IP: xxx.8.172.172
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

    สำหรับนักศึกษาต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติ 

  • สงสัยว่า 
  • นักศึกษาต่างชาติเฉลิมพระเกียรติ หรือ
  • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ
  • น่าจะเป็น
  • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ
อ.ดุษฎี กองสมบัติ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์กรเพชรที่เคารพ....

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง....ดีใจที่ได้ทราบข่าวนี้จากอาจารย์ค่ะ หนูเพิ่งเปิดอ่านบล็อควันนี้แล้วตื่นเต้นมากค่ะ เพราะเล็งไว้นานแล้วว่าจะส่งนิสิตต่างชาติคนไหนไปประกวดพูดสุนทรพจน์ ตั้งแต่อาจารย์บอกข่าวในครั้งแรกค่ะ.... จากนี้หนูจะได้เตรียมนิสิตให้พร้อมและจะส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 พ.ย.นี้แน่นอนค่ะ แล้วพบกันค่ะอาจารย์....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณไข่

         ชื่อเรื่องที่เขียนมานั้น กรรมการได้ถกเถียงและเป็นที่ยุติแล้วว่า ถูกต้อง  เพียงแต่ผมพิมพ์ติดกันไปเลยอาจทำให้ชวนสงสัยได้  เหมือนกับที่คุณไข่เสนอแนะมาว่า  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ  ก็ชวนสงสัยต่อว่า  ทำไมต้องเฉลิมพระเกียรติเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ  นักศึกษาไทยทำไมไม่รวมด้วย 

         ของเดิมนั้น ถูกต้องแล้วครับว่า เป็นการพูดสุนทรพจน์สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ เพราะ "สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ" เป็นส่วนขยายของสุนทรพจน์ภาษาไทย ครับ    ส่วนคำว่า เฉลิมพระเกียรติ   นั้นต้องพิมพ์แยก เพื่อเป็นการบอกว่า การแข่งขันนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีประโยคต่อท้ายไว้แล้วว่า  เนื่องในงาน “ราชภัฏเชียงใหม่  ร้อยดวงใจ  เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชัน    

          จึงเรียนชี้แจงมาให้เข้าใจครับ  แต่ก็ต้องขอขอบคุณในข้อสังเกต ซึ่งดีมากครับ ช่วยกันตรวจสอบการใช้ภาษาไทยกัน บางทีเราก็อาจเผอเรอกันเพราะความเร่งรีบในการใช้ภาษาครับ 

ขอบคุณมากครับ          

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ดุษฎี ครับ

        ดีใจมากครับที่จะจัดส่งนิสิตเข้าร่วม เราจะได้พบกันในงานครับ ขอบคุณมากครับ

เรียนอาจารย์กรเพชรที่เคารพ

อาจารย์คะ ไม่ทราบว่าใบสมัครที่จะให้ส่งนิสิตเข้าประกวดนี้ มีให้ดาวน์โหลดทางเน็ตไหมคะ หนูเข้าไปดูในเว็บของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่แล้ว ไม่เห็นมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดนี้เลยน่ะค่ะ ก็เลยรบกวนเรียนถามอาจารย์ เพราะหนูจะได้รีบส่งใบสมัครไปให้นิสิต และทำเรื่องไปราชการด้วยน่ะค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ...ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับP

           อาจารย์ครับผมส่ง Fax ไปให้แล้วที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ลองติดต่อที่ ปชส.หรือที่คณะมนุษย์ฯก็ได้ครับ  ถ้าได้รับแล้วอาจารย์โทร.มาบอกผมทางโทรศัพท์มือถือของผมก็ได้ครับ

เรียนอาจารย์กรเพชร

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ วันจันทร์หนูจะเช็คกับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและที่คณะมนุษย์ฯ อีกครั้งค่ะ

เรียน อ.กรเพชรที่เคารพ

หนูได้รับแฟกซ์จากอาจารย์แล้วค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะที่กรุณา... วันนี้หนูเพิ่งให้นิสิตกรอกใบสมัครค่ะ และคาดว่าจะส่งแฟกซ์ไปให้อาจารย์ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