เกมทีใช้ในการฝึกอบรม

เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
                             เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรมคือการปฤบัติกิจด้วยการเล่น หรือการแข่งขันของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทัศนคติ และจริยธรรมในการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
-          เปิดโอกาสให้ทุกคนแนะนำและเปิดเผยตัวเองออกมา
-          สร้างให้ทุกคนในกลุ่มได้รู้จักคุ้นเคยกัน
-          ทำให้ผู้รับฝึกการอบรมรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันมีการใช้ความคิดร่วมกัน

-          ทำให้บรรยาการในการฝึกอบรมเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นมิตรกัน
-          ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจและความกล้าแสดงออก
ประโยชน์ของเกมในการพัฒนาบุคลากร
                ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการทำความรู้จักกับผู้อื่นที่เข้าร่วมการอบรมด้วยกันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและทำให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าการที่ทำความรู้จักกันเองในการนำเกมมาใช้ในการฝึกอบรมยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมสนุกสนาน ไม่รู้สึกเหมือนการสอนทั่วๆไปและทำให้ผู้ฝึกอบรมเรียนรู้ได้ในเวลาระยะสั้นประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม

ลักษณะของเกมที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ดี
-          เน้นศูนย์กลางการเรียนเป็นกลุ่มสำหรับผู้รับการฝึกอบรม
-          มีการแสดงออกอย่างทั่วถึงทุกคนมีส่วนร่วมในเกม
-          สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและให้เกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
-          ได้สาระความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน
-          มีสถานการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์
-          มีความหลากหลายในรูบแบบของเกม
-          เป็นเกมที่สร้างความท้าทายและกระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมอยากเข้าร่วมเล่น

องค์ประกอบของเกม
1.       ชื่อของเกม
2.       วัตถุประสงค์หลักและรอง ที่ได้จากการเล่นเกม
3.       ขนาดของกลุ่ม จำนวนคนในการเล่นเกม
4.       อุปกรณืและเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นเกม
5.       กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นเกม
6.       สถานที่ และเวลาในการเล่น
7.       ขั้นดำนินการ
8.       การตัดสินผล
9.       สรุปสาระของเกม
10.    การนำสิ่งที่ได้จากเกมนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รูปแบบของเกมที่ใช้ในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1.       กิจกรรมละลายพฤติกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้รับการฝึกอบรมเกมจะช่วยอ่นเครื่องและสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักและเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม

2.       กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้
เป็นการเน้นสาระรวบยอด เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
3.       กิจกรรมสันทนาการหรอนันทนาการ
เป็นการเสริมบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน ร่าเริง เพื่อให้คลายจากความตึงเครียด ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับฝึกการอบรมให้มากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมจัดขึ้นในการรวมกลุ่ม หรืองานพบปะสังสรรค์
4.       กิจกรรมเข้าจังหวะ
เป็นกิจกรรมที่ร่างกายตอบสนองต่อดนตรีและจังหวะที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เสียงเพลง ตีกลอง
 การเคราะไม้  ฉิ่งฉาบ
5.       กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
เป็นการเล่นผาดโผนเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงส่งเสริมการเจรฺญเติบโตของกล้ามเนื้อหลักในการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อต่างๆในร่างกายนอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นการวัดสมรรถภาพของร่างกายไปในตัว

บทบาทของผู้นำเกม
                    ผู้นำเกมหรือวิทยากรในการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมละลายพฤติกรรม ,กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ , กิจกรรมสันทนาการหรอนันทนาการ ,กิจกรรมเข้าจังหวะและกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ สรุปคือ การดำเนินการกิจกรรมก่อน ระหว่างหรือภายหลังการฝึกอบรมจะมีวัตถุประสงค์หลายอย่างในบางครั้งเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้นำเกมต้องทำหน้าที่โดยมีบทบาทต่างๆที่หลากหลายโดยมีรายละเอียดดังนี้

