KM ที่ขาดพลังในการขับเคลื่อน (2)

ขอคิดดังๆ " กำลังติดกับดักทางปัญญา "

          จากการอยู่วงในของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในสนาม       และได้นำมาเขียนเป็นบันทึกเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภาคราชการ  มาเป็นระยะเวลาพอสมควร    หลังจากเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาคราชการตั้งแต่เริ่มมีคำว่า   ”การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ”  เมื่อปี 2546  ได้เห็นการปรับกลยุทธ์ต่างๆหลายครั้ง      ตลอดจนเห็นความพยายามนำรูปแบบและนวัตกรรมทางการบริหารจัดการจากภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในภาคราชการ    
             ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547  ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงการทำความเข้าใจและการแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ   จนเมื่อย่างเข้าขวบปีที่ 3  ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คงเล็งเห็นว่าองคาพยพที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือขีดสมรรถนะขององค์กรและขีดสมรรถนะของข้าราชการ จึงมีความพยายามให้น้ำหนักมากยิ่งขึ้น  ในมิติที่ 4  การพัฒนาองค์กร     ซึ่งน่าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการต่างๆมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ทั้ง 3 ประเด็น คือ   การบริหารการเปลี่ยนแปลง   (การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงและการนำไปสู่การปฏิบัติ)     การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ ICT)     การจัดการความรู้(Knowledge Management)   
          ในประเด็นการจัดการความรู้   ที่มีข้อสังเกตุข้อที่1ในบันทึกที่แล้ว  ว่า    
“  ระบบการคิดแบบระบบราชการสามารถขับเคลื่อนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  “
               ที่ต้องขอคิดดังๆในประเด็นนี้     เพราะเกิดคำถามกับสิ่งกำลังเกิดขึ่นว่า       วิธีคิดที่ทำให้เกิดระบบการคิดแบบราชการ(Bureaucratic Thinking system) เป็นต้นว่า   การทำงานเน้นงานเอกสารและงานสารบาญที่ถูกต้องมากกว่ากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ     การทำงานภายใต้ระเบียบฯกำกับ  (จนบางทีอาจจะจำเป็นต้องมี  ระเบียบสำนัก......ว่าด้วยวิธีคิดและตัดสินใจฯ)  
การทำงานที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ต้องทำตามขั้นตอนหรือไม่)    ระบบการคิดเช่นนี้จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร
               ด้วยเหตุนี้จึงต้องคิดดังๆว่า      การจัดการความรู้ภาคราชการ
V.2549 ที่ทุกส่วนราชการกำลังทำนั้น  กำลังติดกับดักทางปัญญาหรือไม่และกำลังจะเป็นKMที่ขาดพลังในการขับเคลื่อนต่อไป

                                                 พรสกล    ศรีโต
                                                       8/2/2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)