ประชุมทีม FA

เตรียมรับ Re-accreditation

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมทีม FA สถาบันธัญญารักษ์ ในวันที่ 23 ม.ค.49 เพื่อเตรียมรับ Re-accredit เดือนเมษายน 2549

   1. clinical risk management ความเสี่ยงทางคลินิคที่พบในปัจจุบันเช่น Steven johnson syndrome มีปัญหาในเรื่องการdetect ได้ช้า ซึ่งทีมบำบัดด้วยยากำลังรับไปทำ CPG อยู่ในเรื่องการดูแลการdetect และยังมีปัญหาในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลภายนอก ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดมาแล้ว ถ้า referได้ช้าผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้ ซึ่งต้องคุยแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกณีเร่งด่วนและเกินความสามารถ โดยจะนำเรื่องนี้เข้าเสนอในการประชุมวันที่ 30 ม.ค. 2549

   2. การดำเนินการเรื่อง competency

      ที่ผ่านมาได้ทดลองประเมิน core competency ที่ตึกนิลและตึกทับทิม กำลังจะหา GAP รายบุคคล แต่ยังไม่ได้กำหนดระดับที่คาดหวังในบุคคลแต่ละระดับ ทำให้ยังหา GAP ไม่ได้ จะดำเนินการใช้การประเมินแบบง่ายๆ เพื่อทำแผนพัฒนบุคคลากรระดับสถาบันและระดับหน่วยงานด้วย

   3. เรื่องการติดตามความก้าวหน้าของทีมสหวิชาชีพต่างๆ จะมีการประชุมเพื่อปรับกระบวนกำกับคุณภาพและติดตามความก้าวหน้าของทีมในวันที่ 30 ม.ค.2549 ต้องบอกให้ทุกทีมส่งรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน และส่งรายงานการประชุมทุกครั้ง

   4. เรื่องการทำแบบประเมินตนเอง จะมีการสอนทำแบบประเมินของหน่วยงานในวันที่ 14 ก.พ. 2549 และของทีมสหวิชาชีพวันที่ 15 ก.พ.2549 (ทั้งวัน) และทั้งของทีมและของหน่วยงานต้องส่งแบบประเมินตนเองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2549

    5. เรื่อง Internal surveyor จะมีในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2549

    6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีระหว่างหน่วยงาน จะมีประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 เลื่อนเป็นวันที่ 6ก.พ.2549 เวลา 11.00-16.00 น. โดยจะหา format ให้เหมือนกัน และอิงตามเข็มมุ่ง หน่วยงานเลือกที่เกี่ยวข้องมาเป็นจุดเน้นของหน่วยงาน รวมจุดเน้นเรื่องแผนพัฒนาบุคคลากรเข้าไปด้วยและเพิ่มเติมจุดเน้นได้ตามปัญหาของหน่วยงาน

   7. performance agreement ให้ทุกหน่วยงานส่งภายในวันที่ 27 ม.ค. 2549 เวลา 16.30น. นัดลงนามรับรองการปฏิบัติราชการในวันที่ 1ก.พ.2549 เวลา13.30 น. จะประสานกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เรื่องประชาสัมพันธ์ศัพท์ประจำวันให้เน้นเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ เช่น performance Agreement เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)