บทบาทหลักของผู้นำเกม
เป็นผู้สอน  
คือ เป็นผู้สอนให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และให้ตัวผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง

เป็นผู้ฝึกหัด
คือ เป็ผู้ฝึกหัดหรือคอยกำกับให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการพัฒนาให้มีความเข้าใจและความสามารถในงาน กับตนเองเละคนรอบข้าง
เป็นพี่เลี้ยง
คือ เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในเกมและกิจกรรม
เป็นผู้นำ
คือ เป็นตัวอย่างและแบบอย่างให้กับผู้เล่นเกมและกิจกรรมและนำไปคิดประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้นำเกม
o      เป็นผู้ชี้นำให้เล่น หลังจากแจ้งกติกาแล้วโดยอาจมีการลองเล่นดูก่อนก่อนมีการแข่งขันจริงเพราะบางเกมผู้เล่นต้องมีการตีความจากคำสั่งในการเล่น

o      มีเทคนิคในการจับผิดหรือการลักไก่ของผู้เล่นหูไวตาไว และมีเทคนิคการยืนในระยะที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
o      กำหนดกฎกติกา ให้มีความชัดเจนในการพูดการสื่อสารในกลุ่มที่เล่นกิจกรรม เช่นไม่ลืมที่จะให้แต่ละกลุ่มแจ้ง ชื่อทีม คำขวัญ และอุปกรณ์ประจำทีม
o      ตัดสินชี้ขาดที่ยุติธรรมในการตัดสิน โดยที่ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าลำเอียง
o      มีเทคนิคในการควบคุมเกมและควบคุมเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม
o      รู้จักการแก้ไขปัญหาในขณะดำเนินเกม
o      ไม่ลืมประเมินหรือสังเกตุพฤติกรรมในตอนเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม

หน้าที่ของผู้นำเกม
หน้าที่ของผู้นำเกม คือการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิคของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเกิดการเรียนรู้ให้เข้าใจและสามารถโดยจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยมีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้งานได้ และจะต้องมีความเป็นมิตร และเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมเล่นเกมตั้งแต่ต้นจนจบ มีความสามารถในการพูด สื่อสาร มีการพูดที่น่าสนใจมีการอธิบายให้ชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความยุติธรรมในการตัดสินและให้คะแนนโดยไม่อคิ เพราะรัก เกลียด หรือโกรธก็ตามโดยให้ความเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่เล่นเกมทุกคนและใช้เวลาในการใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมในการเล่นเกมไม่นานหรือช้าเกินไปและสุดท้ายเมื่อจบการแข่งขันแล้วมีการสรุปจบประทับใจ อาจใช้คำคม เพลง คำขวัญในการสรุปจุดมุ่งหมายของเกม
การเตรียมการก่อนเล่นเกม
·       วิเคราะห์กลุ่ม คือ ดูข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์
·       ขนาดกลุ่ม คือ การแบ่งจำนวนผู้เข้ากิจกรรม
·       สถานที่ คือ การจัดเกมให้เหมาะสมกับสถานที่และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
·       สิ่อ/เครื่องมือที่พื้นที่  สถานที่ที่ใช้ในการเล่นเกมและอุปกรณืสำหรับเล่นเกม
·       การวางแผนแล่นเกม คือ เกมนั้นมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
·       เตรียมอุปกรณ์เกม เอกสาร รางวัล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
·       เตรียมผู้ช่วยและเกมสำรอง เพราะกิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการสาธิตจึงต้องมีผู้ช่วยและมีเกมสำรองเผื่อเอาไว้

