สภาข้าราชการและลูกจ้าง มน. : ขอแสดงความยินดีกับคุณจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ


   เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับเรื่อง จากที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จากการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 47 (3/2550) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งประธาน ปขมท. ชุดที่ 13 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจีระเดช เกษมสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานปขมท. คนต่อไป (ชุดที่ 13)

    จากประกาศที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13 (พ.ศ. 2550 - 2552) มีรายนามดังนี้ครับ

ชื่อ-สกุล / สังกัด 

  ดำรงตำแหน่ง

 1. นายจีระเดช  เกษมสุข (มช.)  ประธาน ปขมท.
 2. นายชวลิต  เข่งทอง (สจพ.)  รองประธาน คนที่ 1
 3. นายจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ (มน.)  รองประธาน คนที่ 2
 4. นายบุญสิทธิ์  บัวบาน (มอ.)  กรรมการบริหาร
 5. นายอมร  สินเธาว์ (มข.)  กรรมการบริหาร
 6. นายอนันต์  จิตร์จำนงค์ (มอ.) กรรมการบริหาร
 7. นายประธาน ชนาพงษ์จารุ (มสธ.) ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ ปขมท. 
 8. นางรัชนีวรรณ  รัชตประทาน (มช.) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปขมท. 
 9. นายปิยพงศ์  มณีศรี (มศก.) ผุ้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ปขมท. 
 10. นางจริยา  ปัญญา (มม.) ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปขมท. 
 11. นางศรีอนงค์  ไคร้มา (มจ.) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปขมท. 
 12. นายนิคม  หล้าอินเชื้อ (มช.) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ปขมท. 
 13. นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์ (มช.) เลขาธิการ ปขมท. 
 14. นางสายใจ  ใจเย็น (มช.) รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 1
 15. นายใหม่  ภูผา  (มบ.) รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ 2 

      สำหรับคุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ ประสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ปขมท. คนที่ 2

    ขอแสดงความยินดีกับพี่จรัญ ด้วยครับ ที่สร้างผลงานให้กับสภาข้าราชการและลูกจ้าง มน. อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มน. ครับ

                                                                                            บอย สหเวช
                                                                                            15 ต.ค. 50 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (4)

ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

     ขอแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่ด้วยนะคะ

 

นายธงชัย แสงจันทร์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับพี่จรัญฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ปขมท. ได้เป็นรองประธาน ปขมท.คนที่ 2  ถือเป็นเกียรติแก่พวกเราชาว มน. และสภาข้าราชการฯ มน.
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของสภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวร จริง ๆ ค่ะ

บุณฑริกา อินทสิงห์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จรัญ  มากๆๆ คะ

                            บุณฑริกา

หมายเลขบันทึก

138743

เขียน

15 Oct 2007 @ 12:48
()

แก้ไข

03 Jun 2012 @ 09:26
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก