ดิฉันและคุณธนพร ประเสริฐกุล พร้อมน้องปริญดา บุคลากรของห้องสมุดได้มีโอกาสเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการ ปขมท (ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย )  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์  ที่เชียงใหม่หลายวัน  แต่ไม่ได้เริ่มลงมือเขียนซักทีค่ะ  นัดกันแล้วกับพี่อ้อย ธนพร ว่าจะกลับมาเขียน แต่พี่อ้อยติดเหตุปัจจุบันทันด่วนอันทำให้ไม่สามารถเขียนออกได้ในช่วงนี้  ดิฉันเลยขอทำหน้าที่บอกเล่าไปก่อนนะคะ

             อยากบอกว่ากลับมาแล้ว ไม่ได้ทิ้งสาระที่ได้จากการฟังการบรรยายให้เปล่าประโยชน์ ด้วยสาระที่ได้จากตัวอย่างของ KPI หรือดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานที่ปขมท. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงาน ถึงแม้จะงงว่าสามารถเข้ากลุ่มใดในสายสนับสนุน 5 กลุ่มนี้ได้บ้าง อันได้แก่  1. สายงานการเจ้าหน้าที่ 2. สายงานการเงินและพัสดุ 3.  สายงานบริการการศึกษา 4. สายงานกิจการนักศึกษา (มีเอกสาร แบบ 1 และ แบบ 2)   5. สายงานนโยบายและแผน   6. สายงานบริหารงานทั่วไป

ดิฉันกับน้องปริญดา พร้อมพี่อ้อยเลยเข้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป แต่ความจริงสนใจเข้ากลุ่มงานบริการการศึกษา เพราะเห็นว่างานคล้ายกัน ปรากฎว่ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กว่าจะคุยเข้าที่เข้าทางก็เอาซะงง เพราะคนเยอะ เค้าจึงแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 3-5 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ระดับ 6-7 และกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ระดับ 8-9  ทีนี้ล่ะ พี่อ้อยต้องแยกไปเข้ากลุ่มระดับอาวุโส  ดิฉันกับน้องปริญดาเลยต้องเข้ากลุ่มระดับกลาง แต่ขนาดระดับกลาง ยังรู้สึกตัวลีบเลยเหมือนกันค่ะ  555... แม้สายงานปฏิบัติงานห้องสมุดจะมีหลายส่วน ทั้งงานวิชาชีพและสายบริหารงานทั่วไป  อาจแตกต่างกันบ้าง แต่เราก็ฟังไว้เผื่อบุคลากรที่ไม่ได้มาด้วย

                สำหรับเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งสรุปกลุ่มย่อยและเอกสารจากการบรรยายของท่านอธิการบดี ม. เชียงใหม่ และวิทยากรท่านอื่นๆนั้น ทางปขมท ได้นำลง web ให้แล้วที่ http://www.cuast.org/ และยังแจก CD ให้สถาบันละ 1 ชุด คิดว่าผู้ที่สนใจคงสอบถามจากกองแผนหรืองานการเจ้าหน้าที่ดูได้ค่ะ

                หลังจากดิฉันกลับมาได้มีโอกาสค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นห้องสมุดหลายแห่งว่ามีที่ไหนทำ KPI แล้วบ้าง พบว่ามีที่ สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ส่วนที่ทำแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ลง web คงมีอีกหลายที่น่ะค่ะ   ดิฉันดูจากเอกสารของสถาบันเหล่านี้แล้ว สามารถนำมาปรับใช้ได้กับหน่วยงาน รวมทั้งตัวอย่างเกณฑ์ดัชนีของมขปท ที่ทำมาให้ด้วย 

                 ช่วงระหว่างฟังบรรยายดิฉันได้ทดลองสร้างตัวบ่งชี้คุณภาพของงานในฝ่ายที่รับผิดชอบออกมา โดยยึดตามภาระหน้าที่หลักของฝ่าย/งาน  แต่ทั้งนี้ KPI ของห้องสมุด อาจทำในภาพรวมของห้องสมุดก่อน เหมือนเช่นของสำนักหอสมุด มช. สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ และสำนักวิทยบริการ ม.ราชภัฏสวนดุสิตก็ได้ค่ะ

                  *** สำนักหอสมุดคงต้องคุยกันอีกยาว ถ้าหากจะทำ KPI กันจริงๆ และคงจะต้องร่วมมือกันทำพร้อมกันทั้งหน่วยงาน ถึงจะได้คุณภาพน่ะค่ะ   ***