ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

1.  สัตว์น้ำ คือสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง บริโภค, สวยงาม
2.  ลูกพันธ์สัตว์น้ำ คือ ได้จากการเพาะในโรงเพาะ
3.  พนักงานเจ้าหน้าที่
     +  ปจ. (ประมงจังหวัด)
     +  ผอ.ศูนย์ฯ น้ำจืด และ ชายฝั่ง
     +  ข้าราชการกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจาก ปจ. และ ผอ.
4.  กรมประมงประกาศรับรองให้บุคคลออกหนังสือได้ (การประกาศรับรองให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมประมงกำหนด)
5.  เกษตรกร คือผู้ยื่นคำขอ
6.  ให้ยื่นขอก่อนส่งจำหน่ายไม่น้อยกว่า 5 วัน และให้ออกได้ภายใน 3 วัน นับจากวันขอ (เหมือนกันทั้งหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD)  และหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD)
7. หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD)  มี 4 ฉบับ
           - สำหรับเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ  
           - สำหรับผู้ขอ 3 ฉบับ (ผู้ขอเก็บไว้เอง 1 ฉบับ  และให้ผู้ซื้อ 2 ฉบับ)
 7.1 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD)  มี 4 ฉบับ
           - สำหรับเจ้าหน้าที่  2 ฉบับ
           - สำหรับผู้ขอ 2 ฉบับ (ผู้ขอเก็บไว้เอง 1 ฉบับ และให้ผู้ซื้อ 1 ฉบับ)
8. ให้แนบ FMD เมื่อขอ MD ด้วย ถ้าไม่มี FMD และไม่ได้ส่งออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่ต้องใช้ก็ได้
9.   ผู้เลี้ยงกรอกส่วนที่ 1 ผู้ซื้อกรอกส่วนที่ 2 และผู้ส่งออกหรือโรงงานกรอกส่วนที่ 3
10. เมื่อขอตรวจเพื่อส่งออกให้แนบ MDด้วย
11. เมื่อขอตรวจเพื่อส่งออก ลูกพันธุ์ ให้แนบ FMD 
12. เมื่อได้หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD) และ หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) แล้ว ให้ขายให้เสร็จใน 5 วัน (ฉะนั้นสำเนาที่ส่งมาอาจไม่มีส่วนที่ 2 ก็ได้)
13. แจ้งเท็จอาจถูกเพิกถอนสิทธิการขอ

ที่มา  :  http://www.thaiqualityshrimp.com/production/link1.asp?nID=7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704ความเห็น (0)