7-8 ก.พ.49

                  ข้าพเจ้าพร้อมด้วย   ผอ.เมืองระนอง  และ  หัวหน้าฝ่ายแผนได้มาประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่นำร่องของ 14 จังหวัดภาคใต้

                  ข้าพเจ้าหวังว่างานยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยกำลังแรงงานตามนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนประสบความสำเร็จแน่นอน เพราะเห็นความพร้อมและความตั้งใจของตัวแทนจังหวัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี ที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนทุกอำเภอของจังหวัดภาคใต้ สิ่งที่ประทับใจในงานนี้ คือทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัย ตลอดเวลาการอบรมฯ

                                                              

                                                                     นายโกเมนทร์  เพชรภู่

                                                                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะเปอร์