(11-10-50) วันนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่าๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับข้อมูลในปีงบประมาณใหม่ ปี 2551 ซึ่งได้พบภาพครั้งเมื่อได้ไปรับการอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มา เลยขอนำเรื่องราวและภาพถ่ายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนี้ มีเจ้าบ้านคือ ท่านอาจารย์ยักษ์ หรือท่านอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตข้าราชการที่ได้ทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด และเป็นประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยศูนย์ดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น

บ้านคนเอาถ่าน "กระบวนการผลิตถ่านคุณภาพสูงและน้ำส้มควันไม้เป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่าน"

บ้านคนมีน้ำยา "สอนวิธีการพึ่งพาตนเอง การทำน้ำยาต่างๆเพื่อใช้เอง"

บ้านคนมีไฟ "ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส ไม่พึ่งใครทำใช้เอง"

บ้านคนรักแม่ธรณี "ฮอร์โมนสมุนไพร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือนและการทำปุ๋ยเม็ด

บ้านคนรักป่า "การปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง (ปลูกป่า 5 ระดับ)

อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์)

ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายภายในศูนย์ฯ

วิทยากรที่บรรยายเรื่องเกี่ยวกับสารสกัดชีวภาพ

ตัวแทนจากจังหวัดตราดวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ยักษ์พาชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ

วิทยากรประจำบ้านคนเอาถ่าน

ดูการทำน้ำยาชนิดต่างๆใช้เอง

ท่านผู้จัดการธนาคารทั้ง ออมสินและ ธกส ที่เข้าร่วมอบรม