ตัวอย่างเกมกิจกรรม เตรียมความพร้อมและสมาธิ
เกม เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์
1. ใช้ในการเริ่มต้นเกมหรือกิจกรรม
2. ผู้นำเกมชี้แจงศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการสนทนาร่วมกัน
3. สร้างสรรค์บรรยากาศในการจัดอบรมและเกม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ไม่จำกัด
อุปกรณ์      -
สถานที่      ภายในห้องอบรม
ระยะเวลา  ใช้คั่นช่วงขณะอบรม
วิธีการดำเนินการ
-          ผู้นำเกมชี้แจงกติกามารยาทในการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ตกลงกันว่า จะมีคำศัพท์ เมื่อผู้นำเกมใช้คำพูดต่อไปนี้จะหมายความว่าอย่างไรและตอบว่าอย่างไร เช่น ผู้นำเกมพูดว่าIBC ให้ทุกคนพูดว่า เฮ้  พูดชื่อสินค้าให้พูดว่า เยี่ยม
-          แล้วผู้นำเกมก็ทดสอบความพร้อม ความเข้าใจของผู้เล่นได้
-          ศัพท์ที่จะใช้เรียกความพร้อมของกลุ่มได้ก็มีอีก เช่น ผู้นำเกมพูดว่า ซ้าย ให้ผู้อบรมพูดว่า จ๋า และพูดว่า ขวา ให้ตอบว่าน่ารัก
-          ผู้นำเกมก็ทดสอบพูด ขวาขวา ซ้าย ขวา ซ้ายเป็นต้น
-          แล้วผู้นำเกมชี้แจงว่านี่เป็นข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้

ตัวอย่างเกมกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ สนุกสนานสามัคคี
เกม หากว่าเรากำลังสบาย
วัตถุประสงค์
1. ฝึกการพร้อมเพียงในการทำงานเป็นทีม
2. ความว่องไวและความสามัคคี
3. สร้างเสริมในการฟังและการเรียนรู้
4. เปลี่ยนแปลงอิริยาบถในการปฎิบัติกิจกรรมวิชาการ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      30 คนขึ้นไป
อุปกรณ์ ไม่มี
สถานที่  ในห้องฝึกอบรม
ระยะเวลา  5 นาที
วิธีการดำเนินการ
-          ผู้นำกิจกรรมตกลงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าร้องเพลงหากว่าเรากำลังสบาย เพลงบอกให้ทำอะไรให้ทำตาม 2 จังหวะ
-          เนื้อเพลงมีดังนี้ “หากพวกเรากำลังสบายจง.......พลัน” “หากพวกเรากำลังสนุกหมดเรื่องทุกใดๆทั้งสิ้นจง...... พลัน”
ตัวอย่างเกมสร้างความชื่อมั่น มุ่งมั่น สู่เป้าหมาย
เกมโยนเหรียญลงแก้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกการประมาณโดยใชการสังเกต
2. เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของการฝึกฝน
3. เพื่อทำความรู้จักตนเองในอีกแง่มุมหนึ่ง
4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเรามีความแตกต่างกัน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      20-30 คน
อุปกรณ์
-          เหรียญ 10 บาท 3 เหรียญ
-          ถังพลาสติกขนาดใหญ่ใส่น้ำ ¾ ส่วน
-          แก้วน้ำใส 1 ใบ
สถานที่    ในสนาม
ระยะเวลา   10-20 นาที
วิธีดำเนินการ
-          ให้สมาชิกทีละคน โยนเหรียญลงในแก้วโยนลง 1 เหรียญ ได้ 10 คะแนนโยนครบ 3 เหรียญให้สมาชิกคนต่อไปโยนจนครบทั้งกลุ่ม
-          รวมคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มไหนคะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ
ตัวอย่างเกมกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการสื่อสารประสานงาน
เกม ฝูงวานร
วัตถุประสงค์
1. การฝึกสมาธิ
2. การสังเกตการจำ
3. การประสานงาน
4. ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      10-80 คน
อุปกรณ์        ไม่มี
สถานที่        ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องฝึกอบรม
ระยะเวลา      10-20 นาที
วิธีการดำเนินการ
-          จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรียงกันเป็นวงกลม หรือรูปตัว ยู ตามความเหมาะสม
-          ผู้นำกิจกรรมแจ้งกฎและกติกาในการเล่นและกำหนดผู้ที่จะเริ่มเป็นคนแรก

-          ผู้เล่นคนแรกจะร้องว่า “ลิง 1 ตัว” ผู้เล่นคนต่อไปจะอยู่ติดกับคนแรกจะซ้ายหรือขวาก็ได้จะต้องกระโดดทำท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้ง พร้อมร้องว่า “กระโดด 1 ครั้ง”คนที่สามก็จะกระโดดทำท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้งพร้อมร้องเสียงลิง 1 ครั้ง “เจี๊ยก”เป็นอันครบลิง 1 ตัว
-          โดยที่ผู้นำกิจกรรมจะกำหนดเองตามความเหมาะสมกับคนเล่นว่าจะใช้ลิงกี่ตัว

ตัวอย่างเกม เสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างทีมงาน
เกม จิ๊กซอสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. รู้จักคิดวางแผนและทำงานร่วมกัน
2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
3.เสริมสร้างการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพและปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ไม่จำกัด แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน
อุปกรณ์            ตัวต่อจิ๊กซอ 500 ชิ้นเท่าจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้
สถานที่            ในห้องอบรม 
ระยะเวลา   10 นาที
วิธีการดำเนินการ
-          ผู้นำกิจกรรมแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆ แล้วแจกตัวต่อจิ๊กซอ 500 ชิ้น ให้กลุ่มละ 1 ชุด
-          ให้แต่ละกลุ่มวางแผนต่อให้เสร็จ เมื่อกลุมใดต่อเสร็จให้ปรบมือพร้อมกัน
-          ให้เวลากลุ่มละไม่เกิน10 นาทีเมื่อหมดเวลาก็มีการเดินตรวจและให้คะแนน
ตัวอย่างกิจกรรม เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค์
เกม สร้างบ้านแปลงเมือง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความช่วยเหลือช่วยกันทำงาน
2. เพื่อการวางแผนเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
3. สร้างจินตนาการสู่ความสำเร็จ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      50-100 คน แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน
อุปกรณ์     กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วประมาณ 100 แผ่น
สถานที่       ในห้องประชุม
ระยะเวลา       15 นาที
วิธีการดำเนินการ
-          เมื่อสมาชิกในทีมมาพร้อมแล้วให้ผู้นำกิจกรรมอ่านคำสั่ง
-          ใช้กระดาษที่มอบให้ 1 ปึก จัดตกแต่งให้เป็นปราสาท ราชวัง  ที่สวยงาม
-          ให้เวลา 10 นาที
-          จับเวลาและเตรียมสรุปตามวัตถุประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิวะภัทรความเห็น (41)

รสสุคนธ์ มกรมณี
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลที่เสนอมา ลอกมาจากไหนคะ ดิบมากๆ ไม่มีการประมวลโดยใช้ความสามารถของตนเองเลย และไม่มีบรรณานุกรมด้วย
themon
IP: xxx.129.33.171
เขียนเมื่อ 

เราหาเวปนายเจอจาก google แน่ะ

themon
IP: xxx.129.33.171
เขียนเมื่อ 

เราหาเวปนายเจอจาก google แน่ะ

  • ลองเขียนเล่าประสบการณ์ดูนะครับว่าเกมที่เสนอในบันทึกเล่นแล้วเป็นไง สนุกไหม สนุกอย่างไร
  • จะรออ่านเกมอื่น ๆอีกครับ

 

แตง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

nooang
IP: xxx.146.8.124
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

NAE
IP: xxx.174.165.253
เขียนเมื่อ 

ความคิดเห็นที่1คุณรสสุคนธ์ มกรมณี ดิฉันอ่านความคิดเห็นของคุณแล้วรู้สึกว่าคุณนั่นล่ะที่เป็นฝ่ายดิบมากๆถ้าคุณมีข้อมูลที่ดีกว่านี้คุณก็เอามาโพสต์สิคะมัวแต่ว่าให้คนอื่นโดยที่คุณก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าเค้าเลยเนี่ยอยากถามจังว่าใครเป็นคนสร้างเสริมลักษณะนิสัยนี้ให้แก่คุณ

