ข้าพเจ้าดีใจและยินดีที่ได้มาร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายงานการศึกษานอกโรงเรียนในครั้งนี้ที่ภูงา เป็นเหตุการณ์ที่มีความประทับใจยิ่ง เพราะมีพี่ ๆซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยคอยให้กำลังใจ และดูแลตลอดจนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะข้าพเจ้าเองซึ่งไม่เคยมีความร้ในงานวิจัยมาเลย ทำให้ได้มีความรู้จากการมาในครั้งนี้เพื่อเสริมปัญญาให้กับตัวเพิ่มขึ้น

                ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่นภาเพ็ญ เป็นอย่างสูงที่ช่วยแนะนำให้มาในงานนี้ตลอดจนคณะผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

                                                          นายทัศน์พล  กาญจโนภาส

                                                                       ครู

                                                                ศฝช.ปัตตานี