ครูทุกท่าน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างดีเยี่ยมแล้ว 

ครูอ้อยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน   ที่จะร่วมมือ  ร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการศึกษาของประเทศชาติของเรา 

จงภาคภูมิใจไว้เถิด  ที่ได้เกิดเป็นไทย  และเป็นครู  ที่มีส่วนร่วมพัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนักหนา   ...

หนทางที่จะช่วยได้  แน่นอน  ก็คือ  การปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครู  พัฒนาตนเอง  เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง  และต้องยั่งยืน 

ตราบใดที่จุดยืนของท่านนั้น...ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันแล้ว...เราต้องจับมือกัน  เดินไปด้วยกัน 

วันนี้  ครูอ้อย  ขอนำเสนอ...แนวทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อน  ความเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ที่ก้าวไปข้างหน้า..อย่างมั่นคง   นั่นก็คือ...การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  สู่การจัดทำกำหนดการสอน 

ทำไม...จึงต้องมี  ต้องทำ  ต้องนำกำหนดการสอนมาสู่แผนการจัดการเรียนรู้  ..

คำตอบ..จากประสบการณ์ในการสอน  ยาวไปถึงการจัดทำผลงาน..จะเห็นได้ชัดเจนว่า...กำหนดการสอนนี้เป็นเรื่องสำคัญ...ที่จะกำหนด เนื้อหา กิจกรรม  เวลา  ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน...นั่นคือ..ผลผลิตที่ดี outcome   ต้องมี  input และ process ที่ดีด้วย

ครูอ้อย  วิเคราะห์หลักสูตรแล้ว...และได้จัดทำกำหนดการสอน  ที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำ  ยาวนานถึง 3 วัน ติดต่อกัน...ด้วยความพากเพียร พยายาม ที่จะนำมาใช้  ให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ..บอกแล้วไง..ว่า..จงแก้ปัญหาในจุดที่ท่านได้ยืนอยู่....

หน่วยที่ 1 เรื่อง  Me And My Family.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 1.....

หน่วยที่ 2 เรื่อง  My House and Home.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 2.....

หน่วยที่ 3 เรื่อง  Life At School.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 3.....

หน่วยที่ 4 เรื่อง  My Food & Health.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 4....

หน่วยที่ 5 เรื่อง  At The Weekend.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 5.....

หน่วยที่ 6 เรื่อง  My Town.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 6.....

หน่วยที่ 7 เรื่อง  Animals Around Us.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 7.....

หน่วยที่ 8  เรื่อง  SEASONS.....กำหนดการสอนหน่วยที่ 8......

ในแต่หน่วยการเรียนรู้  มีองค์ประกอบคือ  เนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  กิจกรรม  ทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  กระบวนการเรียนรู้  ทักษะการคิด วิเคราะห์เขียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์...

ตามหลักสูตรที่กำหนด  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา...หวังว่า..บันทึกนี้...รายละเอียดของบันทึกนี้..จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ..ใฝ่เรียนรู้...