กิจกรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเคารพกันและกันได้

กระบวนการสร้างกิจกรรมของอิสรชน จึงเน้นไปที่ให้ได้ทดลอง หรือเห็นภาพจริงของสังคม เพื่อที่เขาอยู่ในสังคมแล้วจะได้คิดถึงสังคมริง ๆ ไม่ใช่คิดถึงเพียงแค่ตัวเอง แล้วพยายามทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้ตัวเองขึ้นไปอยู่บนยอด โดยไม่คำนึงว่า อิฐก้อนแรกที่ หนุนเขาขึ้นมานั้นเป็นใครอยู่ที่ไหน

 

งานหนึ่งที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำควบคู่ไปกับงานที่รักด้วยก็คืองานที่หาเงินหางบประมาณมาสนับสนุนงานที่รัก เราทำงานด้านการฝึกอบรม และรับบรรยายให้แก่บุคคลทั่วไปรวมถึงนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นรายได้ในการสนับสนุนการทำงานกับกลุ่มคนด้อยโอกาส ที่เราทำงานร่วมกระบวนการเรียนรู้กับเขา

ครั้งหนึ่งมีโอกาสไปบรรยายให้กับกลุ่มน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ โรพยาบาลรามาธิบดี ในเรื่องของการทำงานกับกลุ่มคนชายขอบของสังคมในสองกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ขายบริการอิสระ และ ครอบครัวเร่ร่อนไร้บ้าน และได้นำนักศึกษา ลงพื้นที่สัมผัสชีวิตจริงของคนทั้งสองกลุ่มเป้าหมายด้วย ผลสะท้อนที่เกิดตามมาคือ น้อง ๆ นักศึกษามีท่าทีว่าจะเห็นคนที่อยู่ร่วมกันในสัคมเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยพบเห็นในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือคนชายขอบ

การไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลตามที่ต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ก้ได้หยิบยกเรื่องรวบางแง่บางมุมของคนด้อยโอกาสไปให้คนที่เข้าร่วมการอบรมได้รับรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย ก็ทำให้เขา ทำงานด้วยความตั้งใจเพิ่มมากขึ้น เพราะ อย่างน้อย ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ไม่มีดอกาสแบบเขา คือไม่มีงานทำต้องใช้ชีวิตอยู่ตามที่สาธารณะ

กระบวนการสร้างกิจกรรมของอิสรชน จึงเน้นไปที่ให้ได้ทดลอง หรือเห็นภาพจริงของสังคม เพื่อที่เขาอยู่ในสังคมแล้วจะได้คิดถึงสังคมจริง ๆ ไม่ใช่คิดถึงเพียงแค่ตัวเอง แล้วพยายามทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้ตัวเองขึ้นไปอยู่บนยอด โดยไม่คำนึงว่า อิฐก้อนแรกที่ หนุนเขาขึ้นมานั้นเป็นใครอยู่ที่ไหน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีในทัศนะของอิสรชน คือการสร้างภาวะสำนึกให้คนในสังคมตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่า ก่อนที่เราจะมาอยู่ ณ จุดนี้ได้ ต้องมีคนอื่นคอยหนุนเสริมเราอยู่ตลอดเวลา เราไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนที่เรายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง

สังคมคิดได้แค่นี้ ก็ จะช่วยลดทอนการใช้หางตาชำเลืองมองคนที่ด้อยกว่าตัวเอง หรือ ลดพฤติกรรมกร้าร้าวดดยสุภาพที่สังคมกำลังนิยมอยู่ในปัจจุบันให้ลดน้อยลงไปบ้าง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)