ถ้าเหตุการณ์สองอย่างไปด้วยกัน  ก็เรียกว่า  เหตุการณ์ทั้งสองนั้นมีสหสัมพันธ์กันทางบวก เช่น  ถ้าเก่งคณิตศาสตร์แล้วจะเก่งทางวิทยาศาสตร์ด้วย  ถ้าเก่งภาษาไทยแล้วจะเก่งภาษาอังกฤษด้วย ฯลฯ  แต่ถ้าสวนทางกัน ก็เปนสหสัมพันธ์ทางลบ  เช่น  ถ้าเก่งคณิตศาสตร์แล้วจะอ่อนภาษาไทย  น้ำขึ้นแต่ลมลง ฯลฯ  แต่เหตุการณ์บางอย่างไม่มีสหสัมพันธ์กันเลยก็มี

สหสัมพันธ์ หรือ Correlation เป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาสถิติ  แต่ถ้าเราต้องการที่จะค้นหากฎธรรมชาติ (Natural Laws) หริอกฎบรรยาย(Descriptive Laws) ที่เป็นประเภทกฎเชิงสหสัมพันธ์(Correlaional Laws) ซึ่งเราจะต้องใช้สถิติเชิงสหสัมพันธ์มาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วละก้อ  เราก็เรียกกระบวนการค้นหากฎนั้นว่า  การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์(Correlational Research)

ปัญหาการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์จะมีลักษณะดังนี้

เริ่มต้นเกิดปัญหา :  ความคิดสร้างสรรค์ กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปรับปรุงปัญหา    : (1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์ กับ ผลสัมฤทธิ์ทาง

                               การเรียน

                       : (2) ความคิดสร้างสรรค์ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสหสัมพันธ์กันหรือไม่?

                       : (3) ความคิดสร้างสรรค์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (1)วิชาคณิตศาสตร์, (2)

                               วิชาวิทยาศาสตร์, (3) วิชาภาษาไทย  มีสหสัมพันธ์กันหรือไม่ ?

ในขั้นเริ่มต้นเกิดปัญหานั้น  ผู้วิจัยได้ตั้งปัญหาเป็น ประโยคบอกเล่า  แต่มีนัยว่า มีความสงสัย  จึงเป็นปัญหา  นั่นคือ  ปัญหาการวิจัยจะกล่าวเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้  แต่ยังไม่ชัดเจน จึงถือว่าเป็นปัญหาการวิจัยที่ไม่ดี

ใน(1) กล่าวเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกัน  แต่ระบุว่าต้องการศึกษาเกี่ยวกัสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง  จึงชัดเจนขึ้น  ดีขึ้น

ใน(2) กล่าวเป็นประโยคคำถาม  จึงเป็นปัญหาที่ชัดเจน  ดีกว่า (1)

ใน(3) กล่าวเป็นคำถามเช่นกัน  แต่ชัดเจนกว่า(2)มากยิ่งขึ้น

ปัญหาข้อ (1),(2),(3),ข้างบนนี้เป็นปัญหาการวิจัยก็เพราะว่า กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  แต่(3)ดีกว่า(2), และ (2) ดีกว่า (1)