OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

     (    )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     ( P )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
เนื่องจากสำนักงานเลขานุการเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กับคณะ ถ้าจะให้เหมาะต้องเปลี่ยนจาก wording นักศึกษา เป็นบุคลากร น่าจะเหมาะสมมากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานระดับ

  1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

   2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา

    3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   4 . นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา

   5 . นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันระหว่างสถาบัน

    6 . มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการ และในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน

    7 .มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  5 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ  5-6 ข้อ
มีการดำเนินการครบทุกข้อ  

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          8 ต.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)