KM
IP: xxx.47.166.92
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เอามา Post กำลังจัดกิจกรรมหารูปแบบใหม่ๆ

SK
IP: xxx.172.175.110
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณ NAE ครับ

non
IP: xxx.157.137.209
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆครับ กะลังจะจัดพอดีเลย ขอยืมไปทดลองใช้หน่อยนะครับ ได้ผลอย่างไรจะบอกนะครับ

ครูป้าอี๊ด
IP: xxx.121.2.119
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ ขออนุญาต นำไปใช้กับผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังฟื้นฟูนะคะ กำลังจะจัดค่ายค้ะ

bee500
IP: xxx.121.215.102
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กำลังหาเกมส์ไปใช้ในการอบรมอยู่พอดี

aom
IP: xxx.175.68.45
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..

..กำลังหาข้อมูลพอดี

จิ๊กซอว์
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ กะลังหน้ามืดเลย พอดีมีงานฉุกเฉินเข้าอ่ะ เตรียมตัวมะทัน ยังดีที่มีคุณ

ดีใจมากครับที่ข้อมูลของผมมีประโยชน์กับทุกๆคน

พิสุทธิ์
IP: xxx.27.179.41
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้นะครับว่าใครจะคิดยังไง..แต่สำหรับผมแล้ว.การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่กันและกันเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไง..ก็ถือว่าคนที่นำมาบอกเล่าหรือแบ่งปันแก่คนอื่นน่าชมเชยและยกย่อง..มากกว่าที่จะมาตำหนิครับ..

gaamgill
IP: xxx.49.155.243
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ ความเห็นที 7 และ 16ค่ะ

ก่อนจะว่าคนอื่น คุณควรหันมามองว่าคุณเคยแบ่งปันความรู้ให้ใครรึเปล่า กรุณาอย่าใจแคบค่ะ

ขอบคุณคุณสิวะภัทรค่ะ กำลังหาเกมไปเล่นในงานอบรมพอดี ขอให้กำลังใจค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

kob
IP: xxx.25.122.202
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ

ขอนำไปลองปฏิบัติบ้างนะคะ

ขอบคุณค่ะ

pui
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

มีประโยชน์มากนะ

ช่วยเป็นแนวทางในการทำงานส่ง ป.โท ได้ด้วยนะคะ

กัมปนาท
IP: xxx.27.122.92
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับกำลังหาแนวทางละลายพฤติกรรมพอดี

เกรียงศักดิ์ เชียงใหม่
IP: xxx.142.1.122
เขียนเมื่อ 

เข้า google เจอ เป็นประโยชน์มากครับ

ขอบคุณ และขอชื่นชมในคุณค่าครับ

marketing
IP: xxx.157.236.214
เขียนเมื่อ 

บริการออกแบบและพิมพ์ปฏิทิน(Calendar) ปี2553

ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวน นามบัตร โบรชัวร์ แผ่นพับ ออกแบบดีไซน์ให้ฟรี

สามารถดูแบบจนพอใจก่อนสั่งพิมพ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก!

