GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการตัวชี้วัดในงานสาธารณสุข

การดำเนินการโครงการเมืองไทยแข็งแรง   (Healthy  Thailand) จะต้องมีกิจกรรมการตรวจสอบและลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ การติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรม หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมถึงการประเมินโครงการระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งบางส่วนต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ประเมินข้อมูล สถิติ ระยะทาง พื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมตัวชี้วัด ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติม
                โดยที่โครงการเมืองไทยแข็งแรง   (Healthy  Thailand) มีการจัดการข้อมูลพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ชัดเจน ทำให้สามารถนำข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ มาพัฒนาร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัด ในระบบ GIS  เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ ของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในจังหวัด ที่มีการดำเนินการใน 20  ตัวชี้วัดและผ่านตามลักษณะของโครงการเมืองไทยแข็งแรง(Healthy  Thailand) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาลักษณะการดำเนินงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14372
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)