งานในวันนี้ เป็นงานเกี่ยวกับการทำป้ายนิเทศ  เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาล  โดยงานนี้ผมและพี่ชาติชายต้องช่วยกัน  โดยผมมีหน้าที่ในการตัดฟิวเจอร์บอด  และเป็นลูกมือให้พี่ชาติชาย   เมื่อเสร็จงานป้ายนิเทศและ  ก็ได้รับคำขอร้องจากอาจารย์ให้ผมไปช่วยทำป้ายนิเทศผมก็ไปดำเนินการช่วยทำ  โดยในครั้งนี้มีหน้าที่ติดกาว  โดยท่านอาจารย์เป็นผู้วางแผนในการจัดรูปแบบเพื่อให้น่าสนใจงานในวันนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกันป้ายนิเทศเป็นส่วนใหญ่  

ประสบการณ์ที่ได้รับคือ  ในการทำงานเราต้องมีการวางแผนก่อนงานที่ออกมา ก็จะได้มีคุณภาพ่น่าสนใจและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย