มีแนวคิดที่จะทำฐานข้อมูลประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย