ไปจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้  เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  โดยเฉพาะด้านวัตถุมีการขยายตัวการก่อสร้างอาคาร ถนนหนทาง และอาคารบ้านเรือนไปมาก  การจราจรเริ่มติดขัด  เมื่อไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ก็พบการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขยายตัวไปมาก  แต่ยังคงมุ่งเน้นจุดเด่นหรือ Core Competency ของตนเอง คือ ด้านการเกษตร  และหากขยายสาขาเพิ่มก็จะเป็นสาขาที่ต่อเนื่องกับด้านการเกษตรเป็นสำคัญ  หากดำเนินการอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยิ่ง ระหว่างการประชุมวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดงานกล้วยไม้ด้วย  ยิ่งทำให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น  เส้นทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องดำเนินการเหมือนๆ กันหมดในทุกมหาวิทยาลัย คือ เป็น Comprehensive University  ที่ต้องมีให้ครบทุกสาขาวิชา  มิฉะนั้นแล้วจะน้อยหน้า เสียหน้า หรือ ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น  แต่ต้องดูรากฐานแนวคิดและปรัชญาดั้งเดิมของตนเองประกอบด้วย  แล้วมุ่งเน้นทำสิ่งที่ตนเองถนัดให้มีความเป็นเลิศก่อน ค่อยขยายตัวในระยะต่อไปน่าจะเป็นทิศทางที่เหมาะสมกว่า  ในหลักการตลาดคือการมุ่งเน้นที่ Nich market  หรือสร้างความโดดเด่นแตกต่าง (Differentiation) ให้แก่สินค้าและบริการของตนเองก่อนน่าจะทำให้องค์กรก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนกว่า