กรรมวิธีในการเรียนหนังสือ นักเรียนทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น เมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักเรียน   ทุกคนต้องการความสำเร็จในการเรียน  แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความล้มเหลวทางการเรียนทั้ง ที่สาเหตุไม่ได้มาจากสติปัญญา
นักเรียนเคยหันกลับมาพิจารณาบ้างหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใด   สาเหตุความล้มเหลวนี้มาจากนักเรียนขาดการจัดระบบ   การวางแผนการเรียน    การค้นคว้าหาความรู้    การวางแผนการเรียนให้ได้ผล
มีวิธีการเรียนดังนี้...1.    จะต้องใช้เวลาให้เป็น    แบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน    เช่นเวลาเรียน เล่น พักผ่อน แยกออกจากกัน
เด็ดขาด   อย่าให้สับสนปนเป   เที่ยวก็ให้สนุกจริง      เรียนก็ตั้งใจจริง  อ่านหนังสือก็ปักใจลงไปในหนังสือ             ให้จริงจัง  อย่ามัวใจลอย  เรียนก็ไม่ใส่ใจ   ไม่รู้เรื่อง        ผลก็คือ การเรียนเสีย   การแบ่งเวลาเป็นการเริ่มต้นที่ดี   เพื่อจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป. 2.    ทำใจให้เป็นสมาธิ   คือให้มีสติ  มีสมาธิ  ไม่วอกแวก     เวลาเรียนก็ใส่ใจคิดติดตามไปในเนื้อหาวิชา   สงสัยก็ถามครูอาจารย์ที่สอน    อย่าเก็บความสงสัยไว้ด้วยความอาย   หรือเพราะขี้เกียจถามเป็นอันขาด   บอกตัวเองไว้ว่า   ถ้ารู้อะไรต้องรู้ให้จริง   อย่ามัวขี้เกียจรู้    ขี้เกียจถามอยู่เลย3.    การจดบันทึกมีหลักไว้ว่า   ฟังให้เข้าใจอย่างถ่องแท้    แล้วจึงจดไว้ในสมุด   เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจำ   ไม่ใช่สักแต่จดตามที่ครูพูด  โดยไม่ได้ติดตาม  ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่กำลังเรียน  กำลังจด4.    มีความขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิจ    คือช่วงเวลาที่แบ่งไว้อ่านหนังสือนั้นก็ต้องอ่านจริงๆ และกำหนดไว้วันไหนจะอ่านวิชาอะไร เช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์ ก็มีการคิดคำนวณ ทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบไปด้วย การอ่านหนังสือที่ดีควรมีการทำโน๊ตย่อ   มีการขีดเส้นใต้จุดสำคัญไว้บ้าง
ไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านให้ผ่านตา อ่านแล้วต้องอ่านให้เข้าใจ แจ่มแจ้ง5.    อย่าเอาใจใส่มุ่งไปที่ผลการเรียนเพียงอย่างเดียว ทั้งยังต้องคำนึงอยู่เสมอว่า จุดหมายหลักของการเรียนคือ ให้เกิดการเรียนรู้ จงเรียนเพื่อให้รู้ นั่นคือรู้แจ้งเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และฝึกเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากเพื่อให้รู้จักคิดแล้ว ต้องคิดเป็นด้วยจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
           กรรมวิธีทั้ง 5 ประการนี้    ถ้าปฏิบัติจริง    นักเรียนจะไม่พบปัญหาว่าได้ผลการเรียน 0 , , มส  อย่างแน่นอน          วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานก็ได้นะค่ะ