25 ม.ค. 49 เป็นประธานประชุมหารือ “เครือข่ายความร่วมมือ การจัดการความรู้และการเสริมพลังสื่อสาธารณะงานแผนที่คนดี” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ร่วมกับ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ 
          เริ่มต้นด้วย คุณหมอประเวศ วะสี ปาฐกถาในหัวข้อ “Human Mapping” ตามด้วยการนำเสนอรายงาน “แผนที่คนดี” ประสบการณ์จากการปฏิบัติ โดย
          - รศ.ประภาภัทร นิยม (โครงการแผนแผนที่คนดี – People Mapping โดย มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ)
          - คุณฉัตรชัย เชื่อรามัญ (โครงการเยาวชนจิตอาสา สืบหาความดี โดย ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม – ขบวนการตาสับปะรด)  และ
          - ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน (โครงการกระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
          จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 40 คน ซึ่งได้ข้อมูลและความคิดความเห็นดีๆมากมาย เช่น “ทฤษฎีตะกร้อความดี” (ดร.จุมพล) เป็นต้น
          ข้อที่ยังไม่มีบทสรุป คือคำว่า “แผนที่คนดี” หรือ “People Mapping” หรือ “Human Mapping” ซึ่งจะใช้เรียกกิจกรรมที่ไปค้นหาและบันทึกสิ่งดีๆเรื่องดีๆของผู้คน
          คำอื่นๆที่อาจใช้ได้ คือ “แผนที่ความดี” “แผนที่มนุษย์” “แผนที่ผู้คน” เป็นต้น
          ประโยชน์ของกิจกรรมนี้ ที่สำคัญ คือ เป็นการให้คุณค่าและปลดปล่อยศักยภาพของคนทุกคน พร้อมกับเป็นการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอันเป็นศีลธรรมขั้นพื้นฐานในสังคม (จากคำพูดคุณหมอประเวศ วะสี)

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
26 ม.ค. 49