สนใจติดต่อ 0-5389-3085, 0-5321-7820

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com

ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย ลงประกาศโฆษณาสินค้า ฟรี

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า /บริการ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปลอดความเสี่ยงจากการจำหน่ายสินค้าแล้วลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า ลดขั้นตอนการส่งออก ที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน

ประโยชน์ที่ผู้ซื้อสินค้า / บริการ จาก www.VayoTradeCenter.com จะได้รับ

อยากซื้ออะไรก็มี หาอะไรก็เจอ สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม มีระบบ QC ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้ซื้อ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

www.VayoTradeCenter.com ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย

สามารถตอบโจทย์คุณได้ คลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com

นลินรัตน์
IP: xxx.47.1.186
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในความแบ่งปันที่ดี

เขียนเมื่อ 

อยากได้เกมจัดกิจกรรมลูกเสือทีสนุกๆ ไปสอนนักเรียนครับ ใครมีบ้างช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณสำหรับกิจกรรมที่นำเสนอครับ

เขียนเมื่อ 

เขียนต่อไปค่ะ ให้กำลังใจนะคะ

ตัวเล็ก
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูล

Alfiez
IP: xxx.8.188.210
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากคะ ^^ Thx.

suwat
IP: xxx.120.102.24
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ นะคับ สำหรับกิจกรรมดี ดี ที่มาแนะนำคับ

mai
IP: xxx.147.117.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆจ้า... งานเข้าพอดีจะนำเกมดีๆท่แนะนำหลอทวัยรุ่น 30 คนผลจะน้อยจะมากก็เพราะอานิสงค์ของสิวะภัทรนะเนี่ย..

วิทยากรรับเชิญ
IP: xxx.173.242.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ

กำลังจะอบรมเยาวชนพอดีเลย ได้นำไปใช้แน่ค่ะ

อ้อ....ไหน ๆ ก้อแวะมาแล้ว และได้ข้อมูลไปด้วย ก้อขอให้กำลังใจนิดนึงล่ะกันน่ะค่ะ

เป็นธรรมดาที่ความคิดเห็นของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป อย่าไปใส่ใจเลยน่ะค่ะ ก้อแค่คนผ่านทาง อาจจะมีหนามเกี่ยวขากางเกงติดมาจากไหนก้อไม่รู้ แต่ตูจะทิ้งที่นี่หล่ะว่ะ..(เม้น 1)..เมื่อเราไม่ไปเหยียบหนามที่เค้าทิ้งไว้ มันก้อไม่เจ็บปวดไม่ใช่หรอค่ะ

ส้าธุ.....

ทัตพร จิตตกานนท์
IP: xxx.128.119.18
เขียนเมื่อ 

เกมส์ของพี่สนุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจิงงงงงงงงงงงง

IP: xxx.173.46.226
เขียนเมื่อ 

กำลังมองหาเกมส์ไปใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรพอดีเลย...ขอบคุณนะคะ

IP: xxx.180.183.248
เขียนเมื่อ 

กำลังมองหากิจกรรมรับน้องอยู่พอดีเลยค่ะขอบคุณนะคะ

ศิรประภา
IP: xxx.120.175.252
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ...ขออนุญาตนำกิจกรรมดังกล่าวไปใช้น่ะค่ะ

อัยย์
IP: xxx.47.39.144
เขียนเมื่อ 

เจอช้าไปหน่อยเพราะตอนนี้คงไม่ได้ใช้ ตอนทำงานโรงแรมจำเป็นต้องใช้ทำกิจกรรมกับแขก

แต่ก็ขอบคุณนะคะ

เก้
IP: xxx.183.95.63
เขียนเมื่อ 

กำลังอบรม อสม.พอดี ขอเอาไปใช้นะครับ น่าสนุกมาก search เจอเป็นเวปแรกเลยนะเนี้ย ขอบคุณคร๊าบบบบบ

เขียนเมื่อ 

ถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ได้ประโยชน์ที่เดียว ขอให้ว่างๆ นำตัวอย่างเกมส์มาไห้เล่นอีกนะครับ

na
IP: xxx.232.176.81
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก กำลังหาพอดีเลยคะ 

koy01
IP: xxx.180.124.179
เขียนเมื่อ 

ได้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณนะค่ะ

นิคม
IP: xxx.173.88.162
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ขอนำไปใช้เลยนะครับ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13635

เขียน

27 Jan 2006 @ 13:16
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 00:08
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 41, อ่าน: คลิก